Gå til hovedindhold

Fleksjob

Hvis du søger en medarbejder på nedsat tid, så er fleksjob en god og fleksibel løsning. Du får en kvalificeret medarbejder, som selv er meget motiveret for at blive på arbejdsmarkedet.

 • Læs op

Indhold

  Personer, der er godkendt til fleksjob, kan typisk arbejde et sted mellem 2 og 25 timer om ugen under visse hensyn. De har ofte mange gode kompetencer og flere års arbejdserfaring i bagagen, som kan komme din virksomhed til gode.

  Når du ansætter en person i fleksjob, får du løst de opgaver, du har behov for, og samtidig aflaster du dine nuværende medarbejdere med en ekstra person, der gerne vil arbejde på nedsat tid.

  Du er også med til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til dygtige medarbejdere med et handikap, og du viser dine nuværende og kommende medarbejdere, at der er plads til forskellighed i din virksomhed.

   

  Råd og vejledning

  Virksomhedskonsulenten skal råde og vejlede dig både før, under og efter en ansættelse. Du kan blandt andet få vejledning om reglerne for ansættelse i fleksjob, samt virksomhedspraktik, tilskud og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og arbejdstid.

  Opfølgning

  Virksomhedskonsulenten følger altid op på praktikforløb i din virksomhed. Du skal aftale med virksomhedskonsulenten, hvordan det skal foregå.

  Du er altid velkommen til at kontakte virksomhedskonsulenten eller Jobcenter Aarhus, hvis du har spørgsmål eller behov for råd og vejledning.

  Løn

  Som arbejdsgiver betaler du for, hvad den ansatte kan yde effektivt. Har du ansat en person i 20 timer, der arbejder på højde med andre i tilsvarende job, så skal du betale løn for 20 timers arbejdsuge. Er der skånebehov, som nedsætter den ansattes effektivitet, så hjælper virksomhedskonsulenten med at beregne den effektive arbejdstid.

  Forhandling af løn

  Forhandling af løn er en sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager, samt eventuelt en faglig organisation.

  Om hjælpemidler

  Bevilger jobcentret almindelige arbejdsredskaber, fx en bærbar computer, til fleksjobansatte?

  Hvis et arbejdsredskab har til formål at kompensere en fleksjobansats eventuelle arbejdsnedsættelse, er det ofte muligt at få det bevilget fra jobcentret. Hvis arbejdsredskabet derimod er noget, der normalvis vil være til rådighed i jobbet, fx computer eller telefon, er det arbejdspladsens ansvar at stille redskaberne til rådighed for den ansatte (på lige vilkår med virksomhedens resterende ansatte).

  I vurderingen af hvorvidt jobcentret bevilger arbejdsredskaber er det derudover nødvendigt, at arbejdsredskabet er konkret knyttet til jobbet og de arbejdsopgaver, det indebærer. Hvis der i stedet er tale om redskaber, der kan hjælpe den fleksjobansatte i den almindelige dagligdag, ligger en eventuel bevilling til arbejdsredskaber hos Sociale Forhold og Beskæftigelse.

  Vi står til rådighed med vejledning i spørgsmål om, hvorvidt arbejdsredskaber skal stilles til rådighed af arbejdspladsen, eller kan bevilges af jobcentret eller andre.

  Om samarbejdsvanskeligheder

  Går jobcentret ind i sager om samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen?

  En fleksjobansættelse sker mellem arbejdsgiver og arbejdstager på samme måde som en almindelig ansættelse. Her kan fagforeningen eller tillidsmand inddrages, når der fx skal forhandles lønniveau. Eventuelle samarbejdsvanskeligheder ift. en medarbejder ansat i fleksjob skal løses mellem arbejdsgiver og arbejdstager, som ved enhver anden ansættelse, og ligger derfor uden for jobcentrets arbejdsområde. Om afskedigelse af en fleksjobansat, se punktet ”Om opsigelse” nedenfor.

  Om sygdom

  Skal virksomheden sygemelde en medarbejder ansat i fleksjob? Hvorfor? Hvordan?

  For både virksomheden og den fleksjobansatte er det vigtigt, at virksomheden altid sygemelder en ansat i fleksjob. Sygemelding skal registreres, også selvom der kun er tale om meget få timer.

  Når den fleksjobansatte er syg, kan virksomheden få sygedagpengerefusion fra 1. sygedag. For at kunne modtage refusionen er det dog nødvendigt, at den ansatte på forhånd er sygemeldt af virksomheden.

  Ved en registrering af sygemeldingen giver virksomheden desuden medarbejderen den bedste hjælp, hvis der er risiko for, at vedkommende ikke nemt bliver raskmeldt. Ved sygemelding bliver jobcentret klar over den ansattes situation og har meget bedre mulighed for at bistå både virksomheden og den ansatte omkring et samarbejde med henblik på at få den sygemeldte tilbage på jobbet.

