På denne side finde du retningslinjer og regler for, hvordan du må grave i offentlige eller private fællesveje, når du skal lægge kabler, ledninger mm.

Ansøgningen

Mobilitet, Anlæg og Drift er tilmeldt helhedsløsningen 'Ansøgning om tilladelse til gravearbejde' fra Virk.dk.

Hvis du vil ansøge om gravetilladelse, skal du klikke på linket øverst her på siden. 

Kortbilag

Til samtlige graveansøgninger vedhæftes en tegning, hvor ledningsanlæg/gravearbejde er indtegnet. Store tegninger kan fremsendes pr. post i ét eksemplar.
 
Tegningen kan udskrives fra grundkortet i målestoksforhold 1:500. 1:1000 kan accepteres ved større gravearbejder.

Kommentar til ansøgning

Ansøgningen indsendes senest 8 dage før arbejdet ønskes påbegyndt. I perioder kan sagsbehandlingstiden dog være længere.
 
For større arbejder bør fristen aftales med vejmyndigheden.
 
Ved fremsendelse af ansøgning skal antal kabler/føringsrør samt dimension, der ansøges om, oplyses.
 
Vi gør opmærksom på, at i de situationer, hvor der graves i Aarhus Kommunes veje, uden at der foreligger en gravetilladelse, vil Mobilitet, Anlæg og Drift påtale dette over for ledningsejeren - og om nødvendigt stoppe gravearbejdet, indtil gravetilladelse er opnået.
 
Ved gravearbejde på private fællesveje i landzone er kommunen ikke vejmyndighed. Tilladelse skal indhentes hos ejeren af vejen.

En (arbejds)anmeldelse af gravearbejdet (i stedet for fremsendelse af en graveansøgning) kan anvendes ved splidshuller, midlertidige geotekniske boringer samt længdegravninger for kabler under 5 meter på villaveje og lignende trafikerede veje.

Dette gælder dog ikke etableringer i Aarhus Centrum samt ved stærkt trafikerede veje uden for Aarhus centrum.

Ved tvivl kontaktes Mobilitet, Anlæg og Drift.

Der skal altid fremsendes en graveansøgning ved underboringer samt krydsning af veje/stier.

Ved gravearbejde på offentlige eller private veje skal arbejdsstedet afmærkes i henhold til vejreglerne.

Der skal til graveansøgningen medsendes en afmærkningsplan eller en henvisning til en standardskitse, alt efter arbejdets størrelse og trafikmængde.

Vejdirektoratets håndbøger for afmærkning

Entreprenøren skal føre en daglig logbog for kontrol af afmærkning, som altid skal være tilgængelig for Politi og Vejmyndighed.

Se et eksempel på en logbog

Når du skal grave i offentlige eller private fællesveje, skal du være opmærksom på Aarhus Kommunes gældende kommunikationskrav.

I Aarhus Kommune har god kommunikation ved gravearbejde i vejarealer høj prioritet. Og det er et krav, at vores ledningsejere og bygherrer giver kommunikation samme prioritet.

Vi har derfor udarbejdet fire kommunikationsmanualer og en skilteguide målrettet ansvarlige for anlægsprojekter. Manualerne indeholder anvisninger til god kommunikation til trafikanter, naboer og øvrige interessenter.

Gravearbejde i vejarealer er defineret som et anlægsprojekt med enten meget småsmåmellemstore eller store gener. Det er altså genegraden, som afgør, hvilken kommunikationsmanual, du skal følge.

Kommunikationsmanualer og skilteguide

Hvem skal du kommunikere med?

Kommunikationsmanualerne beskriver vigtigheden af at informere berørte interessenter – bl.a. via et opstartsbrev.

Interessenterne inkluderer naturligvis berørte grundejere/beboere, men du bør desuden overveje, om følgende er til stede i området og skal have en særlig information:

Erhvervsdrivende inkl. strøgforeningen og interesseorganisationer som fx.

