Skal du søge om tilladelse til udeservering?

Ansøgningen indsendes via www.brugaarhus.dk og skal indeholde en plantegning med mål, der viser, hvor det ønskede areal til udeservering er beliggende, og hvor stort det er.

Vær opmærksom på, at inventartyper som borde, stole, parasoller, markiser og menuskiltning skal overvejes, inden der ansøges. Desuden skal det overvejes, om der kræves andre tilladelser såsom gravetilladelser, bevillinger m.m.
Tilladelsen gives under forudsætning af, at betingelserne for udeservering overholdes. De generelle regler er beskrevet på denne hjemmeside, mens specielle forhold skrives ind i tilladelsen. Overholdes gældende regler ikke, kan kommunen inddrage den givne tilladelse.

Andre centrale forhold:

 • Du skal altid søge om tilladelse ved Aarhus Kommune, før du etablerer udeservering.
 • Tilladelsen til din udeservering gælder fortløbende, men kun for den periode, du ansøger om.
 • En etableret café eller restaurant skal ved ejerskifte ansøge på ny.
 • Hvis der ønskes ændret på størrelsen eller perioden for en eksisterende tilladelse, skal der laves en ny ansøgning via www.brugaarhus.dk
 • Ansøgningen behandles i samarbejde med andre myndigheder, hvorefter Center for Byens Anvendelse udsteder en tilladelse.
 • Når du har modtaget en skriftlig tilladelse fra Center for byens Anvendelse, kan du benytte udeserveringen.
 • Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre. Tilladelsen er kun gældende for den/de valgte perioder, hvorefter alt skal fjernes fra vejarealet.

 

Hvis din udeservering skal placeres på privat fællesvej/område, skal du ikke søge via www.brugaarhus.dk. Du skal i stedet søge om tilladelse hos grundejer/grundejerforening samt have tilladelse fra Aarhus Brandvæsen (i forbindelse med sikkerhed), Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J (i forbindelse med støj) og eventuelt Aarhus Politi (alkoholbevilling).

De første 80 cm målt ud fra egen facade er gratis at benytte til én række borde og stole, såfremt der er plads til det. Der skal dog søges om tilladelse til udeserveringen, selvom det er gratis.

Du skal betale en afgift for at benytte det offentlige areal til din udeservering, hvis du ønsker at benytte mere end de gratis 80 cm målt ud fra facaden.

For 2018 udgør prisen 96,16 kr./m²/mdr. i zone 1 og 21,37 kr./m²/mdr. i zone 2. Afgiften bliver løbende reguleret efter prisudviklingen.

Den samlede pris afhænger af:

 • I hvilken zone din udeservering ligger (se under fanen "Zoner for udeservering")
 • Hvor stort et areal, du ønsker at benytte til din udeservering
 • Hvor stor en del af året du ønsker udeservering

Efter en konkret vurdering af, hvilket areal der skal benyttes, har du store muligheder for at præge udseendet på din udeservering. Vi har dog nogle regler og retningslinjer af hensyn til den øvrige færdsel og for at sikre et pænt helhedsindtryk.

Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at finde en løsning, som passer til dig, inden for de rammer der er. Overholdes gældende regler ikke, kan vi desværre blive nødt til at inddrage den givne tilladelse.

Du skal være opmærksom på:

 • En udendørsservering i brug må højst fylde så meget, at der som hovedregel er mindst 150 cm fri passage på fortovet, så fodgængerne kan komme uhindret forbi. Det gælder både for gratis og afgiftspligtige områder.
 • På torve og pladser giver kommunen tilladelse til udendørsservering i det omfang, det er foreneligt med den øvrige brug af pladsen.

 

