Gå til hovedindhold
Klima, energi og forsyning
Familer, børn og unge

Børn og Unges Klimaplan

Klima og bæredygtighed optager både børnene, de unge, medarbejdere og ledere i Børn og Unge. Der er bredt set et ønske om at bidrage til bæredygtig udvikling i både driften og den pædagogiske opgave. Vi ønsker at tage ansvar og hjælpe med at reducere CO2-udledningen i Aarhus Kommune ved at fastsætte fælles mål, øge vores viden og prioritere klimaet.

 • Læs op

Indhold

  Børn og Unges Klimaplan sætter retning for, hvilke områder, der i den kommende periode prioriteres, og hvordan vi vil arbejde med klimaindsatsen både i den daglige drift og i den pædagogiske opgave. Denne klimaplan fokuserer især på de områder, der har størst potentiale for CO2-reduktion – enten direkte eller med forudsætningsskabende tiltag.

  Fig1: Børn og Unges klimaplan indeholder fire indsatsområder. De tre søjler er områder med stort potentiale for CO2-reduktion. Det vandrette indsatsområde handler om adfærd, viden og forankring.

  Fig1: Børn og Unges klimaplan indeholder fire indsatsområder. De tre søjler er områder med stort potentiale for CO2-reduktion. Det vandrette indsatsområde handler om adfærd, viden og forankring.

  Overliggeren for Børn og Unges Klimaplan er klimamålene for Aarhus Kommune. Således har både Aarhus Kommunes Klimahandlingsplan 2021-24, relevante tværgående strategier og Budgetforlig 2024 betydning for valg og prioritering af indsatsområderne.

  Hvor det er relevant, skal børn og læring indtænkes i de kommende indsatser under klimaplanens indsatsområder og spor. Det vil sige, at det skal vurderes i hvilket omfang og hvordan børnene og de unge kan inddrages i og eller lære af indsatsen. I praksis betyder det fx, at solceller på tagene eller affaldssortering følges op med børneinddragelse og med praksisnære og projektorienterede undervisnings- og læringsforløb som en del af fagenes mål, obligatoriske emner mm.

  I 2022-23 gennemførte Børn og Unge analysen Sammen om en bæredygtig fremtid, der undersøgte erfaringer og muligheder i forhold til grøn omstilling i dagtilbud, skoler og klubber. Anbefalingerne fra analysen udgør grundlaget for, hvordan Børn og Unge vil implementere og udbrede klimaindsatser.

  Børn og Unge består af ca. 400 bygninger (vuggestuer, børnehaver, skoler, klubber osv.). I alle disse afdelinger kan der optimeres direkte på CO2-udledning gennem energiforbedring, reduceret forbrug og mere klimavenlig adfærd. Gennem klimaplanens indsatsområder vil Børn og Unge bidrage til målet om en CO2-neutral koncern. Samtidig giver det daglige arbejde med 60.000 børn og unge potentiale for at nå bredt ud i bysamfundet. Derfor har dele af Børn og Unges Klimaplan også fokus på CO2-reduktion i bysamfundet.
  Klimaplanen vægter indsatser med direkte CO2-reduktion, men har en helhedsorienteret tilgang, hvor også forudsætningsskabende og fastholdende indsatser prioriteres for at komme i mål.

  Periode

  Børn og Unges Klimaplan gælder for perioden 1/1 2024 - 31/12-2025. Indsatser og ubrugte midler forventes at blive ført videre i den kommende Aarhus Kommunes Klimahandlingsplan 2025-30.

  Kontaktperson

  Programkoordinator for klima og bæredygtighed

  Karen Tambo

  Sekretariat - Børn og Unge

  Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

  Telefon: 21 72 52 35

  E-mail: ckat@aarhus.dk

  Formål

  Klimaplanen skal bidrage til at accelerere klimaindsatsen i Børn og Unge og fokuserer på de store og nødvendige skridt, der skal tages, for at bidrage til, at kommunen bliver CO2-neutral i 2030. Klimaplanen vægter indsatser, der bidrager til at høste CO2-reduktion her og nu, men rummer også forudsætningsskabende indsatser, som sikrer udvikling og fastholdelse af klimavenlig adfærd hos børn, unge, medarbejdere og ledere i hele Børn og Unge.

  Vision for MBUs klimaindsats

  Børn og Unge har en vision om at, skabe de rammer og incitamenter, der skal til for:
  • at alle voksne er rollemodeller ved at handle cirkulært og træffe bæredygtige valg
  • at børn og unge gennem læring og dannelse opnår nødvendig viden, motivation og handlingskompetence til at træffe bæredygtige valg i deres hverdag.

  Indsatsområder og målsætninger

  I Børn og Unges Klimaplan prioriteres tre overordnede indsatsområder med potentiale for CO2-reduktion: 1 Klimavenlig Transport, 2 Bæredygtig Mad og 3 Fornuftigt Forbrug. De tre indsatsområder understøttes af et tværgående indsatsområde: 4 Adfærd, viden og forankring, der både har et børne/unge-spor og et voksenspor.

  Børn og Unge videreudvikler og udbreder også eksisterende grønne indsatser og organisering (fx ULF i Aarhus, Den Grønne Festival, Det Grønne Akademi, Netværk for bæredygtighed i børnehøjde) sideløbende med at nye indsatser sættes i gang. Arbejde med grønne indsatser inden for eget budget fortsættes.

  Indsatsområder

  Indsatsområde 1: Klimavenlig Transport

  Transporten er den største kilde til CO2-udledning i Aarhus Kommune, og en grøn omstilling af vores måde at transportere os på er nødvendig, hvis kommunen som virksomhed og bysamfund skal nå målet om at være CO2-neutral i 2030. Børn og Unge prioriterer midler fra Klimafonden til hurtigt at igangsætte indsatser for mere klimavenlig transport.

  Indsatsområde 2: Bæredygtig Mad

  60.000 børn spiser hver dag et eller flere måltider, mens de er i vuggestue, børnehave, skole eller UngiAarhus-tilbud. Mange børn har madpakker med, men en del af maden tilberedes i Børn og Unges køkkener. Gennem sunde, økologiske og klimavenlige måltider kan vi ikke alene nedbringe CO2-udledningen, men også bidrage til maddannelse hos de nye generationer.

  Indsatsområde 3: Fornuftigt Forbrug

  Indsatsområde 3 dækker dels over energiforbrug (el og varme) dels over forbrug af varer. Energiforbrug (el og varme) er den største kilde til CO2-udledning i Børn og Unge. Energiforbruget kan reduceres gennem energirenovering og bæredygtigt byggeri, men i høj grad også gennem mere klimavenlig adfærd i brug af bygningerne og i valg af el-inventar. Børn og Unges Klimaplan har fokus på indkøb, brug og adfærd i relation til energiforbrug (el og varme).

  Indsatsområde 4: Adfærd, viden og forankring

  Børn og Unges opgave er at skabe viden og handlekompetencer, så børnene og de unge kan bidrage positivt til fremtidens samfund. Børn skal både lære OM bæredygtighed og AT LEVE mere bæredygtigt og træffe mere klimavenlige valg i hverdagen.

  Sidst opdateret: 21. december 2023