Gå til hovedindhold

Undervisning for voksne med psykisk sårbarhed

Du kan bruge undervisningen til at blive klogere på dig selv og bedre til at håndtere en hverdag med psykiske vanskeligheder.

 • Læs op

Indhold

  Undervisning er et godt redskab til at lære nyt og komme videre i livet.

  Du kan bruge undervisningen til at blive klogere på dig selv og bedre til at håndtere en hverdag med psykiske vanskeligheder. I forhold til job- og uddannelsesafklaring kan undervisning tilbyde et værdifuldt supplement til en række øvrige tiltag.

  Du skal være indstillet på at arbejde målrettet med dig selv og dele dine udfordringer og strategier med undervisere og medkursister.

  Formålet med undervisningen er, at du øger viden og selvindsigt for at etablere et selvstændigt liv på dine egne præmisser og for at kunne deltage aktivt i samfundslivet.

  Tilbuddenes indhold

  Du har mulighed for at deltage på følgende hold:

  • Selvindsigt og recovery
  • At håndtere negative tanker
  • Livsglæde og livskraft
  • Angst
  • Ord der gror
  • Hjernetræning
  • Forstå dine kognitive udfordringer
  • ADHD og hva' så

  Holdstørrelsen er på max 10 personer samt én eller to undervisere. Deltagelse forudsætter godkendelse fra sagsbehandler, hvis du er tilknyttet Jobcentret.
  Der vil løbende blive fulgt op på din individuelle plan for forløbet.

  Sådan får du adgang til tilbuddene

  Vil du begynde på et af forløbene, så ring på visitationstelefonen og aftal tid til en visitationssamtale.

  Lovgrundlag

  Tilbuddene drives i henhold til Lov om Kompenserende specialundervisning for voksne.

  Vores kurser bygger på en tilgang, hvor vi, med udgangspunkt i den nyeste viden og deltagernes personlige erfaringer, forsøger at undersøge, hvad det betyder for den enkelte at have en ADHD- eller ADD-diagnose.

  Vores tilgang binder sig ikke til en bestemt forståelse af ADHD - vi forsøger at give kursusdeltagerne mulighed for at undersøge og reflektere over, hvilke særlige udfordringer ADHD-diagnosen kan give i hverdagen og hvad det kan betyde for ens selvforståelse.

  Mål for kurset er at deltagerne:

  • får øget viden om ADHD.
  • får indsigt i og accept af egen situation: Hvilke begrænsninger er der i hverdagen? Hvilken støtte har jeg brug for? Hvilke redskaber kan jeg have nytte af?
  • bliver bedre til at formidle egne behov i forhold til netværk og støttepersoner
  • bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare strategier for at håndtere egen livssituation, bl.a. som basis for deltagelse på arbejdsmarkedet.
  • får et rum for udveksling af viden og erfaringer med ligesindede som grundlag for fælles læring.

  Indhold

  Kurset følger et fast koncept med undervisning i et nyt tema hver kursusgang. Temaerne er fastlagt på forhånd, dog indgår deltagernes egne erfaringer altid som en væsentlig del af undervisningen og er i høj grad med til at forme temaerne.

  Temaer, der tages op på kurset:

  • ADHD – en anderledes måde at være i verden på
  • Min ADHD
  • Forandringsprocesser: Erkendelse, accept, ansvar
  • Værdier og tilpasningsstrategier
  • Energiregnskab
  • Stress
  • Vaner og rutiner
  • Hverdagsstyring
  • Selvregulering og impulsivitet
  • Samspil med andre
  • Hva' så nu? Arbejde, uddannelse, den gode hverdag

  Form

  Kursusformen er en blanding af oplæg fra undervisere og fælles erfaringsudveksling.  

  Som et supplement til kurset tilbyder vi et antal tværgående workshops med relevante temaer.

  Praktisk

  Undervisningen er en gang om ugen, i alt 15 gange á tre timers varighed. To undervisningsgange er afsat til individuelle samtaler.
  Der er to undervisere og otte kursister på hvert hold.
  Tidspunkter for forløbet kan findes i kataloget for Rehabiliteringsforløb.

