Gå til hovedindhold

Ønsker du fartdæmpning på din private fællesvej?

Bor du på en privat fællesvej og har et ønske om fartdæmpende foranstaltninger som fx vejbump eller fodgængerfelter, har du mulighed for at ansøge kommunen om tilladelse til et vejprojekt.

 • Læs op

Indhold

  Vi anbefaler, at du får samtykke fra de øvrige grundejere på vejen, før du sender din ansøgning til kommunen. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om.

  Det er altid grundejernes ansvar at få udarbejdet tegninger og ansøge kommunen, ligesom grundejerne selv betaler omkostningerne til en eventuel rådgiver samt udførelse af foranstaltningerne.

  Vejprojektet må først igangsættes, når kommunen har givet tilladelse.

  Her kan du læse, hvordan et vejprojekt på en privat fællesvej forløber fra start til slut. I mange tilfælde anbefaler vi, at I søger hjælp hos en teknisk rådgiver, da det kræver teknisk indsigt at sikre, at projektet opfylder betingelser for, hvordan man indretter fartdæmpende områder, ligesom projektet skal overholde gældende vejregler ift. udformning, placering, afstand mv.

  1. Få ideen

  Vejforbedringer på en privat fællesvej, der ændrer på vej eller fortov, kræver altid tilladelse fra Aarhus Kommune.

  Er du i tvivl om din idé kræver tilladelse, kan du spørge Byrum på email: mad@mtm.aarhus.dk

  Ved større vejprojekter – brug rådgiver
  Et større vejprojekt omfatter typisk hele vejen, f.eks. hvis I vil have vejbump eller ændret parkering. Her anbefaler vi, at I kontakter en teknisk rådgiver, som kan hjælpe jer med at gennemføre projektet.

  2. Tjek kommunens retningslinjer for veje

  På kommunens egne veje følger vi en række tekniske standarder, som vi også anbefaler at bruge på private fællesveje.

  Katalog over typegodkendte bump

  3. Samtykke fra naboerne

  Vi anbefaler, at du får samtykke fra de øvrige grundejere på vejen, før du søger kommunen. På den måde undgår alle parter, at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om.

  4. Søg tilladelse til projektet

  Hvis du vil ansøge om fartdæmpning, skal du udfylde online-formularen her på siden under punktet "Ansøg om fartdæmpning". Det er nødvendigt at få udarbejdet detaljerede tekniske tegninger. Så her anbefaler vi, at I tager kontakt til en rådgiver, som kan udarbejde ansøgningsmateriale.

  Vi gør opmærksom på, at omkostninger til eventuel rådgiver og udarbejdelse af tegningsmateriale afholdes af grundejerne.

  5. Vi behandler jeres ansøgning

  Når vi har modtaget jeres ansøgning bliver materialet kvalitetssikret af den distriktsansvarlige hos Byrum. Herefter vil projektet blive sagsbehandlet, hvor det bl.a. undersøges om projektet udføres efter vejreglerne, der indhentes en teknisk godkendelse af projektet hos Østjyllands Politi samt foretages en partshøring af berørte grundejere/vej-ejer.

  6. Du får svar

  Vi sender et skriftligt svar på din ansøgning. Får du afslag, har du mulighed for at klage over beslutningen. Klagevejledning vil være vedlagt et afslag. Får du tilladelse til at gennemføre projektet, står de nærmere betingelser i tilladelsen.

  7. Søg særskilt gravetilladelse

  Inden entreprenørerne går i gang, skal I, jeres rådgiver eller entreprenørerne søge om tilladelse til selve gravearbejdet. Ansøgningen er elektronisk www.virk.dk

  8. Færdigmeldingen foregår elektronisk

  Når entreprenørerne er færdige med gravearbejdet, skal de, rådgiverne eller jer selv give kommunen besked. Færdigmeldingen foregår elektronisk på www.virk.dk.

  9. Giv os besked, når det nye står klar

  Når entreprenørerne er helt færdige, giver de, rådgiverne eller jer selv besked til den medarbejder i kommunen, der udsteder tilladelsen til vejændringen. Husk at vedlægge dokumentation for det udførte arbejde, såkaldt ’som udført tegninger’. Så ved vi, at hele arbejdet er bragt til ende, og det nye vejudstyr mv. er på plads. Disse informationer bliver lagt i kommunens digitale kortsystem, så man fremover kan se vejen forløb, fortovsbredder, vejbump, parkeringsarealer mv.

  Ønsker I, at trafikanterne sætter farten ned på jeres vej, skal I søge om tilladelse til at lave vejbump og andre fartdæmpende ændringer. Følg denne vejledning når I søger.

