Gå til hovedindhold

Proces ved approbation - vejledning til ansøger

Her kan du læse mere om vejen gennem approbationsprocessen

 • Læs op

Indhold

  • Approbation betyder godkendelse eller samtykke.
  • Processen ved Aarhus Kommune sikrer at alle faggrupper samt politiet høres i forbindelse med godkendelse af anlæg af privat fællesvej og privat fællessti i en byggemodning.
  • En privat fællesvej/fællessti defineres ved en vej eller sti, der forbinder eller krydser flere matrikler.

  Forberedelse

  • Kontakt Aarhus Vand ift. projektering af regn- og spildevandsanlæg. Du kan kontakte dem her.
  • Kontakt Kredsløb ift. affaldshåndtering. Du kan kontakte dem her.
  • Koordinér med evt. tilstødende projekter i området, og undersøg, hvordan projektet tilpasses de omkringliggende områder, veje og stier.
  • Se gældende kommuneplansrammer, lokalplan og herunder regnvandshåndteringsplan.
  • Søg evt. dispensation fra lokalplanens bestemmelser hos Byggeri. Du kan kontakte dem her.
  • Orientér dig i gældende vejregler, herunder oversigtsforhold ved vej- og stikryds, stopsigt og mødesigt, sikkerhedszone indtil faste genstande, tilgængelighed for alle på veje og stier, kørekurver og vendeplads for lastbiler på 12 meter m.v.
  • Udarbejd tegningsmateriale efter retningslinjerne fra Aarhus Kommune. Se retningslinjerne her.

  Ansøgning

  • Søg om oprettelse af approbationssag og adgang til Aarhus Kommunes samarbejdsportal via approbation@mtm.aarhus.dk. Herefter vil sagen blive oprettet inden for en uge.
  • Upload ansøgning og tegningsmateriale samt fuldmagt fra grundejer til ansøgning om approbation af vej- og stiprojektet.

  Sagsbehandling

  Når du har uploadet projektmaterialet, vil det blive gennemgået og kontrolleret af sagsbehandleren. Er materialet retvisende og fyldestgørende, sender sagsbehandleren projektet i stjernehøring blandt relevante faggrupper og slutteligt til behandling på færdselsmøde med politi og vejmyndighed.

  Læs mere om stjernehøring under punkt 4.

  Afgørelse

  Når projektmaterialet er godkendt, modtager du en approbation.

  Garanti: Inden du kan få byggetilladelse hos Byg og Miljø, skal du stille en byggemodningsgaranti.

  Når din anmodning om oprettelse af approbationssagen er modtaget på approbation@mtm.aarhus.dk, får du adgang til samarbejdsportalen (SharePoint), hvor relevant projektmateriale uploades. Sagens oprettes normalvis inden for en uge.

  Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af projektet vedr. belysningsforhold, hastigheder, affaldshåndtering, parkering, afvanding samt evt. afvigelser fra lokalplanen m.v.

  Din sagsbehandler gennemgår projektmaterialet, og finder sagsbehandleren ingen bemærkninger eller yderligere afklaring, sendes materialet i stjernehøring.

  Her får du et overblik over, hvem der behandler din ansøgning:

  Internt i Teknik og Miljø

  Mobilitet gennemgår:

  • Projektets overensstemmelse med gældende lokalplan, herunder støjforhold samt mobilitet generelt.

  Vejanlæg gennemgår:

  • Retningslinjer for indretning af vej- og stianlæg med fokus på trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed samt koordinering med andre projekter.

  Virksomheder og Jord, Plan, Byggeri og Miljø gennemgår:

  • Retningslinjer vedr. forureningsforhold samt overskudsjord og byggeaffald.

  Vejdrift og Grønne områder gennemgår:

  • Retningslinjer for materialevalg på offentlige vejarealer f.eks. ved vej- og stitilslutninger.
  • Retningslinjer for tekniske ledningers placering jf. Aarhus Kommunes typetegning.
  • Retningslinjer ved tilslutning til offentlige grønne arealer f.eks. ved rabatter.

  Trafik og parkeringsforhold gennemgår:

  • Retningslinjer for vejbelysningsanlæg, som skal overdrages til Aarhus Kommune samt evt. signalanlæg.
  • Retningslinjer for anlæg af offentlige parkeringsarealer, ladestandere og skiltning vedr. parkering.


  Eksterne

  Midttrafik gennemgår:

  • Retningslinjer ved flytning eller ændring af busstop.

  Kredsløb, Genbrug gennemgår:

  • Retningslinjer for vejanlæg og evt. vendemulighed for renovationskøretøj samt antal og placering af affaldsbeholdere.

  Østjyllands Politi (forelæggelse på Færdselsmøde) gennemgår:

  • Krav til skilte og afmærkning, signalregulering samt fartdæmpende foranstaltninger m.v.

  Indstilling til behandling af projektet på færdselsmøde skal indsendes 14 dage før færdselsmødet. Det vil sige, at materialet til behandling skal være klar én uge før denne deadline.

  Projektet kan enten godkendes, betinget godkendes eller afvises på færdselsmødet med politiet. Ved en betinget godkendelse skal dit projekt ikke genbehandles på færdselsmøde. Projektet tilrettes og fremsendes til sagsbehandleren.

  Hvis projektet bliver afvist, skal projektet ændres, og processen starter forfra.

  Når projektet er behandlet i Stjernehøringen og godkendt på færdselsmødet med politiet og vejmyndighed udstedet approbationen.

  Inden du kan få byggetilladelsen hos Byggeri, skal du stille en byggemodningsgaranti. Det er ansøgerens eget ansvar at søge nedskrivning i byggeprocessen eller frigivelse af byggemodningsgarantien når projektet er udført.

  Aarhus Kommune foretager efterfølgende en besigtigelse af det udførte vej- og stianlæg i forhold til det godkendte projektmateriale i approbationen. Forekommer der ændringer til projektet fra approbationen, kan du søge om godkendelse løbende eller ved afslutningen gennem et tillæg til approbationen.

  BEMÆRK! Behandlingstiden for at opnå en endelig approbation er minimum 7-8 uger.

  • Kontakt Aarhus Vand ift. projekteringen af regn- og spildevandsanlæg. Kontakt Aarhus vand her.
  • Læs gældende kommuneplan. Du kan læse kommuneplanen her.
  • Læs gældende lokalplan, især bestemmelser om infrastruktur og regnvandshåndtering. Du kan læse lokalplanen her
  • Fastlæg fremtidige udstykningsforhold. Hvis vejen eller stien forbinder flere matrikler, får disse status som privat fællesvej eller -sti og skal approberes.
  • Tjek området fysisk.
  • Undersøg, om der skal koordineres med tilstødende projekter fx til sikring af vejadgang til offentlig vej.
  • Orientér dig om gældende vejregler. Du kan læse vejreglerne her.
  • Tjek eksisterende ledningsplaceringer i området ved at søge om oplysninger via LER.
  • Sørg for, at dit tegningsmateriale er entydigt og retvisende samt følger Aarhus Kommunes retningslinjer for tegningsmateriale, inden du uploader til Samarbejdsportalen. Du kan se retningslinjerne her
  • Det er en fordel, at det er den samme kontaktperson, som varetager dialogen med Aarhus Kommune under hele sagsforløbet.
  Sidst opdateret: 6. februar 2024