Se eksempel

 • Udeserveringen skal lukke senest kl. 24.00 på hverdage og søndage samt kl. 02.00 nætterne efter fredage, lørdage og nætterne op til skæve helligdage. Oprydning må ikke give anledning til væsentlig støj og skal afsluttes senest 15 minutter efter ovennævnte tidspunkt 
 • Selvom du eventuelt har godkendelse til særlig åbningstid, f.eks. i forbindelse med specielle arrangementer, gælder denne ikke for udeserveringen.
 • Uden for åbningstid skal parasolfødder og alt inventar fjernes.
 • På strækningen imellem Immervad og Mindebrogade kan der på den nordlige side af Åboulevarden gives skriftlig tilladelse til, at inventaret sammenstilles og stables, så det fylder mindst muligt og ikke kan benyttes.
 • Møbler fjernes helt fra vejarealet i de sæsoner, hvor der ikke er søgt om udesevering.
 • Inventar til udeservering skal godkendes af Center for Byens Anvendelse.
 • Inventaret bør være handicapegnet.
 • Ved asfaltbelægninger skal der anvendes inventar, som ikke synker ned i den bløde asfalt om sommeren. Her skal anvendes inventar med brede ben og/eller fødder.
 • Møbler fjernes helt fra vejarealet i de perioder, hvor der ikke er givet udeserveringstilladelse.
 • Der er klare regler for, hvor inventaret må placeres (se under fanen ”Hvor kan du have udeservering?”)
 • For at bibeholde udsynet af gadebilledet og for at gøre udeserveringerne til en del af gadelivet, er det vigtigt, at møbleringen ikke bliver for massiv og lukket.
 • Det er ikke tilladt at opsætte fast tag samt nogen former for permanent gulvbelægning eller løse tæpper/måtter uden dispensation. Hverken i udeserveringszonen eller på vejarealet.
 • Fastgørelse af møbler, borde og stole er ikke tilladt.
 • Der må ikke opsættes vægge og afskærmninger uden dispensationer.
 • Der kan evt. gives tilladelse til andre former for inventar end borde og stole, fx bænke og sofaer.
 • Det er ikke tilladt at benytte parasoller langs facader, kun markiser. Markiserne skal være frithængende og opsættes i forhold til husets facadeinddeling.
 • Farverne skal harmonere med husets karakter og farver. Markiserne skal kunne rulles ind. Det er at foretrække, at markiserne integreres i facaden, så den indgår som et facadeelement, så den ikke kontrasterer med bygningens arkitektur på en skæmmende måde.
 • Der skal ansøges om markiser hos bygningsejeren.
 • Der skal ansøges om byggetilladelse til markisser ved Byggeri, Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune 
 • Parasoller/markiser må ikke rage udenfor udeservingsområdet.
 • Der må ikke være reklamer på parasollerne eller markiserne. Restaurantens navn eller logo må dog gerne trykkes i parasolkanten.
 • Parasoller skal være flytbare og i nuancer, der passer til omgivelserne på stedet - dog skal parasoller på torve og pladser være lyse og ensfarvede.
 • Parasolholdere kan nogle steder i byen fastgøres i belægningen, dvs. i fortovet eller lignende. Nævn i ansøgningen dit eventuelle ønske om at montere parasolholdere i belægningen.
 • Parasoller skal opstilles efter en fælles plan, hvis der er flere udeserveringer på samme gadestrækning/plads.
 • Parasolholderen skal lukkes med et jerndæksel, når de ikke benyttes. Parasollerne skal fjernes helt fra arealet uden for udeserveringssæsonen. Gravearbejdet i belægningen i den forbindelse skal foretages af en autoriseret entreprenør, som skal søge om gravetilladelse via virk.dk
 • Delvis afskærmning af udeserveringen med plantekasser tillades kun, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til færdslen.
 • På torve og pladser kan der gives tilladelse til at opstille én række plantekasser mellem serveringsarealer, der støder op til hinanden. 
 • Udeserveringen må ikke afskærmes med andet end plantekasser.
 • Plantekasser, krukker og lignende skal være flytbare og må maks. være 100 cm lange, 40 cm brede og 70 cm høje.
 • Det anbefales, at afskærmning og blomsterkummer integreres i hinanden, således at blomsterne eller beplantningen fungerer som afskærmning.
 • På meget forblæste steder kan der ansøges om læskærme. Husk at anføre i ansøgningen, hvis du ønsker at søge om afskærmning.
 • Der må ikke være afskærmning ud mod Aarhus Å.
 • Opstilling af bardiske eller serveringsdiske tillades fortrinsvis kun på specielle strækninger, samt på torve og pladser.
 • Husk at sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen, hvis der skal serveres eller tilberedes mad i udeserveringsområdet.
 • Alle forsyningsledninger skal graves ned i gang- og vejarealet.
 • Hvis der skal anrettes eller tilberedes mad på udeserveringsarealet, skal det anføres i ansøgningen.
 • Husk, at din bevilling også skal omfatte udeserveringen.
 • Husk at ansøge om at benytte bardisk i udeserveringsområdet.

Levende lys

 • Brug af levende lys fra fakler, olielamper og lign. kræver, at der udvises særlig forsigtighed. Det skal foregå på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for, at der opstår brand, skader på personer, inventar eller ejendomme.
 • Levende lys eller anden åben ild bør altid afskærmes og placeres, så det ikke udgør nogen brandfare.
 • Vær særlig opmærksom på, at opstilling af levende lys ikke hindrer evakuering gennem flugtveje fra lokalerne, ligesom det skal sikres, at de udvendige flugtveje er af et sådant omfang, at man med sikkerhed kan færdes der.

