Gå til hovedindhold

Pædagogik, Organisation og Sundhed

Pædagogik, Organisation og Sundhed hjælper og understøtter dagtilbud, skoler, fritidstilbud og øvrige tilbud i Børn og Unge.

 • Læs op

Indhold

  Den fælles opgave for Pædagogik, Organisation og Sundhed er at bidrage til at styrke tværfaglighed og kvalitet i Børn og Unges indsats for børn fra 0-18 år.

  Ledelse: Forvaltningschef Helle Bach Lauridsen

  Pædagogik, Organisation og Sundhed består af:

  HR og Organisation løser opgaver indenfor følgende arbejdsområder:

  • bidrager til at sikre et attraktivt arbejdsmiljø med høj social kapital til gavn for børn og unges læring, trivsel og udvikling
  • tilbyder organisations- og ledelsesudvikling herunder ledelsessparring
  • yder support til den gode lederrekruttering
  • understøtter og sekretariatsbetjener HMU (HovedMEDUdvalget) i Børn og Unge
  • løser data og analyseopgaver – såvel kvalitative som kvantitative

  Dertil er Stærkere Læringsfællesskaber og læringspartnerne - under ledelse af Rasmus Rugaard - forankret i HR og Organisation.

  Ledelse: Rasmus Rugaard (konstitueret).

  Personale understøtter Børn og Unges ledere på det personaleadministrative område. Personale har bl.a. ansvaret for:

  • at rådgive ledere om personaleadministrative emner og i konkrete personalesager, herunder sagsbehandle i specifikke personalejuridiske spørgsmål
  • at udvikle og implementere løsninger, der sikrer stabil og korrekt drift og som letter ledelsesopgaven for lederne lokalt
  • at sikre ledernes kendskab til regler, forretningsgange og politikker indenfor det personaleadministrative område

  Ledelse: Kontorchef Birgitte Østergaard Lykke

  PPR har blandt andet ansvaret for:

  • at udvikle de pædagogiske miljøer, så flest mulige børn og unge kan indgå i fællesskabet i nærmiljøet
  • rådgivning og vejledning til forældre, dagtilbud og skoler i forhold til børn og unges udvikling og trivsel
  • at udarbejde pædagogisk psykologisk vurdering af børn og unge, som er indstillet til PPR og som har behov for en specialpædagogisk indsats. Det kan f.eks. være børn og unge med tale- sprogvanskeligheder, læsevanskeligheder eller specifikke indlæringsvanskeligheder
  • specialpædagogisk kompetenceudvikling af pædagogisk personale
  • planlægning af specialpædagogiske tilbud og udmøntning af ressourcer

  Ledelse: Helle Mølgaard, Chef for PPR

   

  Indstillings- og anmodningsskemaer for private dagtilbud og skoler samt andre kommuner

  Som forælder kan du ikke selv udfylde og indsende indstillingsskemaerne til PPR. Det er kun dagtilbud og skoler, der kan indstille dit barn til et specialpædagogisk tilbud.

   

  Børn og Unge er leverandør til VISO

  VISO er forkortelsen for den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

  Børn og Unge leverer efter VISOs anmodning udredning og rådgivning på specialområdet.

  Det gør vi for børn og unge 0-18 år med komplekse og sammensatte tale-sproglige udfordringer.

  Udrednings- og rådgivningsforløbene leveres lokalt til alle landets kommuner af vores team af specialister, som består af logopæder, neuropsykologer og fysioterapeuter.

  Hvilke opgaver løser vi?

  Børn og unge løser opgaver omkring børn og unge med komplekse og sammensatte tale-sproglige udfordringer. Det kan for eksempel dreje sig om:

  • Udviklingsforstyrrelser, herunder udviklingshæmning, CP, syndromer, ASF og opmærksomhedsforstyrrelser.
  • Kognitive, perceptuelle og motoriske udfordringer.
  • Talemotoriske udfordringer, herunder verbal dyspraksi.
  • DLD og andre specifikke sproglige udfordringer.

  Hvordan kan du få hjælp?

  Vores ydelser visiteres gennem VISOs specialrådgivning i Odense:

  socialstyrelsen.dk/viso

  Pædagogik, Undervisning og Fritid har blandt andet ansvaret for:

  • indsatser der skal styrke børn og unges faglige kompetencer inden for sprog, matematisk opmærksomhed, læsning, matematik, science mm., samt udvikling af deres sociale og personlige kompetencer – herunder livsmestring
  • forebyggelse af kriminalitet, radikalisering og andre risikofaktorer ift. børn og unges læring, trivsel og udvikling
  • kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle i tilbuddene
  • politisk betjening

  Ledelse: Mette Søberg

  Læs mere om vore indsatser og projekter på detvigør.aarhus.dk

  Sundhed har ansvaret for at:

  • tilbyde sundhedspleje til alle familier med børn i alderen 0-18 år
  • sikre støtte til børn og unge med særlige psykiske, fysiske og sociale behov
  • yde råd og vejledning omkring sundhedsfaglige emner
  • udvikle og formidle ny viden om sundhed
  • udvikle og søsætte sundheds- og trivselsfremmende indsatser


  Ledelse
  : Kontorchef May-Britt Kullberg

  Besøg Sundhedsplejens egen hjemmeside

  Besøg Børneterapiens side

  Tandpleje har blandt andet ansvaret for:

  • at udbrede sunde tandplejevaner i samskabelse med forældre og børn
  • sundhedsfremmende aktiviteter i tværfagligt samarbejde med institutioner og skoler omkring det enkelte barns trivsel og sundhed
  • voksne med særlige behov, som har svært ved at benytte det almindelige tilbud om tandpleje


  Ledelse
  : Overtandlæge Mette Borum

  Tandplejens hjemmeside

  Sidst opdateret: 26. januar 2024