Gå til hovedindhold

Behandling af personoplysninger i Sundhed og Omsorg

På denne side kan du læse mere om Sundhed og Omsorgs behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder efter reglerne om databeskyttelse.

 • Læs op

Indhold

  Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver derfor ikke foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

  I denne orienteringsskrivelse kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad vi skal bruge oplysningerne til, hvem oplysningerne videregives til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvilke rettigheder du har.

  Du kan også læse mere på vores hjemmeside Databeskyttelse i Aarhus Kommune, hvor du blandt andet kan læse om, hvad en databeskyttelsesrådgiver er. 

  Hvis du sender personoplysninger i en henvendelse, som ikke vedrører Sundhed og Omsorg, videresender vi så vidt muligt personoplysningerne til rette myndighed.

  Hvorfor har vi brug for oplysninger om dig?

  Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kunne behandle din henvendelse eller din sag inden for Sundhed og Omsorgs fagområder. Dette kan blandt andet være ifm.:

  • Sygeplejefaglig behandling
  • Praktisk hjælp eller personlig pleje i eget hjem
  • Plejehjem
  • Bevilling af hjælpemidler
  • Genoptræning
  • Tandpleje
  • Madservice
  • Rehabiliteringsindsatser og aktivitetstilbud

  Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

  Hvad enten kommunen selv indhenter oplysninger, eller vi modtager dem fra dig, så bliver der oprettet en sag i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer.  Vi anvender fortrinsvis Systematics digitale borgerjournal Columna Cura samt det elektroniske dokumenthåndteringssystem GetOrganized. 

  Her registrerer kommunen personoplysninger som bl.a.:

  Almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • Privatadresse
  • Privat telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Oplysninger om pårørende (bipersoner)

  Fortrolige personoplysninger:

  • CPR-nummer.

  Derudover behandler vi følgende oplysninger, som hører under kategorien ’følsomme oplysninger’, hvis det er relevant for din sag:

  • Race eller etnisk oprindelse
  • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • Genetiske og biometriske data til brug for identifikation
  • Helbredsoplysninger
  • Seksuelle forhold eller orientering.

  Oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser samt økonomiske og sociale forhold kan ligeledes blive behandlet, hvis det er relevant og nødvendigt for den enkelte sag.

  Hvor stammer oplysningerne fra?

  Ud over de oplysninger, du selv har givet, indhenter vi i nogle tilfælde informationer fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre. Vi indhenter kun oplysninger, der er relevante for behandlingen af din sag. 

  Hvem kan vi give oplysningerne videre til?

  Vi videregiver kun dine oplysninger til andre myndigheder i det omfang, vi er retligt forpligtet hertil. Videregivelse af data kan også ske til brug for statistik og forskning. Herudover videregives data til KL Gateway, der har til formål at styrke kvaliteten i de kommunale indsatser på sundheds- og ældreområdet samt at øge sammenhængen i patientforløbet på tværs af regioner. 

  Vi kan anvende leverandører udenfor Europa, og vil i den forbindelse kun overføre personoplysninger indenfor databeskyttelsesforordningens rammer. Læs yderligere her (link er på vej) eller kontakt databeskyttelsesrådgiveren (se kontaktoplysninger længere nede).

  Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

  Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for sagens behandling. 

  Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.

  Når vi henter personoplysninger om dig, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi skal gemme oplysninger. For systemet Cura gælder, at alle registrerede oplysninger, der kan henføres til en bestemt person, skal slettes senest 10 år efter sagens afslutning. Herudover har vi en evig opbevaringspligt af sager på personer med fødselsdato 01-11-21-31 i hver måned og hvert år. Ønsker du at få flere oplysninger, kan du kontakter os vha. de kontaktoplysninger, som du finder i brevet. 

  Dine rettigheder

  Indsigt

  Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Aarhus Kommune har om dig. Du kan henvende dig skriftligt til Aarhus Kommune via din Digitale Postkasse (eksempelvis via borger.dk eller via E-boks).

  Sletning

  Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Du skal anmode Aarhus Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning.

  Berigtigelse

  Du har ret til at få berigtiget faktuelt forkerte oplysninger om dig. 

  Begrænsning 

  Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Du skal anmode Aarhus Kommune om at få slettet oplysningerne, og vi skal tage stilling til din anmodning. 

  Retsgrundlag

  Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger er bl.a.:

  • Serviceloven
  • Sundhedsloven
  • Almenboligloven

  Derudover findes lovhjemlen i databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven som angivet:

  Sagsbehandling

  • GDPR artikel 6, stk. 1, litra e
  • GDPR artikel 9, stk. 2, litra b, g, h og j, jfr. DBL § 7, stk. 2-4
  • GDPR artikel 10
  • DBL § 11, stk. 1 (CPR)
  • DBL § 8, stk. 1-2 og 5 

  Forskning / videnskabelig og statistisk undersøgelse

  • GDPR artikel 6, stk. 1, litra e.
  • DBL § 10 (forskning) 

  Behandling af personoplysninger, som beror på et samtykke 

  • GDPR artikel 6, stk. 1
  • GDPR artikel 9, stk. 2, litra a

  Sundhed og Omsorg er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

  Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig.

  Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Sundhed og Omsorg
  Digitalisering og Kvalitet
  Aarhus Kommune
  Grøndalsvej 2, 8260 Viby J
  CVR-nr.: 55133018
  Telefon: 89402000
  Skriv sikker mail

  Bemærk at selvejende plejehjem er dataansvarlige for de systemer de måtte anvende udover Columna Cura.

  Databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har spørgsmål til Aarhus Kommunes beskyttelse af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte  Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på sikker mail eller på telefon 89 40 20 00.

  Klage til Datatilsynet

  Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

  FRi-angstgrupper for unge er en indsats til unge mellem 15-25 år, som har eller viser tegn på let til moderat angst. Du kan læse mere om indsatsen her.

  For at vi kan kontakte dig i forbindelse med et forløb, er det nødvendigt, at du opgiver oplysninger om navn, CPR og telefonnummer. Derudover beder vi dig udfylde et spørgeskema, som har til formål at give et indblik i dine symptomer og livssituation. Det er en forudsætning for at komme til en afklarende samtale, at du har udfyldt og indsendt spørgeskemaet.

  Vi vil ligeledes anvende dit CPR-nummer til at sende dig et spørgeskema ved afslutning af forløbet via e-boks. Det er frivilligt om du vil besvare dette spørgeskema.

  Vi anvender oplysningerne fra spørgeskemaet om dig 1) til at kontakte dig i forbindelse med en afklarende samtale med henblik på et muligt forløb, 2) for at psykologerne forinden den afklarende samtale kan orientere sig i din besvarelse og derved få indblik i din situation og danne sig et indtryk af, hvad du kan have behov for, samt vurdere om FRi-angstgrupper for unge passer til dig og 3) som et led i at udvikle og forbedre vores forløb, så vi kan tilbyde borgere i Aarhus Kommune den bedst mulige indsats.

  De oplysninger du giver via spørgeskemaet, vil blive anonymiseret eller slettet efter 2 år

  Sidst opdateret: 8. februar 2024