Gå til hovedindhold

Regler og ansøgninger

Ansøgninger og tilladelser i henhold til planloven og miljøbeskyttelsesloven.

 • Læs op

Indhold

  Genanvendelse af jord, både ren jord og forurenet jord, kræver som udgangspunkt tilladelse i henhold til Planloven.

  Planlovgivningen regulerer de fysiske rammer for genanvendelse af jord. Det sker f.eks. ved at opstille specifikke rammer for terrænregulering eller dimensioner på støjvolde, ramper o. lign. anlæg i lokalplaner, og tilsvarende ved i landzoner at stille krav om landzonetilladelser ved ændringer på ubebyggede arealer, herunder ved tilførsel af jord til sådanne arealer.

  Hvis rammerne for terrænregulering ikke er fastlagt i en gældende lokalplan, eller terrænreguleringen skal foretages i det åbne land (landzone), skal der søges om tilladelse hertil ved Byggeri.

  Hent ansøgningsskema til terrænregulering/etablering af renjordstip.

  Se de gældende lokalplaner i kommunens lokalplansystem.

  Miljøbeskyttelseslovens § 19 fastsætter, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke må graves ned i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden uden tilladelse fra byrådet.

  Genanvendelse af forurenet jord og midlertidige oplag af forurenet jord (arbejdsdepoter) kræver derfor tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 (§19-tilladelse). Du skal dog fortsat søge om de nødvendige tilladelser i henhold til Planloven.

  Ansøgning om § 19-tilladelse skal sendes til Natur og Miljø

  Læs hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde, og hvor lang sagsbehandlingstiden er.

  En tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøbeskyttelseslovens § 98 og § 100 af:

  • Ansøgeren
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Sundhedsstyrelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over konkrete afgørelser
  • Lokale foreninger og organisationer, der har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

  En klage skal oprettes via Klageportalen senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Adgangen til Klageportalen kan ske ved at logge på enten borger.dk eller virk.dk. Når en klage er indgivet, sendes den automatisk videre til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, via Klageportalen.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø i Klageportalen. I sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt et gebyr for at klage. Vejledning om gebyrordningen kan du finde på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

  Gå til Miljø- og Fødevareklagenævnet

   

  Ansøgning om tilladelse til tærrenreguleringetablering af renjordstip

  Skema til indberetning af tilført jord

  Sidst opdateret: 25. juni 2024