 

Varmelamper

 • Af hensyn til miljøet anbefales det, at der tages bevidst stilling til nødvendigheden af udendørs opvarmning, og at man begrænser brugen så vidt muligt; fx ved brug af uldtæpper.
 • De store paddehattegasvarmere er dyre i drift, meget belastende for vores miljø og besværlige at håndtere i den daglige brug. Desuden optager de meget plads og er ofte i vejen for gangpassage både for gæster og tjenere. Benyt så vidt muligt alternativer til gasvarmere. Brug fx elvarmere, der er integrerede i parasollerne og markiserne eller på facaden. Få installeret bevægelsesscensorer, så de automatisk tænder og slukker, afhængigt af behovet.
 • Alle forsyningsledninger skal graves ned i gang- og vejarealet. 
 • Gravearbejde i belægningen skal foretages af en autoriseret entreprenør, som skal søge om gravetilladelse via virk.dk

Gas

 • Krav til gasudstyr er underlagt sikkerhedsstyrelsen og givet i gas-reglementet.
 • Brug af gas til eksempelvis opvarmning er omfattet af Sikkerhedsstyrelsens grundlæggende sikkerhedskrav for brug af flaskegasinstallationer og gasforbrugende udstyr. Gasudstyr skal være CE mærket eller have en DG godkendelse.
 • Gasslanger bør udskiftes ca. hvert 3. år. Arbejde på komponenter og gasudstyr skal foretages af en autoriseret VVS-installatør eller en særlig godkendt kompetent virksomhed. Ved tvivl kontaktes autoriseret VVS-installatør.
 • Ved opbevaring af gasflasker over 40 kg skal der ansøges om tilladelse ved Aarhus Brandvæsen.

Reklamer

 • Restaurationens logo må placeres på kanten af parasol/markise eller som prægning på plantekumme/afskærmning.
 • Der må ikke opstilles ting, som reklamerer for varemærker eller leverandører. Det gælder reklameparasoller, reklamestativer og -standere, lysreklamer eller lignende.

 

Menuskilte

 • Restaurationsmenu foreslås placeret på facade ved indgangen eller evt. på nodestativ.
 • Du skal være opmærksom på, at du kun må opstille ét fritstående menuskilt placeret ude i serveringsområdet.
 • Det er ikke tilladt at anvende klapskiltemenu og reklameskilte i gågader og gågadelignende strækninger, som langs Åen, Store Torv og Lille Torv, samt strækninger langs Tordenskjoldgade m.v.
 • Aarhus Kommune kan dog give tilladelse til skilte, såfremt det sker med baggrund i en plan/aftale for et sammenhængende områd
 • Det er restauratørens ansvar at holde rent på det område, hvor der er udeservering og fjerne eventuelt affald ved lukketid - også det, der ikke kommer fra din café/restaurant. Det samme er gældende for tilstødende arealer for så vidt angår affald, der stammer fra serveringsstedet.
 • Al inventar skal være rent og pænt vedligeholdt og graffitifrit.
 • Udeserveringen må ikke give anledning til støj- og lugtgener i omgivelserne fra fx høj musik eller røgelse.
 • Tilberedning af mad på udeserveringsarealet, herunder grill og lignende, er ikke tilladt. Undtagelse herfra kan være større fælles arrangementer, hvor en ansøgning om dette kan behandles fælles for området.

I forbindelse med vejarbejde, trafikale omlægninger og lignende, forbeholder Aarhus Kommune sig ret til at tilbagekalde eller ændre en tilladelse for kortere eller længere tid. Ved akut og andre uopsættelige arbejder kan kommunen disponere over et vejareal, hvor der er givet tilladelse.

Indehaveren skal i disse tilfælde afstå råderetten over de dele af vejarealet, der er nødvendige for arbejdets udførelse. Ved planlagte arbejder eller begivenheder, skal en midlertidig tilbagekaldelse af en tilladelse varsles med mindst 8 dage. Hvis kommunen har planer om permanent ændret anvendelse af et vejareal, skal dette varsles mindst 3 måneder før i ændringen.

Ved midlertidig eller permanent inddragelse af en tilladelse til råden over vejareal eller ændring af tilladelsen, ydes der ikke erstatning. Der vil dog ske tilbagebetaling af en forholdsmæssig andel af forudbetalt afgift for råden over vejareal.