Gå til hovedindhold

Skal du bruge en gravetilladelse?

Skal du grave i offentlige veje/stier eller på private fællesveje/-stier i byzone/sommerhusområder, kræver det en gravetilladelse. Her på siden finder du retningslinjer og regler for opgravning, nedlægning af kabler og ledninger mm.

 • Læs op

Indhold

  Ansøg om gravetilladelse eller graveanmeldelse/akutarbejde via Virk.dk

  Hvis du vil ansøge om gravetilladelse, skal du klikke på linket øverst her på siden. 

  Guide til ansøgningen

  Når du skal ansøge om gravetilladelse, anbefaler vi, at du bruger nedenstående guide. Guiden er et redskab til alle, der beskæftiger sig med gravearbejder og er tænkt som et nemt og gennemsigtigt værktøj, der skal understøtte og hjælpe i processen frem til en godkendt gravetilladelse.

  Du kan hente guiden 'Bliv klar til at søge om gravetilladelse' her

  Til samtlige graveansøgninger vedhæftes en tegning, hvor ledningsanlæg/gravearbejde er indtegnet.
   
  Tegningen kan udskrives fra grundkortet i målestoksforhold 1:500. 1:1000 kan accepteres ved større gravearbejder.

  Se grundkort for Aarhus Kommune

  Det gælder som udgangspunkt, at der i én ansøgning max. på ansøges 1 km eller max. 5 veje i forlængelse af hinanden. I Aarhus Midtby skal der ansøges om færre veje pr. ansøgning grundet kompleksiteten, trafikken m.v. (alle veje skal være stedfæstet).

  Ansøgningen bør være opdelt således, at der tages hensyn til måde koordineringsmulighed via Brugaarhus.dk, private fællesveje og arbejdets udførsel.

  Ved ansøgning om ipustning af kabler i eksisterende rør, må der generelt max. ansøges om 2 km eller max. 5 veje pr. ansøgning (alle veje skal være stedfæstet).

  Tegninger der medsendes ved ipustning af kabler må gerne være i større målestoksforhold end ved almindeligt gravearbejde, men skal stadig være overskuelige.

  Der skal medsendes et oversigtskort for hele blæsningsarbejdet, på hver ansøgning.

  Brønde, der skal pustet fra/til eller opgravningssteder, som ansøger allerede på forhånd ved skal opgraves, skal være vist på tegningerne i ansøgningen. 

  Ved fremsendelse af alle ansøgninger skal antal kabler/føringsrør samt dimension, der ansøges om, oplyses.

  Hvis der ønskes at opsætte teknikskabe og kabelbrønde el.lign., er der yderligere krav til ansøgningen. Disse kan kan findes her: Teknikskabe og kabelbrønde

  Kommentar til ansøgning

  Ansøgningen indsendes senest 10 arbejdsdage før arbejdet ønskes påbegyndt. I perioder kan sagsbehandlingstiden dog være længere.
   
  For større arbejder bør fristen aftales med vejmyndigheden.

  Ved forestående gravearbejder på private fællesveje, skal der generelt foretages en partshøring, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden.

  Ved gravearbejde på private fællesveje i landzone er kommunen ikke vejmyndighed. Tilladelse skal indhentes hos ejeren af vejen.

  Vi gør opmærksom på, at i de situationer, hvor der graves i Aarhus Kommunes veje, uden at der foreligger en gravetilladelse, vil Team Vejmyndighed, Trafik og Vejdrift, påtale dette over for ledningsejeren - og om nødvendigt stoppe gravearbejdet, indtil gravetilladelse er opnået.

  Der kan indsendes en graveanmeldelse ved akutarbejde jf. Vejlovens §73, stk. 1 eller Bekendtgørelse af Lov om Private Fællesveje §68, stk. 3.

   

  I Aarhus Kommune kan der også indsendes en graveanmeldelse, fremfor en graveansøgning, ved splidshuller og længdegravninger for kabler under 10 meter på villaveje og lignende trafikerede veje. 

   

  Der skal altid fremsendes en graveansøgning ved projekter med jordfortrængning, underboringer, ipustning af kabler i eksisterende rør, indvending foring samt krydsning af veje/stier. 

