Gå til hovedindhold

VVM-screening af vandforsyningsanlæg Snåstrupvej 9, ved Snåstrup

Aarhus Kommune har efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) truffet afgørelse om, at vandforsyningsanlæg ved Snåstrupvej 9, 8462 Harlev J., ikke er VVM-pligtig.

 • Læs op

Indhold

  Ejer af Snåstrupvej 9, 8462 Harlev J., ønsker at bibeholde eksisterende vandindvindingsanlæg til forsyning af husholdning og erhvervsmæssigt dyrehold (malkekvæg). Der er ansøgt om en vandindvindingstilladelse på 17.000 m3/år.

  Aarhus Kommune har vurderet, at der ikke er krav om miljøvurdering (VVM-pligt).

  Afgørelsen kan ses her.

  Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Aarhus Kommune på tlf.nr. 89 40 44 00.

  Klagevejledning
  Fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på, at klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.

  Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på Klageportalen via nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NemID.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

  Ønsker du at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Vand og Natur, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J eller pr. e-mail til vandmiljo@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Sidst opdateret: 13. august 2023