Gå til hovedindhold

Affald i jord

Støder du på affald i jorden i forbindelse med jordarbejder, skal du som udgangspunkt sortere affaldet fra, inden du bortskaffer jorden.

 • Læs op

Indhold

  Tidligere har det været almindeligt at grave affald ned. På ældre ejendomme kan du derfor ofte finde nedgravet affald, tegl, brokker og andet byggeaffald, men der kan også være mange andre affaldstyper.

  Finder du affald i jorden i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder eller andre jordarbejder, skal du sortere affaldet fra, inden du fjerner jorden.

  Når du finder affald i jorden, skal du kontakte Aarhus Kommune, så vi kan tage stilling til, om jorden skal analyseres for forurening, inden den kan anvises til godkendt jordtip eller modtageanlæg.

  Skal du genanvende affaldsblandet jord, dvs. jord hvor det ikke har været muligt at frasortere affaldet, skal det først godkendes af Aarhus Kommune. Kan den affaldsblandede jord ikke genanvendes, bliver jorden anvist til deponi. 

  Har du brug for vejledning til dit erhvervsaffald, kan du kontakte os.

  Få vejledning til dit erhvervsaffald her

  Når affaldet er sorteret fra jorden, kan både affald og jord afleveres på kommunens genbrugsstationer i hvert sit afsnit. Genbrugsstationerne modtager kun affald og jord i mindre mængder.

  Er der tale om større mængder affald eller jord, skal bortskaffelsen ofte ske til anlæg med særlige sorteringsfaciliteter. Overskudsjorden fra sorteringsprocessen bliver bortskaffet til jordtip eller eventuelt godkendt modtageanlæg afhængig af graden af jordforurening.

  Slagger findes typisk i jorden som opfyld, som underlag for terrændæk og andre konstruktioner eller f.eks. som overfladebelægning på ride- og sportsbaner.

  Slagger er et forholdsvis bredt begreb, da det dækker over affaldsprodukter fra forskellige industrielle processer, slagger fra affaldsforbrænding og slagger fra forbrænding af fossile brændsler i energiproduktionen, f.eks. kulslagge.

  Slagger fra industrielle processer og affaldsforbrænding vil typisk have høje indhold af tungmetaller, som med tiden har kunnet forurene den omgivende eller underliggende jord.

  Når der er slagger i jorden i forbindelse med et jordarbejde, skal du kontakte Natur og Miljø, så vi kan sikre, at eventuel overskudsjord fra lokaliteten bliver analyseret for relevante forureningskomponenter og efterfølgende anvist til godkendt jordtip eller modtageanlæg afhængig af graden af jordforurening.

  Det er Aarhus Kommune, der vurderer, om det frasorterede slagger kan genanvendes, og de anviser, hvor du skal aflevere det

  Du kan få vejledning til dit affald her

  Granuleret asfalt har ofte været brugt til veje, stier og pladser, men asfalt kan selvfølgelig også findes i jorden som opfyld eller diffust spredt i overjorden efter tidligere opbrydningsarbejder.

  Forurening af den omgivende eller underliggende jord kan forekomme som følge af mange års udvaskning af tungere kulbrinter og tjærestoffer fra asfalten. Forurening af jorden kan også forekomme på grund af opblanding med asfaltstøv og asfaltfragmenter fra tidligere opbrydningsarbejder.

  Finder du asfalt i jorden i forbindelse med et jordarbejde, skal du kontakte Natur og Miljø, så vi kan sikre, at eventuel overskudsjord fra lokaliteten bliver analyseret for relevante forureningskomponenter og efterfølgende anvist til godkendt jordtip eller modtageanlæg afhængig af graden af jordforurening. 

  Det er Aarhus Kommune, der vurderer, om det frasorterede asfalt kan genanvendes, og anviser, hvor du skal aflevere det.

  Du kan få vejledning om dit erhvervsaffald her

  Sidst opdateret: 18. marts 2024