Gå til hovedindhold

Udførte parkeringsændringer

På denne side finder du de permanente, større parkeringsændringer, som parkeringsafdelingen i Aarhus Kommune i den seneste tid har fået godkendt af Vejmyndigheden og Østjyllands Politi jf. færdselslovens §92 og 92a.

 • Læs op

Indhold

  Ændringerne indebærer bl.a. etablering af handicapparkeringspladser, ændring af området for betalingsparkering og oprettelse af parkeringsforbud.

  Aarhus Kommune har gennemført en ændring af parkeringsreglerne på Adolph Meyers Vej. Området indgår nu i en parkeringszone, hvor der på hverdage i tidsrummet fra kl. 8.00-18.00 er en tidsbegrænsning på 3 timer. Ændringen har til hensigt at sørge for en passende udskiftning af køretøjer på de begrænsede parkeringspladser på gaden, således at der sikres det bedst mulige parkeringsudbud for området beboere.

  Dato for godkendelse:
  19. december 2019.

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. december 2019 her (punkt 20)

  Aarhus Kommune har forlænget det eksisterende parkeringsforbud på Agerbæksvej, så det fremover også gælder den sydlige ende af vejen. Det betyder, at det ikke længere er tilladt at parkere langs vejen på Agerbæksvej. Dette forbud gælder i begge sider af vejen. Det er dog tilladt at foretage en standsning i op til 3 minutter.

  Ændringen sker, da et stigende antal person- og håndværkerbiler parkerer i Agerbæksvejs sydlige ende, hvilket skaber trafikfarlige situationer. De mange parkeringer langs vejen gør det utrygt og farligt at færdes for cyklister samt begrænser oversigtsforholdene for bilister ved ind- og udkørsel fra boligerne på vejen.

  Dato for godkendelse:
  10. september 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 10. september 2020 her (punkt 25).

  Aarhus Kommune har gennemført en ændring af parkeringsreglerne på Amaliegade og Østergade sydøst for Søndergade. Området er således nu omfattet af betalingsparkering i overensstemmelse med det omkringliggende område. Det betyder, at der fremover skal betales for parkering fra kl. 8.00-23.00 på hverdage, fra kl. 8.00-23.00 på lørdage og fra 8.00-18.00 på søndage og helligdage.

  Ændringen har til hensigt at forenkle parkeringsreglerne i området samt sikre en passende udskiftning af køretøjer på de begrænsede parkeringspladser, således at der sikres bedst muligt parkeringsudbud for kunder og besøgende.

  Som beboer i området er det muligt at tilkøbe en beboerlicens, som giver gratis adgang til parkering fra kl. 17.00-09.00 på hverdage samt hele weekenden. En beboerlicens koster 500 kr. om året.

  Dato for godkendelse:
  5. december 2019.

  Teknik og Miljø har ændret på vejafstribningen i den nordlige side af Asylvej på strækningen frem mod rundkørslen. Der er blevet lavet en fuldt optrukket linje i den nordlige side af vejen, mens varslingslinjen i den sydlige side af vejen ved busstoppestedet er bevaret.  

  Det betyder konkret, at det ikke længere er tilladt at standse eller parkere i den nordlige side af vejen – dvs. på den modsatte side af busstoppestedet. Den fuldt optrukne linje vil strække sig fra rundkørslen og ned til skæringen mellem Asylvej og Vestre Skovvej.

  Ændringen skyldes, at parkerede køretøjer på den modsatte side af busstoppestedet spærrer for øvrige bilister, når disse skal passere den holdende bus.

  Dato for godkendelse:
  9. september 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 9. september 2021 her (punkt 15).

  På den store plads, hvor pølsevognen fra Børnenes Kontor ligger, vil den nuværende afsætningsbane langs med taxiernes bane fremover være forbeholdt taxierne. Den eksisterende skråparkering forbliver, som den er i dag, men fremover skal bilister anvende deres p-skive og respektere de 15 minutters parkeringstid. Det er med andre ord ikke længere muligt at forlænge parkeringstiden for dem med en parkeringslicens.

  På den lille plads ved det tidligere posthus er alle pladserne lavet til afsætnings- og afhentningspladser populært kaldet kys og kør-pladser. Det betyder, at der er tid til at sætte passagerer og evt. bagage af, og så køre videre og overlade pladsen til den næste. Det er altså ulovligt at parkere her.

  Dato for godkendelse:
  18. november 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 18. november 2020 her (punkt 30).

  Aarhus Kommune nedlægger en korttidsparkeringsplads og
  erstatter den med en taxiholdeplads i enden af Bernhardt Jensens
  Boulevard. Det er således fremover kun tilladt at parkere på denne
  parkeringsplads, såfremt køretøjet anvendes til autoriseret taxikørsel.

  Ændringen sker for at tilgodese en øget efterspørgsel efter
  parkeringsmuligheder for taxier på Aarhus Ø. 

  Dato for godkendelse:
  13. august 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Aarhus Kommune har etableret et standsningsforbud i den ene side af vejen på Bjørnbaksvej. Forbuddet gælder fra Viby Torv og op til det lille sving efter børnehaven Bjørnbakhus.

  Derudover er et parkeringsforbud etableret i den modsatte side af vejen. Forbuddet gælder fra Viby Torv og op til vuggestuen Bjørnbaksvej.

  Standsningsforbuddet etableres, da parkerede køretøjer i det relativt skarpe sving før børnehaven begrænser oversigtsforholdene for bilister og gående. Dette gør sig især gældende for graverne ved Viby Kirke, som ofte har behov for at krydse vejen. Parkeringsforbuddet i den anden side af vejen sker for at styre parkeringerne og dermed undgå slalomkørsel på vejen.

  Dato for godkendelse:
  3. december 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 3. december 2020 her (punkt 7).