  Vi anbefaler, at I bruger en rådgiver til projektet, da det kræver teknisk indsigt at sikre, at projektet opfylder betingelserne for, hvordan man indretter fartdæmpende områder, ligesom at projektet skal overholde gældende vejregler ift. udformning, placering, afstand mv.

  Hvad koster det?

  Det er gratis at søge om tilladelse, men vejens grundejere betaler selv for en eventuel rådgiver samt de fysiske ændringer.

  Sådan søger I om tilladelse

  Vær opmærksom på, at vi kun behandler ansøgningen, hvis den opfylder alle de krav, der er beskrevet nedenfor.

  Skriv en kort ansøgning

  Beskriv hvilke ændringer I ønsker. Begrund også, hvorfor I ønsker disse ændringer.

  Vedlæg disse tegninger:

  1. Tegningsmateriale

  En målfast tegning i 1:200 som viser de nuværende forhold og de ændringer I søger om tilladelse til.

  Husk at markere:

  • Bump eller anden fartdæmpende foranstaltning
  • Afmærkning (skilte, vigelinjer mv.)
  • Overkørsler (indkørsler) til ejendomme
  • Dæksler og brønde

  Det er vigtigt at vejbredden fremgår af tegningen.

  Katalog over typegodkendte bump

  1. Beskrivelse af de valgte fartdæmpende foranstaltninger
  • Type af fartdæmpende foranstaltning, f.eks. 30 km/t modificeret cirkelbump
  • Materialevalg (brochure eller anden dokumentation
  1. Oversigtstegning (kun hvis fartdæmpningen vedrører et større område)

  En målfast oversigtstegning 1:1000 af vejene i området. Tegningen skal vise den nuværende indretning af vejene og den ændring I søger tilladelse til, f.eks.:

  • Fartdæmpende område
  • Fartdæmpende skiltning
  • Andre trafikreguleringer, hvis der er sådanne (f.eks. ensretning)
  • Hajtænder (vigelinjer)

  Send ansøgningen

  Mail-ansøgningen inkl. tegninger i PDF til anlaeg@mtm.aarhus.dk

  Kræver det et "Ja" fra andre?

  Berørte grundejere skal gå ind for projekter, for at det kan gennemføres. Vi anbefaler, at I får de vejberettigedes samtykke, før I søger kommunen. På den måde undgår alle parter at bruge tid på et projekt, som grundejerne ikke er enige om.

  Når projektønsket er indsendt til Mobilitet, Anlæg og Drift foretages en partshøring ved vejens ejer. Eventuelle indkomne bemærkninger vil indgå i sagsbehandlingen. Afgørelsen er alene en godkendelse efter privatvejlovens §57, hvilket betyder, at vi ikke ser noget trafikteknisk til hinder for det ansøgte. Herefter skal I selv indhente tilsagn om udførelse og finansiering hos de vejberettigede samt vejens ejer.

  Hvad siger loven?

  Se privatvejsloven § 57 

  Har du yderligere spørgsmål?

  Kontakt Mobilitet, Anlæg og Drift, telefon 8940 4400
  e-mail: anlaeg@mtm.aarhus.dk

  Hvad sker der når kommunen har modtaget vores ansøgning?

  Når ansøgningen er modtaget, videregives materialet til den distriktsansvarlige hos Anlæg, som først og fremmest tjekker, at materialet opfylder ovennævnte krav.

  Herefter vil projektet blive sagsbehandlet, hvor det bl.a. tjekkes, at projektet udføres efter vejreglerne, sørger for en teknisk godkendelse af projektet hos Østjyllands Politi samt foretager en partshøring af vejejer. Sagen afsluttes, når ansøger modtager en tilladelse eller afslag til projektet.

  Sagsbehandlingstid

  Der kan forventes en sagsbehandlingstid på 4-6 uger, hvis ansøgningen er fyldestgørende. Dog tages der forbehold for ekstra travlhed i afdelingen, samt muligheden for at få projektet fremlagt for Østjyllands Politi, i det der kun afholdes Færdselsmøder hver 14. dag.

  Ansøg om fartdæmpning

  Fakta: Sådan behandler vi dine persondata

  I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

  Hvad indhenter vi og hvorfor?

  Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse, e-mailadresse og telefonnummer

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

  Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

  Du kan få slettet din henvendelse

  Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

  Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

  Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

  Hvem anvender dine oplysninger?

  Den dataansvarlige er:

  Byrum
  Teknik og Miljø
  Aarhus Kommune
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand

  Telefon: 8940 4400
  E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

  Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

  Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

  Sidst opdateret: 4. juni 2024