Gå til hovedindhold

Få overblik over rapporterne

Når du har udført forureningsundersøgelser, klassificeret jord, gennemført bygge- og anlægsprojekter på forurenet ejendom eller foretaget en forureningsoprensning, skal du udarbejde en rapport eller et notat til Natur og Miljø.

 • Læs op

Indhold

  Vi anbefaler, at du får en miljøteknisk rådgiver med erfaring inden for det aktuelle område til at udfærdige rapporterne.

  Jordforureningssager kan variere meget i omfang og kompleksitet, og det er derfor vanskeligt at opstille afrapporteringsskabeloner, der på alle punkter er lige relevante for alle sager. Vi forventer dog, at den projektansvarlige miljøtekniske rådgiver tager aktiv stilling til de krav, der er opstillet i afrapporteringsskabelonerne.

  Ved bygge- og anlægsarbejder på kortlagte ejendomme eller muligt forurenede ejendomme skal forureningsforholdene undersøges med udgangspunkt i de tidligere potentielt forurenende aktiviteter på ejendommen.

  Når resultaterne af den miljøtekniske undersøgelse foreligger, skal den projektansvarlige miljørådgiver udfærdige en rapport om undersøgelsen. Det er vigtigt, at rapporten er kort og overskuelig, og at den indeholder alle nødvendige bilag. Det vil sikre en mere smidig sagsbehandling.

  Rapporten skal som minimum indeholde følgende:

  • Ejendommens adresse og matr.nr. og oplysninger om ejerforhold, samt angivelse af ejendommens beliggenhed på oversigtskort.
  • Ejendommens kortlægningsstatus, herunder årsagen til eventuel kortlægning, og oplysninger om ejendommens beliggenhed i forhold til offentlige indsatsområder.
  • Historisk gennemgang af muligt forurenende aktiviteter på ejendommen (forureningskilder).
  • Formålet med undersøgelsen herunder relevante projektbeskrivelser for kommende bygge- og/eller anlægsarbejder samt situationsplaner, der viser de fremtidige forhold.
  • Kortfattet beskrivelse af udførte undersøgelser af jord, grundvand eller poreluft, herunder også tidligere udførte undersøgelser, og de herved opnåede resultater.
  • Relevante risikovurderinger i forhold til kontaktrisiko, afdampning (indeklima), grundvand og i særlige tilfælde for overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder.
  • Målfaste situationsplaner i passende målestoksforhold med tydelig angivelse af mulige forureningskilder, prøvetagningspunkter og boringsplaceringer fra alle gennemførte undersøgelser.
  • Målfaste temaplaner i passende målestoksforhold med præsentation af analyseresultater og forureningsudbredelser.
  • Prøvebeskrivelser, borejournaler og andre relevante feltjournaler, f.eks. vandprøvetagningsskema, poreluftskema, pejleskema m.m.
  • Analyserapporter fra akkrediteret laboratorium.

  Undersøgelsesrapporter kan kombineres med klassifikationsrapporter eller -notater i en samlet rapport, når blot alle krav til henholdsvis undersøgelsesrapporten og klassifikationsrapporten er opfyldt.

  Rapporten sendes til Natur og Miljø på jord@mtm.aarhus.dk

  Klassifikationsundersøgelser udføres med henblik på systematisk at kunne bortskaffe overskudsjord fra bygge- eller anlægsarbejder på ejendomme, hvor jorden er omfattet af anmeldepligt til Natur og Miljø.

  Klassifikationsundersøgelser omfatter typisk screeningsundersøgelser af fyldjord, overfladejord og vejjord med henblik på at inddele større jordmængder i jordpartier efter forureningsgrad, mens jorden ved eventuelle punktkilder til forurening undersøges og klassificeres separat.

  Klassifikationsundersøgelser kan dog også omfatte mindre partier af overskudsjord, hvor kravene til afrapporteringen kan lempes - se under klassifikationsnotat. Klassifikationsundersøgelser kan også udføres på jordlignende produkter efter nærmere aftale med Natur og Miljø (f.eks. boremudder) og rapporteres i form af et klassifikationsnotat.

  Indholdet i en klassifikationsrapport

  Når resultaterne af klassifikationsundersøgelserne foreligger, kan den projektansvarlige miljørådgiver udfærdige en klassifikationsrapport.

  Rapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Oplysninger om jordens oprindelsessted; adresse og matrikel nr. eller vejnavn og vejstrækning.
  • Oplysninger om oprindelsesstedets kortlægningsstatus, herunder årsagen til eventuel kortlægning, områdeklassificering eller anden årsag til klassifikationsundersøgelsen.
  • Historisk gennemgang af muligt forurenende aktiviteter på ejendommen (forureningskilder).
  • Formålet med klassifikationsundersøgelsen herunder projektbeskrivelser for kommende bygge- og/eller anlægsarbejder.
  • Målfaste situationsplaner i passende målestok med tydelig angivelse af prøvetagningspunkter, og inddelingen af jorden i jordpartier.
  • Beskrivelse af prøvetagningsmetode(r); om prøverne er udtaget før eller efter opgravning og om prøverne er udtaget som punktprøver eller blandeprøver.
  • Jordprøvebeskrivelser, herunder beskrivelse af eventuelle forureningsobservationer og indhold af affald.
  • Målfaste situationsplaner visende klassifikation af jorden i jordpartier samt oplysninger om nedklassificering af jordpartier og anvendelse af 50 procent-reglen ved klassificering af jordpartier.
  • Analyserapporter fra akkrediteret laboratorium.

  Læs mere om 50 procent-reglen.

  Undersøgelsesrapporter kan kombineres med klassifikationsrapporter eller - notater i en samlet rapport, når blot alle krav til både undersøgelsesrapporten og klassifikationsrapporten er opfyldt.

  Rapporten sendes til Natur og Miljø på jord@mtm.aarhus.dk

  Klassifikationsundersøgelser kan omfatte mindre partier af overskudsjord fra f.eks. reparationsarbejder i vejarealer og lign. I sådanne tilfælde kan den projektansvarlige miljørådgiver, i stedet for en klassifikationsrapport, udfærdige et kortfattet klassifikationsnotat.

  Notatet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Oplysninger om jordens oprindelsessted; adresse og matrikel nr. eller vejnavn og vejstrækning.
  • Oplysninger om kortlægning, områdeklassificering eller anden årsag til klassifikation af jorden.
  • Kortfattet projektbeskrivelse.
  • Retvisende skitse med tydelig angivelse af prøvetagningspunkter, og eventuelt inddeling af jorden i jordpartier.
  • Beskrivelse af prøvetagningsmetode(r); om prøverne er udtaget før eller efter opgravning, og om prøverne er udtaget som punktprøver eller blandeprøver.
  • Jordprøvebeskrivelser, herunder beskrivelse af eventuelle forureningsobservationer og indhold af affald.
  • Klassifikation af jorden, herunder oplysninger om nedklassificering af jordpartier og anvendelse af 50 procent-reglen ved klassificering af jorden.
  • Analyserapporter fra akkrediteret laboratorium.

  Omhandler klassifikationen et jordlignende produkt skal notatet som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Oplysninger om produktets art og oprindelsessted.
  • Hvis relevant målfaste skitser i passende målestok med tydelig angivelse af prøvetagningspunkter.
  • Beskrivelse af prøvetagningsmetode.
  • Prøvebeskrivelser og oplysninger om analysemetode.
  • Oplysninger om klassificering af produktet, herunder om nedklassificering og anvendelse af 50 procent-reglen.
  • Analyserapporter fra akkrediteret laboratorium.

  Jordhåndteringsplaner

  En klassifikationsundersøgelse kan danne grundlag for en jordhåndteringsplan for et bygge- og anlægsarbejde på en ejendom. Jordhåndteringsplanen beskriver, hvordan ét eller flere jordpartier håndteres, bortskaffes eller genindbygges i forbindelse med det pågældende bygge- og anlægsarbejde. Hvis overskudsjorden fra et bygge- og anlægsprojekt håndteres efter en jordhåndteringsplan, som er godkendt af Virksomheder og Jord, kan prøveantallet i visse tilfælde reduceres.

  Læs om jordhåndteringsplaner.

  Rapporten sendes til Natur og Miljø på jord@mtm.aarhus.dk

  Afslutningsrapporter skal udarbejdes, når et oprensningsprojekt eller et bygge- og anlægsprojekt med tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven er afsluttet.