  Aarhus Kommune har ændret parkeringsforholdene på lastepladsen på Borggade ved krydset mod Klostergade. Parkeringsforholdene er ændret, således at tidsrummet, hvori pladsen er forbeholdt lastbiler, indskrænkes. Det betyder, at pladsen fremover vil være forbeholdt lastbiler på hverdage og på lørdage fra kl. 04.00-11.00. På hverdage fra kl. 11.00-23.00, på lørdage fra kl. 11.00-23.00 samt på søndage fra kl. 8.00-18.00 vil pladsen derimod være forbeholdt betalingsparkering.

  Dato for godkendelse:
  24. oktober 2019.

  Aarhus Kommune har etableret en parkeringsforbudszone ved vendepladsen for enden af Bredkærvej. Det betyder, at det ikke er tilladt at parkere på vendepladsen. Det er dog tilladt at foretage en standsning i op til 3 minutter.

  Ændringen sker for at sikre, at vendepladsen ikke benyttes til parkering, men faktisk til det formål, den er tiltænkt. Beboere i området har oplevet, at især lastbiler benytter vendepladsen som rasteplads og efterlader affald i vejkanten.

  Dato for godkendelse:
  10. september 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 10. september 2020 her (punkt 26).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Brendstrupvej 5. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  11. juni 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 11. juni 2020 her (punkt 11).

  Aarhus Kommune har etableret et parkeringsforbud på Bryggervej ud for indkørslen til Villa Dining.

  Ændringen sker, da parkerede køretøjer er til stor gene for lastbiler, der skal levere varer til Villa Dining. De parkerede køretøjer betyder, at lastbilerne bliver nødt til at køre op over kantstenen på modsatte side af vejen for at komme ind ad indkørslen. Dette resulterer i, at fortovsbelægningen knækker.

  Dato for godkendelse:
  3. december 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 3. december 2020 her (punkt 6).

  Aarhus Kommune har optegnet spærreflader ved ind- og udkørslen til den tidligere endestation over for Bystævnet 7-9. Spærrefladerne medfører, at en parkeringsbane dannes. Det er således kun tilladt at parkere inden for denne parkeringsbane.

  Der er derudover blevet opsat skilte med standsningsforbud både før og ud for den tidligere endestation. Det bliver dermed tydeligt, at det ikke er tilladt hverken at standse eller parkere på denne strækning.

  Ændringerne skyldes, at flere borgere i området oplever, at mange køretøjer ofte holder uhensigtsmæssigt parkeret og dermed begrænser både fremkommelighed og trafiksikkerhed.

  Dato for godkendelse:
  19. juni 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 28).

  Aarhus Kommune bevarer en handicapparkeringsplads ud for Carl Bertelsens Gade 8. Det blev på et tidligere færdselsmøde besluttet, at pladsen skulle nedlægges, idet brugeren var fraflyttet adressen. Der er i mellemtiden indkommet en ny ansøgning fra en anden borger, der har behov for en handicapparkeringsplads på det samme sted. Pladsen bevares derfor.

  Dato for godkendelse:
  5. november 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 5. november 2020 her (punkt 16).

  Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads ud for Chr. Wærums Gade nr. 11A til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  19. december 2019.

  Se en tegning af ændringen her

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. december 2019 her (punkt 17)

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Christen Købkes Gade 25. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  28. januar 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 28. januar 2021 her (punkt 9).

  Aarhus Kommune ændrer en taxiholdeplads til en betalingsparkeringsplads på Christiansgade ud for nr. 25. Der bliver således en ekstra parkeringsplads tilgængelig i området. Der vil gælde de samme regler for pladsen, som for de øvrige betalingsparkeringspladser i gaden. Ændringen sker for at tilgodese ønsket om flere parkeringsmuligheder i gaden. 

  Dato for godkendelse:
  13. august 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Aarhus Kommune har etableret 2 områder med tidsbegrænset parkering for at tilgodese det aktuelle parkeringsbehov ved Sail GP og vaccinationscenter Aarhus.

  Læs mere om forholdene her.

  Dato for ændring:
  23. juni 2021.

  Aarhus Kommune fjerner fire taxiholdepladser på Tage-Hansens Gade ud
  for det gamle Amtssygehus. Disse pladser ændres til parkeringspladser for almindelige køretøjer på lige vilkår med de øvrige pladser i området. Der kan således fremover parkeres på disse pladser uden tidsbegrænsning. Ændringen sker for at tilgodese et øget behov for parkeringsmuligheder tæt på byens centrum. 

  Dato for godkendelse:
  13. august 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Aarhus Kommune har på baggrund af en ansøgning fra grundejerne etableret en parkeringsforbudszone, som gælder hele Dirch Passers Gade, Otto Brandenburgs Gade og H. C. Tvenges Vej. Ændringen skyldes, at et stort antal utilsigtede parkerede køretøjer begrænser fremkommeligheden på vejene samt forhindrer tømningskøretøjernes adgang til affaldsøerne.

  I parkeringsforbudszonen er parkering kun tilladt i de afmærkede båse med en tidsbegrænsning på 3 timer i tidsrummet 08.00-23.00 på hverdage og lørdage, og i tidsrummet 08.00-18.00 på søn-/og helligdage. Tidsbegrænsningen skal sikre, at der sker en passende udskiftning af køretøjer på vejene.

  Dato for godkendelse:
  19. juni 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 29).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads over for Ellemarksvej 5. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  22. april 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 22. april 2021 her (punkt 5).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Falstersgade 7. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  28. januar 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 28. januar 2021 her (punkt 10).

  Aarhus Kommune har gennemført en ændring af parkeringsreglerne på Fredensgade, således at området nu er omfattet af betalingsparkering i overensstemmelse med det omkringliggende område. Det betyder, at der fremover skal betales for parkering fra kl. 8.00-23.00 på hverdage, fra kl. 8.00-23.00 på lørdage og fra kl. 8.00-18.00 på søndage og helligdage.

  Ændringen har til hensigt at sikre en passende udskiftning af køretøjer på de begrænsede parkeringspladser i midtbyen, således at der sikres bedst mulige parkeringsudbud for kunder og besøgende.

