Gå til hovedindhold

Genanvendelse af forurenet jord

Genanvendelse og mellemdeponering af forurenet jord kræver tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 (§ 19-tilladelse).

 • Læs op

Indhold

  Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Jorden er forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse grænser.

  Læs mere om grænseværdier på Miljøstyrelsens hjemmeside

  Natur og Miljø meddeler §-19-tilladelse til genanvendelse af både lettere forurenet og kraftigere forurenet jord. Som udgangspunkt meddeler vi dog kun §-19-tilladelser til genanvendelse af jord, der er forurenet med immobile forureningskomponenter. Det er en generel forudsætning for meddelelse af §-19 tilladelse:

  • At den forurenede jord i det færdige genanvendelsesprojekt ikke udgør en risiko for menneskers sundhed, grundvandet eller miljøet i øvrigt.
  • At genanvendelsesprojektet ikke kræver aktive forureningsbegrænsende foranstaltninger eller overvågning (monitering) af mulig forureningsspredning.
  • At anvendelse af den forurenede jord i projektet sker som erstatning for anvendelse af primære råstoffer (typisk grusgravsmaterialer), eller anvendelsen finder sted som led i en godkendt lokalplan eller en meddelt landzonetilladelse.

  Bemærk, at mellemdeponering (arbejdsdepoter) af forurenet jord også kræver § 19-tilladelse eller som minimum en vurdering i henhold til bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven.

  Det er en forudsætning for genanvendelse af jord, at jorden ikke indeholder affald f.eks. i form af brokker, asfalt, slagger m.m.

  Ansøgning om § 19-tilladelse skal sendes til Natur og Miljø. Hent ansøgningsskemaet til genanvendelse af forurenet jord her:

  Relevante oplysninger i forhold til ansøgning om § 19-tilladelse
  Oplysning om ansøger og ejerforhold *

  • Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, samt kontaktperson og e-mail.
  • Grundejer (modtager/modtagelokalitet).
  • Oprindelseslokalitet/hvor stammer jorden fra? (Adresse, matrikelnummer og ejerlav).
  • Evt. oplysninger om lejerforhold.

  Beskrivelse af projektet*

  • Beliggenhed (Hvor ønskes jorden placeret? - adresse, matrikelnummer og ejerlav).
  • Projektperiode.
  • Hvad er formålet med den ønskede anvendelse?
  • Mængde og type af restprodukt eller jord.
  • Hvordan er restproduktet eller jorden fremkommet?
  • Eventuelle forholdsregler under anlægsarbejdet.
  • Eventuelle behov for mellemdeponering/arbejdsdepoter i anlægsperioden.
  • Hvordan opbevares jorden og hvor lang tid?
  • Oplysning/beskrivelse af slutafdækning (Ren jord, beplantning med videre).
  • Oplysning om hvordan ren og forurenet jord adskilles (for eksempel med markeringsnet eller geotekstil).
  • Tegning og dimensioner af projektet.
  • Nuværende og fremtidig anvendelse af arealet.

  Dokumentation*

  • Historisk redegørelse vedrørende potentiel forurenende aktiviteter på oprindelsesstedet.
  • Relevante jordprøver og analyser.

  Oplysninger om planforhold og VVM

  • Oversigtplan med angivelse af berørte matrikler samt placering i forhold til drikkevandsboringer og brønde samt vandløb, søer eller havet.
  • Planmæssige bestemmelse for området, herunder begrænsning i region-, kommune- eller lokalplan.
  • Vurdering om VVM-screening/VVM.

  Risikovurdering i forhold til

  • Forøget forurening af jord, undergrund og grundvand (JAGG).
  • Forøget risiko for menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

  Gener for omgivelserne

  • Beskrivelse af eventuelle støv- og støjgener i udførelsesfasen.

  * Disse oplysninger er nødvendige for behandling af ansøgningen.

   

  Sagsbehandlingstiden er cirka ti arbejdsdage, når alle nødvendige oplysninger er sendt til Natur og Miljø. Sagsbehandlingstiden kan dog variere i forhold til kompleksiteten af den enkelte sag. Når vi har behandlet sagen, sender vi et udkast af tilladelsen til ansøger. Ansøger får dermed mulighed for at kommentere udkastet, før den endelige afgørelse træffes.

  Når den endelige afgørelse er truffet, er der en fire ugers høringsperiode, hvor klageberettigede personer og organisationer har mulighed for at klage over afgørelsen.

  Ansøg om genanvendelse af forurenet jord

  Skema til indberetning af tilført jord

  Miljøstyrelsens grænseværdier for forurening i jord og grundvang

  Sidst opdateret: 29. november 2023