  Ved oprensning af mindre mængder forurening kan kravene til afrapporteringen lempes - se under afslutningsnotat.

  Når et § 8 projekt eller en forureningsoprensning er gennemført, skal ansøger sende en afslutningsrapport til Natur og Miljø. Omhandler afslutningsrapporten et § 8 projekt skal rapporten dokumentere, at vilkårene i § 8-tilladelsen er efterkommet.

  Rapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Ejendommens adresse og matr.nr., oplysninger om ejerforhold, samt angivelse af ejendommens beliggenhed på oversigtskort.
  • Ejendommens kortlægningsstatus, herunder årsagen til eventuel kortlægning, og oplysninger om ejendommens beliggenhed i forhold til offentlige indsatsområder.
  • Historisk gennemgang af muligt forurenende aktiviteter på ejendommen (forureningskilder).
  • Formålet med forureningsoprensningen eller projektet herunder relevante projektbeskrivelser.
  • Beskrivelser af udførte forureningsoprensninger og jordhåndteringen.
  • Dokumentation for jordbortskaffelse i form af vejesedler.
  • Beskrivelse af eventuel efterladt forurening og risikovurderinger i forhold hertil. Risikovurderinger foretages i relevant omfang for kontaktrisiko, afdampning (indeklima), grundvand og i særlige tilfælde for overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder.
  • I relevant omfang beskrivelse af gennemførte tiltag i forhold til sikring af arealanvendelsen (kontaktrisiko og indeklima) og grundvandsressourcen og i særlige tilfælde for overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder.
  • Målfaste situationsplaner i passende målestoksforhold visende udførte forureningsoprensninger.
  • Målfaste situationsplaner i passende målestoksforhold visende ejendommens nuværende forureningsstatus, herunder efterladt restforurening, samt opførte bygninger og/eller anlæg samt indretning af friarealer.
  • Analyserapporter fra akkrediteret laboratorium og relevante feltjournaler, f.eks. vandprøvetagningsskema, poreluftskema, pejleskema m.m.

  Hvis forureningsoprensningen omfatter fjernelse af olietankanlæg, skal du anmelde det særskilt til Natur og Miljø, der opdaterer olietankoplysningerne i BBR. Du anmelder digitalt via nedenstående link:

  Her kan du anmelde din olietank

  Regionen er kortlægningsmyndighed

  Sker forureningsoprensningen for at undgå en kortlægning efter jordforureningsloven eller for at få en kortlægning ophævet, skal du være opmærksom på, at det er Region Midtjylland, som er myndighed i kortlægningsspørgsmål. Regionen kan have andre eller supplerende krav til afrapporteringen af forureningsoprensninger.

  Ved oprensning efter mindre spild eller oprensning af forureninger af meget begrænset omfang er det tilstrækkeligt, at den projektansvarlige rådgiver udfærdiger et kortfattet afslutningsnotat. Her vil der typisk være tale om fuldstændig oprensning af forureningen, og efterfølgende risikovurderinger af restforurening er derfor ikke nødvendig.

  Notatet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Ejendommens adresse og matr.nr., oplysninger om ejerforhold, samt angivelse af ejendommens beliggenhed på oversigtskort.
  • Ejendommens kortlægningsstatus.
  • Formålet med forureningsoprensningen.
  • Beskrivelser af den udførte forureningsoprensning og jordhåndtering.
  • Dokumentation for jordbortskaffelse i form af vejesedler.
  • Målfaste skitse i passende målestoksforhold der viser den udførte forureningsoprensning, herunder prøvetagningsplacering for dokumentationsprøver (renbundsprøver).
  • Analyserapporter fra akkrediteret laboratorium.

  Rapporten sendes til Natur og Miljø på jord@mtm.aarhus.dk

  Regionen er kortlægningsmyndighed

  Sker forureningsoprensningen for at undgå en kortlægning efter jordforureningsloven eller for at få en kortlægning ophævet, skal du være opmærksom på, at det er Region Midtjylland, som er myndighed i kortlægningsspørgsmål. Regionen kan have andre eller supplerende krav til afrapporteringen af forureningsoprensninger.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023