  Som beboer i området er det muligt at tilkøbe en beboerlicens, der giver gratis adgang til parkering fra kl. 17.00-09.00 på hverdage samt hele weekenden. En beboerlicens koster 500 kr. om året.

  Dato for godkendelse:
  28. august 2019.

  Aarhus Kommune har etableret et standsningsforbud på en afgrænset strækning ud for Fredensgade 16. Ændringen sker for at forhindre, at parkerede biler holder til gene for cyklister. Som reglerne på stedet var før ændringen, holdt disse køretøjer lovligt parkeret, da skraldeøen danner en parkeringsbane. Standsningsforbuddet gør det ulovligt at standse og parkere på denne strækning, hvilket letter cyklisters færdsel på Fredensgade.

  Dato for godkendelse:
  5. december 2019.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 5. december 2019 her (punkt 12).

  Aarhus Kommune ændrer vilkårene for parkering i parkeringsbanen på
  Frederiks Allé mellem Sankt Nicolaus Gade og Thomas Jensens Allé. Det har hidtil været tilladt at parkere på strækningen i 30 minutter i et afgrænset tidsrum. Reglerne ændres nu, så pladserne fremover bliver omfattet af betalingsparkering. Der skal således betales for at parkere på pladserne fra mandag-lørdag i tidsrummet 8.00-23.00 samt søndag i tidsrummet 8.00-18.00.

  Ændringen sker for at begrænse trafikfarlige situationer. Busserne i
  området oplever gener ved den store udskiftning af køretøjer på pladserne, da disse begrænser oversigtsforholdene. Det forventes, at indførslen af betalingsparkering vil formindske udskiftningen af køretøjer, hvorfor busserne får bedre mulighed for at orientere sig i trafikken og undgå trafikfarlige situationer.

  Dato for godkendelse:
  13. august 2020.

  Aarhus Kommune har ændret en eksisterende parkeringsplads ud for Fuglesangs Allé 115 til en handicapparkeringsplads. Dette sker efter ønske fra en beboer i området.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  19. juni 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 24).

  Aarhus Kommune har etableret en ekstra handicapparkeringsplads ud for Fuglesangs Allé 115. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området. Ændringen betyder, at der fremover vil være to handicappladser. For at sikre udstigningsplads er tre eksisterende parkeringspladser blevet inddraget.

  Dato for godkendelse:
  3. december 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 3. december 2020 her (punkt 10).

  Aarhus Kommune har fjernet det eksisterende parkeringsforbud over for Graven 12-16 og erstattet det med et standsningsforbud. Det er derfor hverken tilladt at parkere eller standse på denne strækning.

  Ændringen sker, da etableringen af et nyt fortov over for Graven 16 har indsnævret vejbanen. Som konsekvens har beboere og kunder haft svært ved at køre ind og ud ad porten til Graven 16, når bilister har standset langs den modsatte vejbane.

  Dato for godkendelse:
  8. oktober 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 8. oktober 2020 her (punkt 10).

   

  Aarhus Kommune har etableret 8 ladepladser på Gustav Wieds Vej, som er forbeholdt elbiler (nul-emissionsbiler og plugin-hybridbiler). Der er desuden opsat skilte med angivelse af 3-timers tidsbegrænsning på ladepladserne mandag-lørdag kl. 08.00-23.00 samt søndag kl. 08.00-18.00.

  Dato for godkendelse:
  16. november 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 16. november 2021 her (punkt 11).

  Aarhus Kommune har ændret en eksisterende parkeringsplads ud for Gustav Wieds Vej 25 til en handicapparkeringsplads. Dette sker efter ønske fra en beboer i området.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  19. juni 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 23).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Gustav Wieds Vej 31-35. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  6. maj 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 6. maj 2021 her (punkt 10).

  Aarhus Kommune har etableret 6 ladepladser på Haderslevgade, som er forbeholdt elbiler (nul-emissionsbiler og plugin-hybridbiler). Der er desuden opsat skilte med angivelse af 3-timers tidsbegrænsning på ladepladserne mandag-lørdag kl. 08.00-23.00 samt søndag kl. 08.00-18.00.

  Dato for godkendelse:
  16. november 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 16. november 2021 her (punkt 9).

  Aarhus Kommune etablerer en tidsbegrænset lasteplads samt en handicapparkeringsplads på Herluf Trolles Gade ved Tordenskjoldsgade. Fra kl. 08.00-11.00 vil lastepladsen være reserveret til lastbiler, der skal foretage af- og pålæsning af varer. Uden for dette tidsrum indgår pladsen i den gule betalingsparkeringszone.

  Den eksisterende gule markering langs kantstenene erstattes af skilte, der angiver hhv. parkerings- og standsningsforbud på strækningen.

  Til sidst etableres en handicapparkeringsplads ud for nr. 45-47, hvor det fremover kun vil være tilladt at parkere, hvis man har et synligt og gyldigt invalideskilt i forruden.

  Dato for godkendelse:
  26. oktober 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 26. oktober 2021 her (punkt 12).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Holbergsgade 2-4. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  8. april 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 8. april 2021 her (punkt 11).

  Aarhus Kommune har etableret en parkeringsforbudszone på Hovmarken, der gælder efter indkørselsvejen til Havremarken og ophører ved indkørselsvejen til Majsmarken. Det er således ikke tilladt at parkere et køretøj inden for zonen. Det vil dog være tilladt at foretage en standsning i op til 3 minutter.

  Ændringen sker, da beboere i området oplever, at især lastbiler ofte parkerer uhensigtsmæssigt på vejstrækningen samt bruger vejsiden som rasteplads og smider affald. Det vil fortsat være tilladt for store køretøjer at parkere i parkeringsbanen i enden af Hovmarken.

  Dato for godkendelse:
  10. september 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 10. september 2020 her (punkt 22).

  Aarhus Kommune har fjernet en handicapparkeringsplads ud for Høegh-Guldbergs Gade 45. Dette sker, fordi pladsen ikke længere anvendes.

  Dato for godkendelse:
  16. november 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 16. november 2021 her (punkt 19).