  For den fleksjobansatte er det således også meget vigtigt, at virksomheden registrerer eventuelle sygemeldinger.

  Sygemelding skal anmeldes via virk.dk.

  Risiko for sygemelding i mere end 8 uger

  Hvis der er risiko for, at sygemeldingen varer mere end otte uger, er der mulighed for at få igangsat en ekstraordinær tidlig opfølgning. Dette kaldes ”Fast Track”, og kan søges af både arbejdsgiveren og den ansatte. Kommunen skal tage den første samtale senest to uger efter, der er ansøgt om Fast Track, og der lægges således tidligt en plan for den ansatte med henblik på at blive fastholdt på arbejdsmarkedet.

  Fast Track varetages af Sygedagpengeafdelingen.

  Se kontaktoplysninger på Sygeafdelingen

  Er det nødvendigt at anmode om sygedagpenge, når vi alligevel får refusion af fleksjobbet?
  For at modtage sygedagpengerefusion er det nødvendigt, at virksomheden sygemelder den fleksjobansatte og søger om sygedagpengerefusion. Desuden har registreringen stor betydning for både medarbejderen og ansættelsens videre forløb.

  Hvor får vi dækket udgiften til de manglende timer, hvis en fleksjobansat går ned i tid, og vi i forvejen ”kun” får 2/3 i tilskud til lønnen?
  Reglerne på området gør det muligt for arbejdsgiveren kun at aflønne for det faktiske timetal, som den ansatte arbejder.
  Ved spørgsmål som ovenstående vil det være relevant at kontakte borgerens sagsbehandler hos Jobcenter Aarhus for telefonisk vejledning.

  Om opsigelse

  Vi hjælper gerne med muligheder for justeringer, der gør det muligt at fortsætte samarbejdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager på trods af eventuelle vanskeligheder. Vores arbejdsområder dækker vanskeligheder, der er knyttet specifikt til opfyldelsen af de jobrelaterede arbejdsopgaver - og ikke har karakter af samarbejdsvanskeligheder.
  Hvis du overvejer at afskedige en medarbejder ansat i fleksjob, opfordrer vi dig derfor til at tage kontakt til os. I det tilfælde, at der er truffet beslutning om at afskedige medarbejderen, ligger dette uden for jobcentrets arbejdsområde.

  Hvordan kan jeg afskedige en fleksjobansat?
  En ansat i fleksjob er ansat som en almindelig lønmodtager og kan således afskediges på sagligt grundlag med udgangspunkt i de fagretlige regler, på samme måde som andre ansatte. Det kan anbefales, at man som arbejdsgiver er særligt opmærksom på at beskrive årsagerne til afskedigelsen, så det fremgår, at afskedigelsen ikke har noget at gøre med de aftalte skånehensyn.

  Kan man afskedige en fleksjobansat på trods af ligestillingsloven (lov om forbud mod forskelsbehandling)?
  En fleksjobansættelse står ikke over de gældende fagretlige regler. En medarbejder ansat i fleksjob er således ikke særligt beskyttet mod afskedigelser, og kan på lige fod med andre ansatte afskediges på sagligt grundlag.
  Læs om fleksjobafskedigelse på Cabis hjemmeside

  Har en fleksjobansat opsigelsesvarsel som andre?
  Der gælder de samme fagretlige regler som ved afskedigelse af andre medarbejdere.

  Har jobcentret mulighed for at finde et andet arbejdssted til den fleksjobansatte, uden at vi som arbejdsgiver behøver at opsige vedkommende først?
  En fleksjobaftale er knyttet til ansættelse hos en den enkelte virksomhed, og kommunen har således ikke mulighed for blot at finde et andet arbejdssted til den fleksjobansatte. Samarbejdet er nødt til at afsluttes i form af en afskedigelse eller opsigelse, før vedkommende kan få ansættes i et fleksjob hos en anden virksomhed. Der kan være enkelte tilfælde, hvor det er muligt at tage fleksjobaftalen med, eksempelvis ved omplacering af den fleksjobansatte inden for en virksomhed.

  Kan I ophøre bevillingen fra jobcentret? Vi har ikke myndighed til at ophøre bevillingen, og ansættelsen kan således kun afsluttes med udgangspunkt i de gældende fagretlige regler (se ovenfor).

  Må man afskedige en fleksjobansat, når vedkommende er sygemeldt?
  Afskedigelsen af en medarbejder, der er ansat i fleksjob under sygemelding fungerer på de samme vilkår som afskedigelse af andre sygemeldte medarbejdere. Her kan det være relevant at inddrage fagforeningen og evt. brancheforeningen for spørgsmål eller tvivl vedrørende de fagretlige regler. På den måde får virksomheden en korrekt og fyldestgørende vejledning på området.

  Fleksjobopslag

  Fleksjobopslag

  Har du brug for arbejdskraft i din virksomhed?