   

  Vilkår for benyttelse af Aarhus Kommunes graveanmeldelsesordning, der ikke er akutarbejde:

  • En graveanmeldelse skal fremsendes til vejmyndigheden inden arbejdet påbegyndes

  • Gravearbejdet inkl. retableringen skal være afsluttet inden for 48 timer efter opstart

  • Graveaktøren har pligt til at retablere vejarealet, herunder arbejdsareal, og erstatte enhver form for skade ved gravearbejdets udførsel efter dansk rets almindelige erstatningsregler

  • Der skal afspærres i henhold til afmærkningsbekendtgørelsen

  • Graveanmeldelsesordningen finder ikke anvendelse, hvis ét af følgende punkter er gældende i forbindelse med afmærkningen:

   • Ubetinget vigepligt

   • Påbud om ensrettet færdsel

   • Signalregulering

   • Hastighedsbegrænsning

   • Standsning og parkering

   • Midlertidig spærring af vej

  • Graveanmeldelsesordningen finder ikke anvendelse ved arbejder i asfalt, på nær asfaltarbejder i forbort/bagbort af fortov

  • Graveanmeldelsesordningen finder ikke anvendelse, hvis gravearbejdet berører handicappladser, taxaholdepladser samt busstoppesteder

  • Det er graveentreprenørens ansvar at sikre koordinering med andre aktører ved fx at orientere sig i Aarhus Kommunes kortmodul BrugAarhus:

  Overblikket over Vejarbejder og Arrangementer i Aarhus Kommune - kortet (brugaarhus.dk)

  • Graveentreprenøren skal være opmærksom på Aarhus Kommunes gældende kommunikationskrav:

  Aarhus Kommunes kommunikationskrav

  • Graveanmeldelsesordningen er kun gældende, hvor den højest tilladte hastighed er 50 km/t. Graveanmeldelsesordningen er ikke gældende inden for det markerede område på kortet nedenfor samt på Aarhus Kommunes kritiske vejnet

  Indsend graveanmeldelse

  Hvis du vil indsende en graveanmeldelse jf. Aarhus Kommunes graveanmeldelsesordning eller ved akutarbejder, skal du klikke på linket øverst her på siden, starte selvbetjeningen, logge ind, trykke på "Opret" og vælge "Anmeldelse(akutarbejder)".

  Fyldjord fra veje betragtes som udgangspunkt som lettere forurenet (kategori 2 jord). Bortskaffelse af overskudsjord fra arbejde i vejareal skal derfor anmeldes til Natur og Miljø på www.FlytJord.dk
  Jorden kan forsøges nedklassificeret via jordprøver. Se Jord fra vejareal (aarhus.dk)

  Hvis der under arbejdet opstår mistanke om, eller træffes en ukendt forurening (fx olieluft, misfarvning) eller indhold af affald, skal Natur og Miljø kontaktes hurtigst muligt. I kan kontakte Jordgruppen på telefon 8940 4522 eller jord@mtm.aarhus.dk 

  Hvis gravearbejdet udføres i forureningskortlagte områder, kan arbejde medføre specielle krav og tilladelse efter Jordforureningsloven. Kontakt derfor Jordgruppen i god tid inden opstart af gravearbejdet. Om gravearealet er kortlagt ses på FlytJord - Tjek Ejendom

  I øvrigt henvises til Arbejdstilsynets vejledning til arbejde i forurenet jord (At-vejledning D.2.23-1, Arbejde i forurenet jord - Arbejdstilsynet (at.dk)) samt Aarhus Kommunes side vedr. Jordarbejder i Vej Jordarbejder i vej (aarhus.dk)

  Ved gravearbejde på veje og stier skal arbejdsstedet afmærkes i henhold til vejreglerne.

  Der skal til graveansøgningen medsendes en afmærkningsplan eller en henvisning til en standardskitse, alt efter arbejdets størrelse og trafikmængde.

  Vejdirektoratets lommebog og håndbøger for afmærkning af vejarbejder

  Guide til arbejdsmiljø og sikkerhed ved gravearbejde

  Entreprenøren skal føre en daglig logbog for kontrol af afmærkning, som altid skal være tilgængelig for Politi og Vejmyndighed.

  Når du skal grave i offentlige eller private fællesveje, skal du være opmærksom på Aarhus Kommunes gældende kommunikationskrav.

  I Aarhus Kommune har god kommunikation ved gravearbejde i vejarealer høj prioritet. Og det er et krav, at vores ledningsejere og bygherrer giver kommunikation samme prioritet.

  Vi har derfor udarbejdet kommunikationsmanualer og en skilteguide målrettet ansvarlige for anlægsprojekter. Manualerne indeholder anvisninger til god kommunikation til trafikanter, naboer og øvrige interessenter.

  Gravearbejde i vejarealer er defineret som et anlægsprojekt med enten meget små, småmellemstore eller store gener. Det er altså genegraden, som afgør, hvilken kommunikationsmanual, du skal følge.