  Aarhus Kommune har etableret et tidsbegrænset parkeringsforbud på Hørgårdsvej, som gælder efter parkeringslommen ud for Tulipanvej og ned til Enebærvej. Det tidsbegrænsede parkeringsforbud betyder, at det ikke er tilladt at parkere langs vejen i begge sider på denne strækning fra 07.00-09.00 på hverdage.

  Ændringen sker, da parkerede biler langs vejen skaber farlige situationer for cyklister, der skal cykle udenom bilerne. Dette gælder specielt i morgentrafikken, hvorfor forbuddet er afgrænset til dette tidsrum. 

  Dato for godkendelse:
  2. april 2020.

  Læs referatet fra færdselsmødet 5. november 2020 her (punkt 19).

  Aarhus Kommune forlænger det nuværende parkeringsforbud på Illerupvej, så det fremover ikke er tilladt at parkere i svinget på begge sider af vejen.

  Ændringen sker, da man særligt ved sportsbegivenheder har oplevet, at parkerede køretøjer i svinget holder til gene for den øvrige trafik. Busser har bl.a. svært ved at komme rundt i svinget, hvilket er med til at forringe trafiksikkerheden.

  Dato for godkendelse:
  26. oktober 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 26. oktober 2021 her (punkt 10).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Jens Baggesens Vej 66. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  16. november 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 16. november 2021 her (punkt 18).

  Aarhus Kommune har i samarbejde med Aarhus Boligforening etableret standsningsforbud foran de nedgravede affaldsmolokker på Kaj Munks Vej. Der er samtidig etableret parkeringsforbud foran de fritstående affaldscontainere på vejen. Det betyder, at man hverken må standse eller parkere foran molokkerne. Det er heller ikke tilladt at parkere foran affaldscontainerne, men det er tilladt at standse foran disse i op til 3 minutter.

  Ændringen sker, da boligforeningen og flere beboere har oplevet, at parkering foran molokker og containere forhindrer tømning af affald. Det giver udfordringer med affald, som stilles ved siden af molokker og containere, hvilket tiltrækker rotter og andre skadedyr.

  Dato for godkendelse:
  24. september 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 24. september 2020 her (punkt 18 og 19).

  Aarhus Kommune har ændret parkeringstiderne i parkeringsforbudszonen på Kalkværksvej. Det har hidtil været tilladt at parkere i 15 minutter i de afmærkede felter i tidsrummet fra kl. 08.00-19.00 på hverdage og kl. 08.00-16.00 på lørdage. Dette tidsrum udvides nu, så det fremover er tilladt at parkere i zonen i 15 minutter i de afmærkede felter i tidsrummet fra kl. 08.00-23.00 på hverdage og lørdage. Ændringen sker for at tilpasse parkeringstiderne til de øvrige i nabolaget.

  Dato for godkendelse:
  10. september 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 10. september 2020 her (punkt 20).

  Aarhus Kommune forlænger det eksisterende standsningsforbud på
  Karupvej ud for nr. 7. Man må således fremover hverken standse eller
  parkere på det runde hjørne i svinget. Ændringen sker for at lette
  oversigtsforholdene og dermed undgå trafikfarlige situationer.

  Dato for godkendelse:
  13. august 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Aarhus Kommune har ændret en eksisterende parkeringsplads til en handicapparkeringsplads ud for Kildegården 10 (ud mod Adolph Meyers Vej). Dette sker efter ønske fra en beboer i området.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  19. juni 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 22).

  Aarhus Kommune har ændret skiltningen for parkeringsbanen på Klosterport. Det eksisterende standsningsforbud gælder således fremover fra kl. 08.00-15.00, mens busser fortsat er undtaget.

  Der er desuden indført betalingsparkering for de pågældende pladser på hverdage fra kl. 15.00-23.00, på lørdage fra kl. 08.00-23.00 samt på søndage fra kl. 08.00-18.00.

  Ændringen sker for at sikre ens vilkår for parkering i området.

  Dato for godkendelse:
  18. november 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 18. november 2020 her (punkt 28).

  Aarhus Kommune har etableret standsningsforbud på begge sider af lastepladsen ved Kystvejen 5-7. Tiltaget sker, fordi de optegnede linjer ligner parkeringsbåse, hvorfor biler parkerer her og blokerer for den nødvendige af- og pålæsning.

  Dato for godkendelse:
  28. august 2019.

  Aarhus Kommune har opsat supplerende parkeringsforbud langs Langelandsgade i begge vejretninger. Strækningen med parkeringsforbud vil gå fra krydset Langelandsgade/Kaserneboulevarden ned mod Hjortensgade. Parkeringsforbuddet betyder, at det fremover er ulovligt at standse på strækningen. Det er dog tilladt at foretage en af- og pålæsning.

  Ændringen sker, da parkerede køretøjer i begge sider af Langelandsgade udfordrer trafiksikkerheden for andre bilister, cyklister og gående på den trafikerede gade.

  Dato for godkendelse:
  7. oktober 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 7. oktober 2021 her (punkt 6).

  Aarhus Kommune har besluttet at opretholde en handicapparkeringsplads ud for Langelandsgade 8, da kommunen har modtaget en ny ansøgning fra en beboer i området. 

  Handicapparkeringspladsen nedlægges derfor ikke alligevel, hvorfor benyttelse af parkeringspladsen fortsat kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden.

  Dato for godkendelse:
  12. august 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 12. august 2021 her (punkt 16).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Langenæs Allé 47. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  8. april 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 8. april 2021 her (punkt 10).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Lars Kruses Gade 3. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  25. marts 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 25. marts 2021 her (punkt 21).

  Aarhus Kommune har fjernet alle eksisterende skilte på en strækning på Louisevej, som er blevet erstattet med et standsningsforbud på hele den vestlige side af vejen i tidsrummet 07.30-08.30 alle dage. Derudover er kantsten ved busstoppestederne blevet afmærket med gult, så det tydeligt fremgår, at det ikke er tilladt at parkere på den givne strækning.

