Gå til hovedindhold

Jord fra kortlagt ejendom

Ved bygge- og anlægsarbejder på kortlagte ejendomme skal forureningsforholdene undersøges med udgangspunkt i de tidligere forurenende aktiviteter på ejendommen.

 • Læs op

Indhold

  Der kan være mange grunde til at undersøge forureningsforholdene på en kortlagt ejendom, f.eks.:

  • I forbindelse med køb og salg, byggeri eller lignende. Undersøgelsen skal vise, om tidligere eller nuværende aktiviteter på ejendommen har forurenet jorden.
  • Supplerende undersøgelse, der skal afgrænse en allerede påvist forurening og eventuelt dokumentere, om forureningen udgør en risiko for mennesker, grundvand eller overfladevand.
  • Undersøgelse af eventuel overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder på ejendommen, så jordflytningen kan anmeldes, og jorden bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.
  • For at dokumentere at de øverste 0,5 meter jord består af ren jord.

  Vi anbefaler, at forureningsundersøgelser planlægges og udføres af et miljøteknisk rådgivningsfirma med erfaring inden for jordforureningsområdet.

   

  Til undersøgelse og afgrænsning af punktkilder skal der altid udføres boringer, der placeres på baggrund af kendskab til potentielle forureningskilder.

  Der udtages minimum én prøve for hver halve meter jordsøjle, og for hvert individuelle fyld- / jordlag. Jordprøverne skal analyseres for relevante analyseparametre, der fastlægges på baggrund af ejendommens historik. Fyld- og intaktjordsprøver må ikke blandes sammen. Der skal foreligge en jordartsbedømmelse af alle jordprøver herunder oplysninger om indhold af affald i form af f.eks. slagger, tegl, plastik m.m.

  Oprensning af punktkildeforurening

  Ved oprensning af punktkildeforureninger skal der udtages dokumentationsprøver fra udgravningens sider og bund. Dokumentationsprøverne skal udtages som blandeprøver bestående af minimum 5 delstik, og analyseres for alle relevante parametre. Ved flygtige punktkildeforureninger skal dokumentationsprøver udtages som enkeltprøver.

  Forklassificering af jord

  Ved forklassificering af fyldjord uden for punktkildeforureninger skal fyldjordsprøverne altid udtages som blandeprøver.

  Området, hvorfra der skal bortskaffes jord, inddeles i felter. Fra hvert felt udtages blandeprøver bestående af 5 nedstik, der er jævnt fordelt i prøvetagningsfeltet. Størrelsen af felterne defineres ud fra eventuelle fastsatte krav om analysefrekvens.

  Hvis der skal graves dybere end 1,0 meter under terræn, accepteres en overgang til blandeprøver bestående af 2 delstik jævnt fordelt i prøvetagningsfeltet.

  Der skal udtages minimum én blandeprøve for hver halve meter jordsøjle, samt for hvert individuelle fyld-/jordlag. Jordprøverne skal analyseres for jordpakken og eventuelle andre relevante stoffer, der fastlægges på baggrund af ejendommens historik. Fyld- og intaktjordsprøver må ikke blandes sammen. Der skal foreligge en jordartsbedømmelse af alle jordprøver herunder oplysninger om indhold af affald i form af f.eks. slagger, tegl, plastik m.m.

  Der er ikke krav om analyser af intaktjorden, hvis fyldjorden i feltet umiddelbart over er ren.

  Afgrænsning af lettere og kraftigt forurenede felter

  Hvor blandeprøverne består af 5 delstik er lettere forurenede felter som udgangspunkt afgrænset. Ved afgrænsning af felter med kraftigt forurenet jord, skal der udtages dokumentationsprøver af udgravningens sider og bund. Alternativt kan kraftigt forurenede felter afgrænses, hvis der graves til nærmeste punkt i rene eller lettere forurenede nabofelter. Se figur herunder.

  Jordpakken omfatter total kulbrinter, PAH’er samt metallerne bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink.

  Hvis der graves dybere end 1,0 meter under terræn, accepteres en overgang til blandeprøver bestående af 2 delstik jævnt fordelt i prøvetagningsfeltet. Ved afgrænsning af felter med lettere og kraftigt forurenet jord, SKAL der udtages dokumentationsprøver af udgravningens sider og bund.

  Når resultaterne af den miljøtekniske undersøgelse foreligger, skal den projektansvarlige miljørådgiver udfærdige en rapport om undersøgelsen. På nedenstående link kan du se, hvad undersøgelsesrapporten som minimum skal indeholde:

  Læs om undersøgelsesrapporter her

   

   

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023