  Sådan får du adgang til kurset

  Vi får mange henvendelser på ADHD-undervisningen. Derfor er der en lang venteliste. Men du er velkommen til at kontakte os på telefon 24 64 19 64 for at høre mere og evt. komme på venteliste.

  På dette kursus gennemgår vi de forskellige former som angsttilstande kan have. Vi vil også komme ind på, hvilke behandlingsformer og tilgange der findes.
  Hver gang vil vi desuden inddrage nogle overkommelige angstreducerende værktøjer og øvelser, du kan omsætte i praksis i din hverdag, hvis du har lyst.

  Tilbuddets indhold

  Vi veksler mellem oplæg fra læreren og udveksling af erfaringer og problemstillinger, som vi kender på holdet.

  Tidspunkter for forløbet kan findes i kataloget for Rehabiliteringsforløb.

  Vi arbejder med at få dine negative tanker til at påvirke dig mindre, så du i højere grad kan leve det liv, du vil på trods af bekymring eller angst. Du får ny viden på kurset, og vi undersøger, hvad dine tanker hindrer dig i, og hvad du gerne vil lave om på. I undervisningen får du hjælp til at sætte nogle overskuelige og realistiske mål og at finde mulige ændringer, der kan føre dig på vej mod målet.


  Tilbuddets indhold

  Kurset veksler mellem oplæg fra læreren, dialog og øvelser. Kursisterne udveksler løbende erfaringer og problemstillinger med hinanden. I den sidste lektion går vi i gymnastiksalen og træner afspænding og stressreducerende øvelser.

  Mellem undervisningsgangene tilbydes du hjemmearbejde, hvor du afprøver ændringerne. Det hjælper dig til at gøre din nye indsigt til en del af din hverdag. Du er selv med til at formulere hjemmearbejdet.

  Der er forskellige tilgange til at ændre på virkningerne af negative tanker.

  Her på kurset arbejder vi bl.a. med:

  • Hvorfor er vi så gode til at få negative tanker?
  • Hvad kunne du ønske dig anderledes i dit liv, hvis de negative tanker ikke fyldte så meget?
  • Hvordan tanker og følelser og adfærd påvirker hinanden.
  • Hvordan vi kan adskille os lidt fra vore tanker og følelser.
  • Skallering og distraktionsteknikker.
  • Leveregler og hvordan de påvirker os.
  • De tre følelsesregulerende systemer i hjernen (trusselssystemet, beroligelsessystemet og motivationssystemet).
  • Træning af især beroligelsessystemet.
  • Om accept og livsværdier.
  • Accept af din måde at tænke på, samtidig med at du alligevel foretager dig de ændringer, du ønsker, i dit liv.
  • Lidt om mindfulness.

  Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

  Målgruppe

  Dette kursus er for dig, der har været ramt at stress, angst, depression eller har en adhd-diagnose, og som oplever at have kognitive vanskeligheder, selvom grundtilstanden er velbehandlet.

  De processer og funktioner, der ofte vil være påvirket, er hjernens styringsfunktioner:
  opmærksomhed og koncentration, hukommelse, planlægning og overblik.

  Du skal som kursist være indstillet på at arbejde og eksperimentere med forskellige redskaber og metoder imellem undervisningsgangene.

  Mål for kurset

  • At du bliver klogere på, hvordan din tænkehjerne fungerer.
  • At du får indblik i, hvad der fremmer, og hvad der bremser de kognitive funktioner.
  • At du kortlægger, hvilken betydning, de kognitive vanskeligheder har i netop din hverdag.
  • At du afprøver forskellige metoder og redskaber til at støtte og aflaste hjernen i dens arbejde.
  • At du bliver klogere på dine egne ”boostere og bremser”.
  • At du bliver i stand til at identificere dit eget “indre kompas”.

  Indhold

  Gennem undervisningen får du indblik i den sidste nye viden om, hvordan hjernen arbejder, og hvad der sker, når de kognitive funktioner er ramt. Først og fremmest vil vi sammen afprøve metoder til at træne, støtte og aflaste de kognitive funktioner.
  Udgangspunktet er: Små ændringer skaber store forandringer!