  Ændringen sker på baggrund af indberetninger fra borgere i området, der oplever store problemer med fremkommelighed og trafiksikkerhed på Louisevej. Dette er et problem, da vejen er en væsentlig adgangsvej til og fra et større boligområde samt er en skole- og busvej.

  Dato for godkendelse:
  30. april 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 30. april 2020 her (punkt 9).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads på parkeringspladsen over for Louisevej 60-62. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  20. maj 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 20. maj 2021 her (punkt 8).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads på Marselis Boulevard ud for nr. 34. Der er således nu fire handicapparkeringspladser foran beboelsen. Etableringen af den ekstra handicapparkeringsplads sker efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  23. januar 2020.

  Se en tegning af ændringen her

  Læs referatet fra færdselsmødet 23. januar 2020 her (punkt 8)

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Marselis Boulevard 38. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  16. november 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 16. november 2021 her (punkt 17).

  Aarhus Kommune har oprettet fire parkeringspladser ved Århus 1900 på Marselis Grønnevej. Det skyldes, at der har været uklarheder omkring, hvilke parkeringsvilkår, der har været gældende på området. Fremover vil det således uden tvivl være lovligt at parkere på området.

  Dato for godkendelse:
  20. juni 2019.

  Aarhus Kommune har nedlagt en handicapparkeringsplads ud for Montanagade 33. Dette er sket, da pladsen ikke længere benyttes regelmæssigt.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover ikke kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan fortsat ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  19. juni 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 27).

  Aarhus Kommune har flyttet to handicapparkeringspladser fra Vilhelm Bergsøes Vej ud for nr. 65 til Møllevangs Allé. Dette sker efter ønske fra beboere i området, som er stærkt gangbesværede. I samme forbindelse nedlægges de eksisterende handicapparkeringspladser på Vilhelm Bergsøes Vej.

  Ændringen betyder, at benyttelse af de to handicapparkeringspladser på Møllevangs Allé kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  6. februar 2020.

  Se ændringerne på et kort her

  Læs referatet fra færdselsmødet 6. februar 2020 (punkt 9)

   

  Aarhus Kommune har etableret standsningsforbud på lokalvejen bag buslommen i den sydvestlige side af Nørreport mellem Nørregade og Studsgade i retning mod havnen. Det er således ikke længere tilladt hverken at parkere eller standse på strækningen.

  Ændringen sker, fordi der opleves problemer med øget trafik ved påstigning på busruten Kombardo Expressen. Denne trafik spærrer for cykeltrafik samt bilers adgang til/fra parkeringspladsen bag bebyggelsen og adgangen til Studsgade.

  Dato for godkendelse:
  23. januar 2020.

  Se en tegning af ændringen her

  Læs referatet fra færdselsmødet 23. januar her (punkt 9)

  Som følge af, at busserne er flyttet tilbage på Rutebilstationen, er der blevet ryddet op i skiltningen i det berørte område. Det betyder, at der er sket mindre trafikale ændringer på Ny Banegårdsgade, Fredensgade/Ny Banegårdsgade og Sønder Allé.

  Dato for godkendelse:
  16. november 2021.

  Se informationsbrevet til de nærmeste beboere her.

  Se et kort over ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 16. november 2021 her (punkt 13-15).

  Teknik og Miljø har fjernet lastbilers mulighed for at parkere på langtidsparkeringspladsen på Orholt Allé ud for nr. 29-33. Det vil dog fortsat være tilladt for busser at parkere på pladsen.

  Ændringen skyldes, at beboere tæt på parkeringspladsen oplever støjgener fra lastbilernes køleanlæg mv. For at imødegå denne udfordring, vil det fremover kun være tilladt for busser, der ikke støjer i samme grad, at parkere på pladsen.

  Lastbiler og busser vil fortsat kunne parkere på de to øvrige langtidsparkeringspladser på Orholt Allé. Her vil beboere ikke blive generet af eventuel støj fra de store køretøjer.

  Dato for godkendelse:
  9. september 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 9. september 2021 her (punkt 16).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for P. P Ørumsgade 40. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  7. oktober 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 7. oktober 2021 her (punkt 7).

  Aarhus Kommune har etableret et parkeringsforbud i svinget på Peter Fabers Vej. Det betyder, at man ikke må parkere i venstre side på denne 20 meter lange strækning. Det er dog tilladt at foretage en af- og pålæsning.

  Ændringen sker, da parkerede køretøjer er til stor gene for lastbiler og renovationsbiler, der har svært ved at komme rundt i det skarpe sving.

  Dato for godkendelse:
  18. november 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 18. november 2020 her (punkt 29).

  Aarhus Kommune har indført betalingsparkering på Poppelpladsen i Botanisk Have / Peter Holms Vej. Det betyder, at parkering på Poppelpladsen ændres fra 5-timers tidsbegrænsning til betalingsparkering mandag til lørdag fra kl. 08.00-23.00 og søndag fra kl. 08.00-18.00.

  Bemærk, at Poppelpladsen fortsat ikke er en del af beboerparkeringsordningen. Det betyder, at du ikke kan anvende din beboerparkeringslicens til at parkere på pladsen, selvom pladsen nu overgår til betalingsparkering.  

  Aarhus Kommune har etableret et parkeringsforbud i vejens ene side samt et standsningsforbud i vejens modsatte side, som dog kun gælder en kort strækning i vejens sydlige ende.

  Ændringen sker efter dialog med virksomhedsejere og borgere i området. De oplever, at parkerede køretøjer i begge sider af vejen giver store udfordringer for øvrige trafikanters fremkommelighed. Dette gælder især for den tunge trafik, som ofte færdes på vejen.

  Dato for godkendelse:
  14. januar 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 14. januar 2021 her (punkt 11).

  Aarhus Kommune har nedlagt en delebilsplads på Regenburgsgade. Det betyder, at pladsen fremover kan benyttes på lige vilkår med de øvrige kommunale parkeringspladser i området. Ændringen sker, da delebilspladsen ikke længere benyttes.

