Gå til hovedindhold

Jord fra vejareal

Fyldjord fra veje betragtes som udgangspunkt som let forurenet.

Indhold

  Al fyldjord fra veje i Aarhus Kommune betragtes som let forurenet, med mindre der er kendskab til kraftigere jordforurening i eller nær graveområdet. Det gælder uanset om vejstykket ligger i et områdeklassificeret område med eller uden analysepligt. Fyldjord fra veje kan derfor bortskaffes som let forurenet jord uden yderligere analyser. Der er kun krav om analyser, hvis fyldjorden skal nedklassificeres til ren jord, eller hvis der er kendskab til kraftig forurening i eller tæt på graveområdet.

  Intakte aflejringer kan håndteres som ren jord uden forudgående analyser, med mindre der findes kraftigere forurenet fyldjord ovenover.

  Forklassificering af jord fra vejareal

  Ved forklassificering af jord fra vejarealer skal der som udgangspunkt udføres boringer, der placeres med en maksimal afstand imellem sig på 100 meter. Der skal som minimum være én boring pr. vej, og der skal udtages minimum én jordprøve pr. 90 tons overskudsjord. Hver boring skal placeres centralt i et jordhåndteringsfelt, så der er samme afstand til de nærmeste boringer i alle retninger. Boringerne skal desuden placeres i det pågældende område, hvorfra jorden skal bortskaffes. Det accepteres således ikke, at boringerne placeres i vejkanten, hvis udgravningen skal foregå midt i vejen.

  Der udtages minimum én blandeprøve for hver halve meter jordsøjle, samt for hvert individuelle fyld- / jordlag. Jordprøverne skal analyseres for jordpakken og eventuelle andre relevante stoffer, der fastlægges på baggrund af lokalitetens historik.  Fyld- og intaktjordsprøver må ikke blandes sammen. Der skal foreligge en jordartsbedømmelse af alle jordprøver herunder oplysninger om indhold af affald i form af f.eks. slagger, tegl, plastik m.m.

  Afgrænsning af lettere og kraftigt forurenede felter

  Felter med let og kraftigt forurenet jord afgrænses ved at udtage dokumentationsprøver af gravefronterne. Alternativt kan let og kraftigt forurenede felter afgrænses ved at grave til nærmeste rene eller lettere forurenede punkt i nabofelterne. Se figur nedenfor.

  Enkeltfelter med en lavere forureningsgrad end de omkringliggende felter opklassificeres altid til den højeste forureningsgrad i nabofelterne.

   Figur - Felter med let og kraftigt forurenet jord afgrænses ved at udtage dokumentationsprøver af gravefronterne.  

  Undersøgelse af punktkilder

  Til undersøgelse og afgrænsning af punktkilder skal der altid udføres boringer, der placeres på baggrund af kendskab til potentielle forureningskilder.

  Der udtages minimum én prøve for hver halve meter jordsøjle, og for hvert individuelle fyld- / jordlag. Jordprøverne skal analyseres for relevante analyseparametre, der fastlægges på baggrund af ejendommens historik. Fyld- og intaktjordsprøver må ikke blandes sammen. Der skal foreligge en jordartsbedømmelse af alle jordprøver herunder oplysninger om indhold af affald i form af f.eks. slagger, tegl, plastik m.m.

  Oprensning af punktkildeforurening

  Ved oprensning af punktkildeforureninger skal der udtages dokumentationsprøver fra udgravningens sider og bund. Dokumentationsprøverne skal udtages som blandeprøver bestående af minimum 5 delstik, og analyseres for alle relevante parametre. Ved flygtige punktkildeforureninger skal dokumentationsprøver udtages som enkeltprøver.

  Når resultaterne af prøvetagningen foreligger, skal den projektansvarlige miljørådgiver udfærdige en klassifikationsrapport eller -notat om undersøgelsen På nedenstående link kan du se, hvad klassifikationsrapporten/-notat som minimum skal indeholde:

  Læs om klassifikationsrapport/-notat her.

  Ved mindre klassifikationsundersøgelser kan rapporteringen vedlægges direkte i FlytJord.dk i forbindelse med anmeldelse af jordflytningen. Rapporteringen i FlytJord.dk skal som minimum indeholde situationsplan med prøvetagningspunkter, analyseresultater og prøvebeskrivelser.

  Vejjord er en offentligt tilgængelig database over gravearbejder i vejarealer i Aarhus Kommune. Her kan du finde oplysninger om allerede udførte arbejder og undersøgelser, og du kan oprette sine egne projekter, så andre kan få glæde af den viden, der er i området.

  Du skal oprettes som bruger for at kunne lægge oplysninger ind i databasen.

  Læs mere om Vejjord.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023