  Form

  Vi veksler mellem oplæg fra læreren og fælles diskussion på holdet ud fra kursisternes egne erfaringer. Hver gang arbejder vi med individuelle øvelser og opgaver til hjemmetræning. Holdet er tænkt som en øvebane, hvor deltagerne støtter og inspirerer hinanden. Det kan være svært selv at holde ved, når nye ting skal indarbejdes. Her kan det være en stor hjælp med en feedback-gruppe, der støtter, opmuntrer og deler erfaringer.

  Praktisk information

  En underviser og højst seks kursister.
  Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

  Du kommer igennem en række øvelser på computeren som træner dine kognitive færdigheder. Øvelserne er enkle at gå til, også selvom dit computerkendskab er på begynderniveau.

  På kurset får du indblik i:

  • Dine stærke sider inden for hukommelse, koncentration og andre kognitive færdigheder.
  • De måder, du bedst lærer nyt på (læringsstile, forskellige intelligenser m.m.).
  • Strategier og teknikker, som kan hjælpe dig til at løse forskellige opgaver.


  Tilbuddets indhold

  Hver undervisningsgang indeholder både individuelt og fælles arbejde. I den første del af forløbet kommer du igennem de forskellige opgaver på computeren og får gode råd til at løse opgaverne. Desuden drøfter vi sammen på holdet strategier for, hvordan man kan løse de forskellige opgaver, så du kan finde den måde, der passer dig bedst.

  I den anden del af forløbet har du en samtale med underviseren for at afklare, hvad der er vigtigt for netop dig at træne. Det arbejder du med resten af tiden.

  Hver kursist låner en computer at lave øvelserne på. I kursusperioden kan du desuden bruge programmet derhjemme, så du har mulighed for at træne mellem undervisningsgangene. Det vil øge dit udbytte af undervisningen.

  Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

  Kursisterne udveksler løbende erfaringer og problemstillinger med hinanden.

  Imellem undervisningsgangene tilbydes du hjemmearbejde, hvor du afprøver ændringerne. Det hjælper dig til at gøre din nye indsigt til en del af din hverdag. Du er selv med til at formulere hjemmearbejdet.

  Tilbuddets indhold

  Indholdet skifter mellem korte teoretiske oplæg, debat og øvelser fra bl.a. positiv psykologi og mindfulness. Vi inddrager også nyere tilgange fra ”medfølelsesfokuseret tilgang” og ”ACT” (Acceptance and Commitment Therapy) og træner dette i forhold til os selv.

  Vægten ligger på forskellige delemner fra gang til gang, fx:

  • Vaner der fremmer livsglæden.
  • Balancen mellem hvad der nærer, og hvad der tærer.
  • Hvad gør dig godt? Og hvordan får du mere af det?
  • De tre følelsesregulerende systemer og hvordan du kan blive mere medfølelesesorienteret i forhold til dig selv.
  • Find sprækkerne i hverdagen, hvor livsglæden kan pible frem.
  • Lær at sige ”pyt”.
  • Lidt om mindfulness og accept.
  • Hvad er vigtigt for dig i dit liv?
  • Aktiviteter, hvor vi i praksis kan afprøve noget af det, vi arbejder med. Det kan være på skolen eller ude i byen.

  Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

   

  Kurset er både for dig, der er nybegynder og for dig, som har erfaring med at skrive. Det vigtigste er, du har lyst til at skrive og afprøve billedudtryksformer for processen er vigtigere end produktet. ​

  Kreativ og terapeutisk skrivning kan være en vej til større selvindsigt, personlig styrkelse og livsglæde. Undersøgelser viser, at vi, ved at skrive om vores inderste tanker og følelser, kan styrke både kreativitet og hukommelse og vores psykiske og fysiske helbred og robusthed.

  På kurset undersøger du, hvordan du kan bruge skrivningen til at blive klogere på dig selv og din indre ”bagage”, og hvordan dine drømme og ressourcer kan blive en del af vejen videre.

  Du skal have vilje og lyst til at sætte ord på problemer og glæder og ny erkendelse. Du skal være indstillet på at dele dine resultater og personlige overvejelser med de andre på holdet og gerne skrive videre fra gang til gang. Vi giver altid respons ud fra en anerkendende tilgang, og det er kun, hvis tekstens ejermand ønsker gode råd eller sparring, at vi hjælper med det.