  Dato for godkendelse:
  5. november 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 5. november 2020 her (punkt 15).

  Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads ud for Ringkøbingvej 33 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

  Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  10. oktober 2019.

  Aarhus Kommune har for nylig optegnet parkeringsbaner og spærreflader på Ryhavevej. Tiltaget sker for at gøre tydeliggøre parkeringsforholdene i området, så det bliver nemmere for borgere i området at parkere lovligt. På den måde undgår borgerne parkeringsafgifter, og fremkommeligheden samt oversigtsforholdene bliver bedre.

  Dato for godkendelse:
  20. juni 2019.

  Aarhus Kommune har etableret et standsningsforbud foran de to garager over for Samsøgade 6-10. Det betyder, at det hverken er tilladt at standse eller parkere på strækningen.

  Standsningsforbuddet etableres, da mange bilister overser garageportene og derved hindrer adgang til ejendommen. Som konsekvens skriver byens cityassistenter uforholdsmæssigt mange parkeringsafgifter på denne strækning.

  Skiltet med standsningsforbud sigter mod at gøre det mere tydeligt for bilister, at parkering foran de to garager er ulovligt.

  Se en tegning af ændringen her.

  Aarhus Kommune har etableret to tidsbegrænsede handicapparkeringspladser ved siden af den eksisterende handicapparkeringsplads på Sankt Johannes Allé. De tre pladser er reserveret til handicapparkering fra kl. 08.00-16.00 alle ugens dage.

  Benyttelse af parkeringspladserne kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladserne kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  Forhåndsgodkendt af Politiet i sommeren 2021 (godkendes endeligt i efteråret 2021).

  Se en tegning af ændringen her.

  Teknik og Miljø har opsat et parkeringsforbud i den ene side af vejen på det stykke af Sigridsvej, der ender blindt ud mod Silkeborgvej. Det betyder, at det fremover ikke er tilladt at parkere på denne strækning.

  Ændringen sker på baggrund af henvendelser fra beboere på vejen, der har haft svært ved at køre til og fra deres boliger grundet parkerede køretøjer i begge vejsider. For at undgå, at parkerede køretøjer spærrer for gennemkørslen på den smalle vej, opsættes derfor et parkeringsforbud i den ene vejside.

  Dato for godkendelse:
  9. september 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 9. september 2021 her (punkt 17).

  Aarhus Kommune har etableret et parkeringsforbud ud for Silkeborgvej 54 efter busstoppestedet. Man må derfor ikke længere parkere på denne korte strækning. Det er dog tilladt at foretage en standsning i op til tre minutter.

  Ændringen sker for at lette bussernes oversigtsforhold, når de foretager af- og påstigning af passagerer.                    

  Dato for godkendelse:
  14. januar 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 14. januar 2021 her (punkt 12).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Sjællandsgade 42. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  6. maj 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 6. maj 2021 her (punkt 11).

  Aarhus Kommune har etableret standsningsforbud på begge sider af lastepladsen ved Skolebakken 3-7. Tiltaget sker, fordi de optegnede linjer ligner parkeringsbåse, hvorfor biler parkerer her og blokerer for den nødvendige af- og pålæsning.

  Dato for godkendelse:
  7. november 2019.

  Aarhus Kommune har etableret et standsningsforbud ved krydset mellem Skovvangsvej og Ny Tjørnegade. Det drejer sig om en 20 meter lang strækning før det pågældende kryds. Standsningsforbuddet betyder, at det fremover hverken er tilladt at parkere eller standse på strækningen.

  Ændringen sker, da parkerede biler begrænser oversigtsforholdene ved ind- og udkørsel til/fra Ny Tjørnegade. Det forventes, at standsningsforbuddet forbedrer oversigtsforholdene og dermed øger trafikanters tryghed i krydset.

  Dato for godkendelse:
  5. november 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 5. november 2020 her (punkt 8).

  Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Skovvejen ud for nr. 44 til en handicapparkeringsplads. Dette sker, da beboere i området oplever, at de to eksisterende handicappladser ofte er optaget.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  19. december 2019.

  Se en tegning af ændringen her

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. december 2019 her (punkt 18)

  Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Solhvervsvej over for nr. 16 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

  Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  15. august 2019.

  Aarhus Kommune har ændret parkeringsforholdene på Sommervej 15-31. Kommunen har oprettet parkeringsforbud mod syd og standsningsforbud mod nord. Således vil det fremover være ulovligt at standse et køretøj i mere end 3 minutter, når man kører mod syd, og helt at standse et køretøj, når man kører mod nord.

  Tiltaget sker, fordi vejen kun er 6 meter bred. Således er det til gene for øvrige trafikanters oversigtsforhold, fremkommelighed og trafiksikkerhed at parkere på vejen.

  Dato for godkendelse:
  10. oktober 2019.

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Stadion Allé 5. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  14. januar 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 14. januar 2021 her (punkt 9).

  Aarhus Kommune har etableret betalingsparkering ud for Studsgade 16-22. Betalingsparkering vil gælde på hverdage og lørdage fra kl. 08.00-23.00, og på søndage fra kl. 08.00-18.00.

  Der er derudover etableret en tidsbegrænset handicapparkeringsplads ud for Studsgade 22. Alle hverdage fra kl. 08.00-16.00 vil det kun være tilladt at parkere på denne plads, såfremt man har et synligt og gyldigt invalideskilt i forruden. Uden for dette tidsrum gælder de samme regler for parkering som beskrevet ovenfor.  

  Dato for godkendelse (betalingsparkering):
  11. februar 2021. 

  Se en tegning af ændringen her (betalingsparkering).

  Læs referatet fra færdselsmødet 11. februar 2021 her (punkt 5).

  Dato for godkendelse (handicapparkeringsplads):
  11. marts 2021.

  Se en tegning af ændringen her (handicapparkeringsplads).

  Læs referatet fra færdselsmødet 11. marts 2021 her (punkt 9).