  Kommunikationsmanualer

  Aarhus Kommune har udarbejdet en pjece, "Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Aarhus Kommune". Den danner grundlag for retableringsarbejder, der udføres af ledningsejere eller deres entreprenører ved arbejder på vejnettet i Aarhus Kommune.

  Pjece: Særlige bestemmelser for retablering (under revision)

  I Aarhus Kommune ønskes kabler og ledninger placeret som vist i principskitsen herunder. 

  Gældende respektafstande jf. DS 475 skal ligeledes overholdes.

  Det skal så vidt muligt undgås, at dæksler bliver etableret i fortove og på cykelstier.

  Principskitse

  Teknikskabe i Aarhus midtby/city skal forsøges placeret på privat areal.

  Er dette ikke muligt, fremsendes en ansøgning (almindelig graveansøgning via Virk.dk med kortbilag), hvor der vedhæftes foto af bygningsfacaden, hvor skabet ønskes placeret, samt tegning/foto af teknikskabet.

  Vejledning om kabelskabe i det offentlige byrum (UNDER REVISION)

  Kabelbrønde

  På de markerede områder på kortet nedenfor i Aarhus Midtby, kan der stilles særlige krav til belægningstyper i kabelbrøndes dæksler. Der kan være yderligere områder, der ikke er vist på dette kort. 

  Beslutningen om belægningstyper i kabelbrøndes dæksler aftales med Team Vejmyndighed, Trafik og Vejdrift, på et opstartsmøde. 

  Hvis du vil ansøge om placering af teknikskabe eller kabelbrønde, skal du klikke på linket Ansøg om gravetilladelse eller graveanmeldelse/akutarbejde via Virk.dk øverst her på siden.

  Skal du plante træer, kræver det en godkendelse af projektet.

  Aarhus Kommune har udarbejdet en pjece, "Vejledning for Træplantninger", vedrørende fremtidige træplantninger og godkendelse af træplantningsprojekter på offentlige og private fællesveje inklusiv forhold til lednings- og kabelanlæg.

   

  Skal du grave i nærheden af offentlige træer, er der udarbejdet en vejledning: Pas på træerne i Aarhus. Den beskriver, hvordan en graveaktør skal forholde sig til eksisterende offentlige træer.

  Læs Pas På Træerne i Aarhus her

  Det kræver en gravetilladelse, hvis du for eksempel skal til at bygge og ønsker privat ledningsanlæg, private nedgravede affaldscontainere, spuns eller lignende uden for egen matrikel (i vej- eller stiareal).

  Som udgangspunkt skal private ledningsanlæg m.m. som oplistes herunder, altid forsøges placeret på egen matrikel (listen er ikke udtømmende):

  • Tagnedløb

  • Regnvandsledninger

  • Dræn og drænbrønde

  • Skelbrønde

  • Sokkelrende

  • Spuns og jordankre

  • Sokkelisolering

  • Udkragende sokkelelementer og kælder under terræn

  • Private nedgravede affaldscontainere, affaldssug, fedtudskillere og lignende

  Er det ikke muligt at placere de private ledningsanlæg m.m. på egen matrikel, skal du ansøge om en dispensation hos Team Vejmyndighed, Trafik og Vejdrift. Det gør du ved hjælp af en graveansøgning ved at klikke på linket Ansøg om gravetilladelse eller graveanmeldelse/akutarbejde via Virk.dk øverst her på siden.

  Hvis du skal bygge en ny ejendom i Midtbyen, bør du kontakte Byggeri, Plan og Byggeri, for vejledning, da der er mange forhold, man som bygherre skal være opmærksom på.

  For yderligere vejledning kan du søge hjælp under "Fem vigtige overvejelser, inden du bygger".

  Private nedgravede affaldscontainere

  Private nedgravede affaldscontainere skal ved offentlige veje som udgangspunkt altid placeres på privat areal og tømmes fra privat areal. Kun undtagelsesvist kan private nedgravede affaldscontainere placeres på og/eller tømmes fra offentlig vej.

  Er det ikke muligt at placere de private nedgravede affaldscontainere på egen matrikel, skal du ansøge om en dispensation til Team Vejmyndighed, Trafik og Vejdrift.
  Det gør du ved hjælp af en graveansøgning ved at klikke på linket Ansøg om gravetilladelse eller graveanmeldelse/akutarbejde via Virk.dk øverst her på siden.
  Graveansøgningen skal vedhæftes en plantegning jf. nedenstående tjekliste samt en godkendelse fra Kredsløb vedrørende placering for tømning, type af container m.m.
  Det er ansøgers eget ansvar at sikre sig at kravene om placering i forhold til brandspredning til bygninger, placering i forhold til areal der er udlagt til brandvej/redningsareal m.m., er overholdt.