  • Busser inkl. skolebusser
  • Skoler
  • Dagsinstitutioner
  • Plejehjem og ældrecentre
  • Kirker
  • Grundejerforeninger/Boligforeninger
  • Fællesråd

 

 

Aarhus Kommune har udarbejdet en pjece, "Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Aarhus Kommune". Den danner grundlag for retableringsarbejder, der udføres af ledningsejere eller deres entreprenører ved arbejder på vejnettet i Aarhus Kommune.

Gammel pjece fjernet d. 21. maj 2019. Ny pjece på vej.

I Aarhus Kommune ønskes kabler og ledninger placeret som vist i principskitsen herunder. 
  
Vi skal gøre opmærksom på, at dæksler i fortov og på cykelsti ikke kan accepteres.

Principskitse

Kabelskabe i offentlige arealer i Aarhus midtby/city skal forsøges placeret på privat areal.

Er dette ikke muligt, fremsendes en ansøgning (almindelig graveansøgning via Virk.dk med kortbilag), hvor der vedhæftes foto af bygningsfacaden, hvor skabet ønskes placeret, samt tegning/foto af kabelskabet.

Få vejledning om placering af kabelskabe i det offentlige byrum i pjecen, som du finder via pjecen nedenfor.

Vejledning om kabelskabe i det offentlige byrum

 

Skal du plante træer, kræver det en godkendelse af projektet.

Aarhus Kommune har udarbejdet en pjece, "Vejledning for Træplantninger", vedrørende fremtidige træplantninger og godkendelse af træplantningsprojekter på offentlige og private fællesveje inklusiv forhold til lednings- og kabelanlæg.

Vejledning

Skal du grave i nærheden af træer, er der udarbejdet en vejledning: Pas på træerne i Aarhus. Den beskriver, hvordan en graveaktør skal forholde sig til eksisterende træer.

Vejledning

Det kræver en gravetilladelse, hvis du skal til at bygge og ønsker privat ledningsanlæg, spuns eller lignende uden for egen matrikel (i vej- eller stiareal).

Som udgangspunkt skal private ledningsanlæg som f.eks. tagnedløb, regnvandsledninger, dræn, skelbrønde, drænbrønde, spuns, jordankre m.m. forsøges placeret på egen matrikel.  Det samme gælder for private nedgravede affaldscontainere, affaldssug, fedtudskillere og lignende.

Er det ikke muligt at placere de private anlæg på egen matrikel, skal du ansøge om en dispensation hos Mobilitet, Anlæg og Drift. Det gør du ved hjælp af en graveansøgning.

Hvis du skal bygge en ny ejendom i Midtbyen, bør du kontakte Byggeriafdelingen i Plan, Byggeri og Miljø for vejledning, da der er mange forhold, man som bygherre skal være opmærksom på.

For yderligere vejledning kan du søge hjælp under ”Fem vigtige overvejelser, inden du bygger”

Mobilitet, Anlæg og Drift holder ledningsmøde for kabelejere og Aarhusvand hver anden måned - den første onsdag i måneden klokken 9 til 10. 

På møderne koordineres ledningsarbejder, fortovsomlægning/slidlag, anlægsarbejder, træplantning, arrangementer med mere. Derudover tages forskellige problemstillinger/emner op til diskussion.

Hvis der er spørgsmål til ledningsmøderne kan du kontakte Mobilitet, Anlæg og Drift.

Fire gange om året afholder Mobilitet, Anlæg og Drift et møde med de store ledningsejere Aarhus Vand og AffaldVarme, hvor arbejder (ledningsarbejder, slidlag, anlægsarbejder, træbeplantning med mere), der kan genere den kørende trafik på det Kritiske Vejnet, koordineres.

Hvis der er spørgsmål til de fireårige rullende planer, kan Trafikkoordinator Kristina Holm kontaktes på telefon 51 57 56 20 eller mail krihol@aarhus.dk.

Via dette link kan du se de nuværende godkendte planer

På kortet herunder kan du se, hvilke veje i Aarhus Kommune der er en del af det kritiske vejnet.