Gå til hovedindhold

Ansøgningsmateriale der skal leveres

Her finder du information om, hvilke tegninger og materiale, der som minimum skal uploades på samarbejdsportalen Sharepoint.

 • Læs op

Indhold

  Når du følger vores retningslinjer for det tegningsmateriale der skal leveres, kan vi hurtigere gennemføre sagsbehandlingen. Det kan dog blive nødvendigt at uploade supplerende beregninger og tegninger inden, der kan udstedes approbation.

  Entydigt, retvisende og selvforklarende tegningsmateriale skal leveres via samarbejdsportalen SharePoint, som er opdelt i mapper til Ansøgning, Tegningsliste, Plantegninger, Tvær- og længdesnit, GIS Metadata og Tidligere tegningsmateriale.

  Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af projektet vedr. belysningsforhold, hastigheder, affaldshåndtering, parkering, afvanding, tilgængelighed samt evt. afvigelser fra lokalplanen med videre.

  Du skal uploade en fuldmagt fra grundejer til ansøgning om approbation af vej- og stiprojektet.

  Du skal uploade en Lysberegning, hvis projektet indeholder vej- og stibelysning.

  Find kravene til vejbelysningsanlæg, der skal overdrages til Aarhus Kommune her

  Har du evt. søgt og opnået dispensation ift. lokalplanens bestemmelser hos Byggeri, skal du uploade dispensationen.

  Oversigtsplan som viser meget mere af området, så infrastrukturen kan overskues. Brug gerne Ortofoto og påfør vejnavne, marker byggemodningsområdet/lokalplansområdet med afgrænsning/projektlinjer, vis skel i byggemodningsområdet og omkringliggende skel samt matrikelnummer.

  Situationsplan for veje og stier med tilhørende vej- og stiskel/vej- og stiudlæg, højdekurver, koter, eksisterende og nye matrikelskel samt hus- og matrikelnumre.

  Vej- og belægningsplan for veje og stier med tilhørende vej- og stiskel/vej- og stiudlæg, gerne farvede belægningsflader, afvanding, stationering, mål, radier samt vej- og stibetegnelser, evt. parkering, renovation, kantsten, ramper, træer og belysningsmaste og fartdæmpere jf. Vejreglerne med videre. 

  Herunder detailplan for overkørsler, hastighedsdæmpende foranstaltninger, helleanlæg, svingbaner mm.

  Kvalificerede eksempler:

  Kvalificerede eksempler for overkørsel mod kommunevej:

  Skilte- og afmærkningsplan med eksisterende skiltning og afmærkning, som vises dæmpet med note om evt. undladelse. Ny skiltning og afmærkning vises med symboler og numre jf. Vejreglerne.

  Bomme etableres med O45 og skal belyses, ligesom bump.

  Oversigtslinje ved vej- og stikryds, stopsigt samt mødesigt vises jf. Vejreglerne.

  Skiltning af evt. handicap p-pladser, p-pladser med lademulighed og privat parkeringskontrol vises.

  Kvalificeret eksempel

  Kørekurveplan med visning af kørsel gennem vejanlæg med op til 12 m lastbil samt vending på vendeplads med tilhørende frirum jf. Vejreglerne.

  Kørekurveplanen skal indeholde træer og belysningsmaste ift. arealbehov.

  Koordinerende ledningsplan for veje og stier med tilhørende vej- og stiskel/vej- og stiudlæg, belysningsmaste, beplantning – herunder eksisterende og nye træer, eksisterende og nye ledninger gerne i farver, kabelskabe, brønde og transformerstation med videre.

  Kvalificeret eksempel

  Tværprofil for veje og stier med målsætning, visning af skel/udlæg, belægningsopbygning, tværfald, belysning, beplantning samt eksisterende og nye ledninger med den viste placering og målsætning. 

  Bemærk at der ikke kan etableres bygningsdele som f.eks. støttemure inden for vej- og stiudlæg/skel.

  Kvalificerede eksempler

  Kvalificeret eksempel

  Længdeprofil for veje og stier med længdefald jf. Vejreglerne. Desuden vises og angives hvilestrækning mod kryds jf. Vejreglerne.

  Du skal udfylde følgende skema. Inden du udfylder skemaet, anbefaler vi, at du læser vejledningen.

  Vejledning og skema til metadata

  Levering af digitale GIS-data til Aarhus Kommune

  Koordinatsystem, filformater, z-værdier, linjer og flader

  Koordinatsystem: UTM32 (alternativt DKTM2). Referencenet: ETRS89 eller EUREF89

  Filformatet. Data skal leveres i én af følgende 2 mulige filformater: 

  • Shape datasæt (xxx.shp, xxx.dbf, xxx.shx, xxx.prj) ELLER
  • MapInfo datasæt (det gælder hele datasættet: xxx.tab, xxx.map, xxx.dat, xxx.id, evt: xxx.ind)

  Data skal leveres i meter.

  Z-værdi: Data leveres med en evt. z-værdi i attributtabellen.

  Linjer og flader: Linjer skal være sammenhængende. Flader skal være lukkede.

  Navngivning og krav til elementtyper

  Filnavne: Der skal benyttes sigende filnavne og den medfølgende metadataformular skal udfyldes, så det sikres at de nødvendige oplysninger følger med datasættene.

  Elementtyper: Hver elementtype leveres som ét datasæt med tilhørende informationer som attributter i tabellen. Det vil sige at en tegning vil resultere i flere datasæt, hvis der på tegningen er mere end en elementtype.

  Eksempler på elementtyper:
  Linjer: vejkant, vejmidte, stikant, ledninger.
  Punkter: steler, træer, brønde, lysmaster.
  Arealer/flader: helleanlæg, græsarealer, beplantninger, approbationsområde

  Hvad skal uploades?

  Skal uploades: Kun data, der er tilknyttet projektets vej- og stiudlæg leveres.

  Skal IKKE uploades: Allerede eksisterende data f.eks. fra Kortforsyningen skal ikke medtages. Det samme gælder tegningshoved, nordpil og anden tegningsinformation.

  Sidst opdateret: 8. februar 2024