Gå til hovedindhold

Jordhåndteringsplan

Få bedre styr på jordhåndteringen med en plan for dit bygge- eller anlægsprojekt.

 • Læs op

Indhold

  En jordhåndteringsplan beskriver, hvordan ét eller flere jordpartier håndteres, bortskaffes eller genindbygges i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde.

  Hvis du skal fjerne jord fra en kortlagt ejendom eller areal, kan prøveantallet reduceres, hvis bortskaffelsen sker i henhold til en jordhåndteringsplan, som er forhåndsgodkendt af afdelingen Natur og Miljø. Samme praksis gælder i forbindelse med at bortskaffe jord fra områdeklassificerede områder og veje, hvis du ønsker at reducere prøveantallet.

  Opdeling af jordpartier

  På baggrund af en miljøteknisk undersøgelse, bliver overskudsjorden fra det pågældende projekt opdelt i forhold til forureningskategori, jordtype samt jordpartier med og uden indhold af f.eks. brokker, tegl eller andet affald. Jordhåndteringsplanen skal altid indeholde en særskilt strategi for håndteringen af eventuelle hot-spot forureninger, og sådanne forureninger skal i videst muligt omfang bortskaffes fra ejendommen eller arealet, før du begynder arbejder med at fjerne den øvrige jord.

  Vær opmærksom på, at bortskaffelse af jord i henhold til en godkendt jordhåndteringsplan ikke fritager den projektansvarlige fra at anmelde jordflytninger fra den pågældende ejendom eller areal.

  Jordhåndteringsplanen skal indeholde en situationsplan (graveplan) fra hver dybde, hvor der er udtaget jordprøver. Hver situationsplan skal desuden indeholde:

  • Adresse, matrikel nr. og ejerlav på opgravningslokaliteten
  • Forureningsgrad angives med forskellig farver/skraveringer
  • Målestok og nordpil samt angivelse af blivende veje og bygninger
  • Angivelse af alle forureningskilder og eventuelle hot-spot forureninger og deres afgrænsning
  • Analyseresultater og analyserapporter fra laboratoriet
  • En angivelse af prøvefrekvens og -beskrivelse af prøvetagningsmetode
  • Beskrivelse og afgrænsning af eventuelle hot-spot forureninger
  • Angivelse af den forventede jordmængde i de forskellige forureningskategorier
  • Angivelse af hvortil jorden ønskes bortskaffet
  • En beskrivelse af eventuel nedklassificering af jordpartier eller anvendelse af 50 procent-reglen.

  Ved bortskaffelse af jord fra mindre projekter, f.eks. fra ledningsprojekter, områdeklassificerede ejendomme og lignende, kan et jordhåndteringsskema erstatte en jordhåndteringsplan.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023