  Målet er, at du kan bruge det, du får med dig, til at:

  • Få den kreative proces og fordybelse ind i din hverdag.
  • Blive klogere på dig selv og få en klarere følelse af mål og mening med dit liv.
  • Afdække det psykisk svære, bearbejde tanker og situationer og finde løsninger.
  • Styrke dit selvværd og mærke glæden ved at skabe noget og dele det med andre.
  • Skabe billeder i forskellige materialer og gør indtryk til udtryk.

  Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

  Hovedvægten ligger på at skrive. Derudover inddrager vi andre kreative udtryk som at tegne og male, og vi skyder genvej gennem sanserne til de følelser, der (endnu) ikke har sprog. Vi kan bl.a. arbejde med digte og små fortællinger, livshistorie, eventyr, dagbog, collage, tegning og andre billedudtryk.

  Du får redskaber og inspiration til fx at:

  • Bruge skrivning og andre kreative udtryk til selvindsigt, personlig styrkelse og selvaccept.
  • Finde din egen måde at udtrykke dig på, som kommunikation med både dig selv og andre mennesker.
  • Finde veje til ny erkendelse.

  Vi veksler mellem:

  • Øvelser som inspiration og læring, hvor øvelserne fokuserer på den personlige proces. Metoder og virkemidler fra bl.a. skrivningens ”værktøjskasse” inddrages i processen.
  • Samtale om holdets tekster m.m. og det, de sætter i gang.
  • Sanseindtryk fra ture i by og natur (AROS, collage ude af huset, skov m.m.).
  • Eksempler fra litteraturen og billedkunsten m.m.
  • Teori og viden om virkningen af at udtrykke sig kreativt.
  • Øvelser du selv vælger i forhold til dem du har profiteret af eller fordyb dig i noget, du synes der har manglet. Undervejs kan du få sparring.

  På kurset lærer du dig selv bedre at kende, så du kan styrke dine egne ressourcer og din tro på, at forandring er mulig. Til slut udformer du en personlig handleplan, du kan bruge efter kurset.

  Du skal være vant til at "se dig selv i øjnene" og dele dine erfaringer med andre i samme situation, så I kan lære af hinanden. Du skal være glad for at arbejde efter en fast struktur med fastlagte øvelser og en høj grad af skriftlighed, og så skal du kunne følge undervisningen 2 x 3 timer om ugen og afsætte tid til hjemmearbejde hver uge.


  Tilbuddets indhold

  Undervisningen er bygget op omkring Den Personlige Arbejdsbog, som er en selvhjælpsbog udviklet af kursister og lærere. Bogen sætter både fokus på de positive selvbillede, på det, der er svært i dagligdagen og på handlemuligheder. Du kan låne bogen under kurset eller købe den.

  Nogle af gangene bruger vi på at være sammen om andre emner og aktiviteter, som gør os godt. Det planlægger vi sammen på holdet og med afsæt i deltagernes egen recovery-proces.

  Undervisningen veksler mellem individuelle overvejelser, udveksling på holdet, oplæg m.m., og der er hjemmearbejde til hver uge. Undervejs kan du inddrage en ”hjælper”, som du kan drøfte øvelserne med og evt. trække på, når handleplanen skal føres ud i livet. Det kan være en bostøtte, en kæreste, ven eller andet.

  Inden kursusstart inviterer vi dig til en introduktion/samtale med lærerne for at være sikker på, at det er det rigtige kursus for dig.

  Modul 1

  • Om personlige kvaliteter som livsværdier, netværk og hverdagens gøremål.
  • Om de triggere, der påvirker og belaster situationer i hverdagen.
  • Om de indre alarmsignaler, der fortæller, at der er grund til at standse op og passe på sig selv.

  Modul 2

  • Personlig handleplan for en situation efter eget valg. F.eks. en plan for hverdagen, en plan for uddannelse eller job eller en kriseplan.
  • Samle op og se fremad og lave en ”værktøjskasse til at have det godt”, som er god at have med sig.

  Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

  Sidst opdateret: 22. juni 2024