  Aarhus Kommune har etableret et 30 meter langt standsningsforbud på Studstrup Strandvej ud for Vibeengen. Man må således hverken standse eller parkere på strækningen.

  Ændringen sker for at lette oversigtsforholdene for bilister og derved begrænse trafikfarlige situationer.

  Dato for godkendelse:
  24. september 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 24. september 2020 her (punkt 20).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Sønderport 3. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  8. oktober 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 8. oktober 2020 her (punkt 11).

  Aarhus Kommune har etableret et parkeringsforbud i den ene side af vejen på Søren Nymarks Vej. Det betyder, at det fremover ikke er tilladt at parkere på denne strækning. Det er dog tilladt at standse i op til 3 minutter og foretage en af- og pålæsning.

  Ændringen sker, da reglerne for parkering i området har fremstået uklare for borgere og erhvervsdrivende. Uklarheden skyldes, at der i den sydlige ende af vejen skiftevis er parkeringsplads og udkørsel, hvorfor parkeringsreglerne varierer på strækningen.

  For at lette tolkningen af parkeringsreglerne etableres derfor et parkeringsforbud, så det klart fremgår, at det ikke er tilladt at parkere på strækningen.

  Dato for godkendelse:
  5. november 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 5. november 2020 her (punkt 9).

  Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads ud for Tage-Hansens Gade 31B til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

  Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  10. oktober 2019.

  Aarhus Kommune har ændret en eksisterende parkeringsplads til en handicapparkeringsplads ud for Tage-Hansens Gade 17. Dette sker efter ønske fra en beboer i området.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  19. juni 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 25).

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Teglværksgade 15. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  22. april 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 22. april 2021 her (punkt 4).

  Aarhus Kommune etablerer standsningsforbud for enden af Tøndergade ned mod parkeringskælderen, som løber parallelt med Marselis Boulevard. 

  Ændringen sker på baggrund af henvendelser fra beboere, der bruger
  parkeringskælderen. De oplever, at parkeringer langs nedkørslen til kælderen
  forringer oversigtsforholdene væsentligt.

  Når man kører op fra kælderen, er det vanskeligt at se køretøjer, der svinger ind på Tøndergade fra Marselis Boulevard samt cyklister og gående, der kommer rundt om hjørnet ved bygningen for enden af Tøndergade.

  Dato for godkendelse:
  26. august 2021.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 26. august 2021 (punkt 3).

  Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Vejlegade foran de Mezas Vej 7 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

  Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  20. juni 2019.

  Aarhus Kommune har etableret en spærreflade på hjørnet ud for Nørre Allé 100 ved Vesterbro Torv, der grænser op til den eksisterende parkeringsbane. I forlængelse af dette er skiltningen på stedet ændret til betalingsparkering i tidsrummet 08.00-23.00 på hverdage og lørdage samt i tidsrummet 08.00-18.00 på søndage og helligdage.

  Ændringerne sker på baggrund af ønske fra buschauffører, der oplever, at køretøjer ofte holder til gene for busser i krydset ved Vesterbro Torv.

  Dato for godkendelse:
  30. april 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 30. april 2020 her (punkt 10).

  Aarhus Kommune har etableret en parkeringsbane ved den tidligere busholdeplads på Vesterbro Torv ud for SuperBrugsen. Parkeringsbanen er etableret som korttidsparkering, hvor det er tilladt at parkere i op til 30 minutter.

  Ændringen sker, da busholdepladsen ikke længere benyttes. Dette udnyttes til at give bedre mulighed for korttidsparkering på Vesterbro Torv.

  Dato for godkendelse:
  10. september 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 10. september 2020 her (punkt 19).

   

  Aarhus Kommune udvider de nuværende taxiholdepladser/lastepladser fra
  to til fire pladser på Vestergade ud for Vor Frue Kirke. Det betyder samtidig, at to betalingsparkeringspladser forsvinder, mens en enkelt bibeholdes tættest på Nygade.

  Det er således kun tilladt at parkere på parkeringspladserne reserveret til taxier, hvis køretøjet anvendes til autoriseret taxikørsel. Lastbiler er undtaget standsningsforbuddet mandag-lørdag i tidsrummet 04.00-13.00.

  Ændringen sker for at tilgodese den øgede efterspørgsel efter parkeringsmuligheder for taxier tæt på byens centrum. 

  Dato for godkendelse:
  13. august 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Aarhus Kommune har inddraget tre eksisterende parkeringspladser på parkeringspladsen ved Bellevuehallerne på Vestre Strandallé 170. Disse pladser er omdannet til to handicapparkeringspladser.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladserne fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladserne kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  8. oktober 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 8. oktober 2020 her (punkt 12).

  Som led i sikring af den anbefalede skolevej langs Vibyvej, har Teknik og Miljø etableret en cykelbane i den sydlige side af vejen mellem Tousvej og Åbyvej. Projektet indeholder desuden en ny fodgængerovergang på Vibyvej ud for Åby Skole

  For at sikre tilstrækkelig trafikafvikling, er i samme omgang opsat standsningsforbud på strækningen. På baggrund af flere borgerhenvendelser har Teknik og Miljø i første omgang valgt kun at lade standsningsforbuddet gælde i den sydlige vejside. 

  Efter observation af trafikudviklingen på Vibyvej siden sommeren 2021, har Teknik og Miljø pr. januar 2022 besluttet at tilpasse skiltningen i den nordlige vejside.

  Det betyder, at der etableres et parkeringsforbud mellem Henrik Hertz Vej og Tousvej, der er gældende i tidsrummet kl. 07.00-15.00 på hverdage. Dette tidsrum er afstemt med Viby Skole.

  Dato for oprindelig godkendelse:
  3. juni 2021.

  Læs referatet fra færdselsmødet 3. juni 2021 her (punkt 3).

  Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Vilhelm Bergsøes Vej ud for nr. 37 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i foruden.

  Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  15. august 2019.

  Aarhus Kommune har ændret en parkeringsplads på Willemoesgade ud for nr. 5 til en handicapparkeringsplads. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området med betydelig nedsat gangdistance.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden.

  Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  24. oktober 2019.

  Aarhus Kommune har ændret en eksisterende parkeringsplads til en handicapparkeringsplads ud for Åbenrågade 9a. Dette sker efter ønske fra en beboer i området.

  Ændringen betyder, at benyttelse af parkeringspladsen fremover kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale parkeringspladser i området.

  Dato for godkendelse:
  19. juni 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 19. juni 2020 her (punkt 26).

  Aarhus Kommune har oprettet parkeringsforbud på den vestlige side af Åbyvej på strækningen mellem Søren Frichs Vej og Chr. Winters Vej. Det skyldes, at vejen på det meste af strækningen er under 7 meter bred, hvorfor parkering i begge sider af vejen skaber betydelige udfordringer med fremkommelighed og trafiksikkerhed.

  Tiltaget sker på baggrund af en lang række borgerhenvendelser.

  Dato for godkendelse:
  6. juni 2019.

  Aarhus Kommune har etableret en handicapparkeringsplads ud for Åbyvej 56. Dette er sket efter ønske fra en beboer i området.

  Benyttelse af parkeringspladsen kræver et gyldigt og synligt invalideskilt i forruden. Pladsen kan ikke reserveres og fungerer således efter samme princip som øvrige kommunale p-pladser i området.

  Dato for godkendelse:
  18. november 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 18. november 2020 her (punkt 31).

  Aarhus Kommune flytter taxiholdepladsen ud for Østergade nr. 14 til den
  modsatte ende af samme parkeringsbane. Pladsen kommer således tættere på Hotel Scandic, hvilket imødegår ønske fra både taxibranchen og Hotel Scandic. Ændringen betyder, at den nuværende taxiholdeplads overgår til almindelig parkeringsplads på lige vilkår med de øvrige pladser i parkeringsbanen.

  Dato for godkendelse:
  13. august 2020.

  Se en tegning af ændringen her.

  Teknik og Miljø har etableret 8 ladepladser ud for Harald Jensens Plads 9-15. Ladepladserne er forbeholdt el-biler (nul-emissionsbiler og plugin-hybridbiler).

  Der er desuden opsat skilte, der angiver 3-timers tidsbegrænsning på ladepladserne mandag-lørdag kl. 08.00-23.00 samt søndag kl. 08.00-18.00.

  Dato for godkendelse: xx

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet xx. december 2021 her (punkt xx)

  Teknik og Miljø har etableret 8 ladepladser på den kommunale parkeringsplads på Carl Blochs Gade. Ladepladserne er forbeholdt el-biler (nul-emissionsbiler og plugin-hybridbiler).

  Der er desuden opsat skilte, der angiver 3-timers tidsbegrænsning på ladepladserne mandag-lørdag kl. 08.00-23.00 samt søndag kl. 08.00-18.00.

  Dato for godkendelse: xx

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet xx. december 2021 her (punkt xx)

  Teknik og Miljø har etableret 8 ladepladser ud for Chr. Wærums Gade 3-5. Ladepladserne er forbeholdt el-biler (nul-emissionsbiler og plugin-hybridbiler).

  Der er desuden opsat skilte, der angiver 3-timers tidsbegrænsning på ladepladserne mandag-lørdag kl. 08.00-23.00 samt søndag kl. 08.00-18.00.

  Dato for godkendelse: xx

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet xx. december 2021 her (punkt xx)

  Teknik og Miljø har etableret 8 ladepladser ud for Anker Jensens Vej 35. Ladepladserne er forbeholdt el-biler (nul-emissionsbiler og plugin-hybridbiler).

  Der er desuden opsat skilte, der angiver 3-timers tidsbegrænsning på ladepladserne mandag-lørdag kl. 08.00-23.00 samt søndag kl. 08.00-18.00.

  Dato for godkendelse: xx

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet xx. december 2021 her (punkt xx)

  Teknik og Miljø har etableret 8 ladepladser ud for F. Vestergaards Gade 14-16. Ladepladserne er forbeholdt el-biler (nul-emissionsbiler og plugin-hybridbiler).

  Der er desuden opsat skilte, der angiver 3-timers tidsbegrænsning på ladepladserne mandag-lørdag kl. 08.00-23.00 samt søndag kl. 08.00-18.00.

  Dato for godkendelse: xx

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet xx. december 2021 her (punkt xx)

  Teknik og Miljø har etableret 8 ladepladser ud for Silkeborgvej 170-172. Ladepladserne er forbeholdt el-biler (nul-emissionsbiler og plugin-hybridbiler).

  Der er desuden opsat skilte, der angiver 3-timers tidsbegrænsning på ladepladserne alle ugens dage kl. 08.00-18.00.

  Dato for godkendelse: xx

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet xx. december 2021 her (punkt xx)

  Teknik og Miljø har etableret 8 ladepladser ud for Ivar Huitfeldts Gade 73-77. Ladepladserne er forbeholdt el-biler (nul-emissionsbiler og plugin-hybridbiler).

  Der er desuden opsat skilte, der angiver 3-timers tidsbegrænsning på ladepladserne mandag-lørdag kl. 08.00-23.00 samt søndag kl. 08.00-18.00.

  Dato for godkendelse: xx

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet xx. december 2021 her (punkt xx)

  Teknik og Miljø har ændret skiltningen på Silkeborgvej ved Birkeparken/Oldjorden. Der er etableret standsningsforbud rundt i svinget ved Silkeborgvej 194-196 og Haveforeningen Oldjorden. Det er derfor ikke tilladt at standse eller parkere i svinget.

  Samtidig er det eksisterende parkeringsforbud, der befinder sig ud for ind- og udkørslen til Birkeparken, blevet rykket en smule mod syd. Det sker for at undgå, at biler standser lige over for ind- og udkørslen og derved er til gene for andre trafikanter.  

  Dato for godkendelse: 13. januar 2022.

  Se en tegning af ændringen her.

  Læs referatet fra færdselsmødet 13. januar 2022 her (punkt 6).

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023