Gå til hovedindhold

Godkendelse af reguleringsprojekt efter vandløbsloven - Rødegevej 20, Skødstrup

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune fremlægger hermed godkendelse af reguleringsprojekt vedrørende genopretning af afvandingskapacitet på matr. nr. 2fp, Hjelmager By, Skødstrup. Samtidig er det vurderet, at projektet ikke skal anmeldes til VVM screening.

 • Læs op

Indhold

  Projektet har til formål at genoprette afvandingen af overfladevand fra Rødegvej 22, således at afledningen ikke bliver forringet i forhold til før vandhul på Rødegevej 20 matr.nr. 2fp, Hjelmager By, Skødstrup blev fyldt op.

  Vandløbsgodkendelsen vil blive meddelt i henhold til vandløbslovens § 16 og § 17 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) og § 5 og kap. 5 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Projektet kan hentes her.

  Vurderingen om, at projektet ikke skal anmeldes til VVM screening er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

  Projektet har været sendt i høring i medfør af § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering mv. 

  Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages indtil 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagefristen er den 10. august 2018. Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på Borger.dk eller Virk.dk. Din klage skal være godkendt og du skal have betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen inden kl. 23.59 på dagen for klagefristens udløb for at klagen er korrekt indsendt. Se i øvrigt klagevejledning i afgørelsen.

  Ved bemærkninger, indsigelse eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: 17/041862.

  For yderligere information kontakt:
  Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Vand og Natur
  Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, tlf. 8940 2213
  eller elektronisk til miljoeogenergi@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 18. august 2023