Gå til hovedindhold

Genanvendelse af ren jord

Der er muligheder for at genanvende ren jord, eller jorden kan afleveres på renjordstippe.

 • Læs op

Indhold

  Ren jord er som udgangspunkt:

  • Jord fra ejendomme eller arealer, der ikke er kortlagte.
  • Jord fra ejendomme eller arealer, der ikke er områdeklassificerede.
  • Jord der er klassificeret som ren jord i henhold til bestemmelserne i Jordflytningsbekendtgørelsen, herunder jord der er områdeklassificeret som ren jord.
  • Jord fra ejendomme, hvor der ikke er begrundet mistanke om jordforurening.
  • Jord fra ubebyggede arealer i landzone, der kun har været anvendt til dyrkningsformål eller husdyrbrug.

  Erfaringsmæssigt er overjorden i de ældre dele af byerne let forurenet med typisk tjærestoffer og visse tungmetaller. For Aarhus er området inden for Ringvejen derfor omfattet af områdeklassificeringen.

  Undersøgelser har vist, at overskudsjord fra bolig- og landbrugsområder uden for Ringvejen i Aarhus i langt de fleste tilfælde ikke er forurenet. Disse områder er derfor ikke omfattet af områdeklassificeringen. Dog vil jord fra industri- og erhvervsområder uden for Ringvejen kunne være forurenet. Disse områder er typisk omfattet af områdeklassificeringen eller kortlagt efter lov om forurenet jord.

  Den forureningsmæssige status for en konkret ejendom kan findes på kommunens GIS-portal.

  Se kort med kortlagte grunde og områdeklassificerede områder

  Her er det angivet, om en ejendom er kortlagt som forurenet, områdeklassificeret eller forventes at være ren.

  Jord til genanvendelse må ikke indeholde affald
  Det er en forudsætning for genanvendelse af jord, at jorden ikke indeholder affald f.eks. i form af brokker, asfalt, slagger m.m.

  Læs mere om håndtering af affald i jord.

  Udlægning og anvendelse af større mængder ren jord kræver godkendelse efter Planloven. Ansøgning om terrænregulering/etablering af renjordstip skal ske til Byggeri, Aarhus Kommune.

  Da det ikke længere er muligt at bortskaffe ren jord til Aarhus Havn, vil ren jord blive anvist til private renjordstippe.

  Formålet med en renjordstip er regulering af terrænet, dvs. opfyldning af lavninger, tidligere råstofgrave og lignende. De fleste renjordstippe eksisterer i kortere periode, da der ofte er tale om mindre jordmængder. Kommunen giver tilladelse til terrænregulering i det åbne land med en landzonetilladelse.

  Kommunen har ikke kendskab til den daglige drift, priser, åbningstider mv. og henviser her til kontaktpersonen for den enkelte jordtip.I FlytJord.dk er det muligt at finde alle aktive modtageanlæg i kommunen, herunder også kontaktpersoner og andre oplysninger om anlægget.

  Gå til FlytJord.dk

  Når du anmelder en jordflytning i FlytJord.dk og indtaster adressen, fortæller systemet, om jordflytningen er anmeldepligtig, og om jorden kan håndteres som ren eller forurenet. Er der tale om ren jord, kan du under fanen Modtageanlæg og transportør finde en liste med alle aktive anlæg, som modtager ren jord, herunder også renjordstippe.

  Alternativt kan du på forsiden af FlytJord.dk klikke på "Tjek ejendom" og i oversigtskortet se, hvor de aktive jordmodtagere ligger. Bemærk, at kortet kan foldes ud ved at klikke øverst til højre på kortet.

  Der gælder særlige regler for tilførsel af jord til renjordstippe, der ligger i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Det indebærer bl.a., at alle jordflytninger til den pågældende jordtip skal anmeldes i FlytJord.dk og vurderes af Natur og Miljø for at sikre, at der kun anvises ren jord til jordtippen.

  Gå til FlytJord.dk

  Når vi vurderer anmeldelsen, ser vi ikke kun på opgravningslokaliteten men også på, om der på de tilstødende ejendomme og arealer er forurening eller risiko for forurening med mobile forureningskomponenter.

  Der kan som udgangspunkt ikke anvises jord til en renjordstip fra ejendomme og arealer, hvor der er risiko for forurening eller påvist forurening.

  Ren jord fra kortlagte eller forurenede ejendomme og arealer kan dog anvises til jordtippen, såfremt:

  • Forureningssituationen på opgravningslokaliteten er velbeskrevet.
  • Jorden håndteres efter en jordhåndteringsplan godkendt af Natur og Miljø.
  • Overskudsjorden skal desuden dokumenteres at være ren i henhold til nedenstående retningslinjer:
  • Overskudsjord fra ejendomme eller arealer med påvist eller risiko for forurening med mobile forureningskomponenter skal dokumenteres med én prøve pr. 30 tons jord.
  • Intakt jord skal dokumenteres med jordprøver fra toppen af de intakte aflejringer.
  • Overskudsjord fra områdeklassificerede ejendomme og arealer skal dokumenteres med én prøve pr. 120 tons jord.

  Jordprøver skal suppleres med vandprøver, når det vurderes, at det sekundære grundvand på opgravningslokaliteten kan være forurenet.

  Ansøgere om jordflytning skal sikre, at der sker anmeldelse i FlytJord.dk, herunder at der er tale om jord fra en ejendom, hvor der ikke er kendskab til jordforurening, eller at der er vedlagt tilstrækkelig dokumentation. Ansøger kan via opslag i FlytJord.dk få oplysninger om, hvorvidt en ejendom eller de tilstødende ejendomme er forurenede, eller om der er mistanke om forurening.

  Læs mere om undersøgelse og klassifikation af jord.

  Læs mere om jordhåndteringsplaner.

   

  Ansøger skal sikre, at der sker anmeldelse i FlytJord.dk, herunder at der er tale om jord fra en ejendom, hvor der ikke er kendskab til jordforurening, eller at der er vedlagt tilstrækkelig dokumentation i henhold til ovenstående krav. Ansøger kan via opslag i FlytJord.dk få oplysninger om, hvorvidt en ejendom eller de tilstødende ejendomme er forurenede, eller om der er mistanke om forurening.

  Jordmodtageren skal føre tilsyn med, at den tilførte jord er ren, dvs. at den stammer fra arealer, hvor der ikke er mistanke til jordforurening. Jordmodtageren skal også føre tilsyn med, at jorden ikke indeholder affald f.eks. i form af brokker, slagge og lignende.

  Jordmodtageren skal indberette mængden af tilført jord. Indberetning kan løbende ske i FlytJord.dk, eller jordmodtageren kan indtaste den tilførte jordmængde, når hele jordpartiet er modtaget. Alternativt skal jordmodtager to gange om året indberette mængden af tilført jord, herunder oprindelsessted pr. jordparti.

  Jordkvalitetskriterier

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023