  På private fællesveje skal vejmyndighed alene vurdere, hvorvidt der er almene offentligretlige hensyn, der taler imod at give tilladelsen.
  Det kræver derfor også en privatretning tilladelse eller accept fra vejejeren, før gravetilladelsen kan udnyttes.
  Ansøger bør også få samtykke fra de øvrige grundejere på vejen. Aarhus Kommune tager ikke stilling til den privatretlige tilladelse.
  Der ansøges om en gravetilladelse inklusiv planregning jf. nedenstående Tjekliste, ved at klikke på linket Ansøg om gravetilladelse eller graveanmeldelse/akutarbejde via Virk.dk øverst her på siden.
  Det er ansøgers eget ansvar at indhente tilladelse fra Kredsløb vedrørende placering for tømning, type af container m.m., eventuelle krav i forhold til Brandmyndighed m.m.

  Når graveansøgningen er modtaget med korrekt vedhæftet materiale, sendes sagen i internt høring i Aarhus Kommune, hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden væsentligt alt efter om sagen vurderes at skulle på Færdselsmøde.

  Hvis de private nedgravede affaldscontainere placeres i privat areal eller privat fællesvej i Landzone, skal bygherre indhente tilladelse dertil hos ejeren af vejen/arealet.
  Hvis der er færdselsmæssige ændringer, skal ansøger også indhente tilladelse hos Politiet, og hvis der nedlægges p-pladser, indhentes tilladelse hos Aarhus Kommune, Byggeri. Der kan være yderligere tilladelser, som ansøger skal indhente, herunder høring hos Kredsløb, Brandmyndighed m.fl.

  Tjekliste/Plantegning skal indeholde:

  1. Placering af de nedgravede affaldscontainere - målsat (opmålt i marken)
  2. Vejskel, eksisterende fortov/cykelsti/kørebane
  3. Vejstatus, vejnavn og nærmeste husnr.
  4. Eksisterende træer
  5. Eksisterende p-pladser
  6. Eksisterende vejafvanding/rendestensbrønde
  7. Eksisterende overkørsler og porte
  8. Eksisterende færdselstavler
  9. Hvorfra tømmes de nedgravede affaldscontainere
  10. Er der busser i rute
  11. Er oversigtsforhold i orden
  12. Er fortovets tilgængelighed uændret
  13. Er alle ændringer vist på plantegningen
  14. Hvem ejer de nedgravede affaldscontainere
  15. Hvilke materialetyper anvendes på vejen
  16. Er opstillingen godkendt/drøftet med brandmyndighederne
  17. Er opstillingen godkendt/drøftet med Kredsløb
  18. Hvis private fællesveje: Er opstillingen godkendt/drøftet med de øvrige grundejere

  Spunsning på egen matrikel

  Ved spunsning på egen matrikel skal det sikres, at eksisterende ledningsanlæg indenfor vejudlægget ikke bliver beskadiget ved sætnings af spuns. Kontant berørte ledningsejere samt Team Vejmyndighed, Trafik og Vejdrift, for eventuelle beskyttelsesforanstaltninger eller midlertidig flytning af ledningsanlæggene. 

  Berørte ledningsanlæg skal efter endt spunsning flyttes tilbage til samme placering, og fortov/rabat retableres. 

  Team Vejmyndighed, Trafik og Vejdrift, holder ledningsejermøde for kabelejere og Aarhus Vand hver tredje måned - den første onsdag i måneden klokken 9 til 10. 

  På møderne koordineres ledningsarbejder, fortovsomlægning/slidlag, anlægsarbejder, træplantning m.m. Derudover tages der på møderne forskellige problemstillinger/emner op til diskussion.

  Hvis der er spørgsmål til ledningsejermøderne, kan du kontakte Team Vejmyndighed, Trafik og Vejdrift

  Fire gange om året afholder Team Vejmyndighed, Trafik og Vejdrift, et møde med de store ledningsejere Aarhus Vand og Kredsløb, hvor arbejder (ledningsarbejder, slidlag, anlægsarbejder, træbeplantning m.m.), der kan genere den kørende trafik på det Kritiske Vejnet m.fl., koordineres.

  På kortet herunder kan du se, hvilke veje i Aarhus Kommune der er en del af det kritiske vejnet.

  Ved at følge nedenstående link, kan du blive orienteret om nuværende og fremtidige vejarbejder, vintertrafik m.m. på vejnettet i Danmark

  Trafikinfo.dk (vejdirektoratet.dk)

  Sidst opdateret: 11. marts 2024