Gå til hovedindhold

Bostøtte til voksne med handicap

Hvis du er fyldt 18 år, har handicap eller psykiske og sociale problemer som fx misbrug, kan du få socialpædagogisk støtte til selv at kunne klare praktiske opgaver i dit hjem og forbedre din livskvalitet.

 • Læs op

Indhold

  Åben Fleksibel Rådgivning i Sdr. Allé 33 er et tilbud uden lange ventetider. Her bliver du hurtigt tilbudt en samtale, hvor vi sammen finder ud af, om du har brug for en enkelt samtale, flere samtaler eller måske et lidt længere individuelt forløb, som kan have en varighed på op til seks måneder.

  Du kan blandt andet få vejledning om:

  • Håndtering af hverdagen
  • Sociale forhold
  • At finde vej i systemet
  • Finde indhold i hverdagen
  • Økonomiske spørgsmål.

  Læs mere hos Åben Fleksibel Rådgivning, der er link til dem nederst på siden. Du er velkommen til at besøge os. Åbningstiden er mandag-onsdag klokken 10-15, torsdag klokken 13-17 og fredag klokken 10-13.

  Bostøtte - mestringsvejleder

  Har du brug for mere omfattende hjælp, skal du søge om socialpædagogisk støtte. Du kan søge digitalt, og der er link til ansøgning længere nede på denne side. Sammen med en rådgiver, skal I afklare, hvilken hjælp, du kan få.

  Når du har fået en bevilling, får du kontakt til en bostøttemedarbejder eller mestringsvejleder, og sammen skal I planlægge dine mål og indhold for indsatsen.

  Det kan for eksempel handle om:

  • Forbedre dine muligheder for livsudfoldelse med hjælp til at deltage i samvær og aktiviteter.
  • Støtte til at opbygge og vedligeholde netværk med sociale relationer - beskæftigelsesmuligheder eller uddannelsesmuligheder.
  • Få mere struktur og overblik i hverdagen.
  • Vedligeholde og udvikle færdigheder gennem træningsprogrammer.
  • Kontakt- og samarbejde med offentlige myndigheder.
  • Støtte til gå ind i og fastholde behandling.

  Det kan også handle om støtte til planlægning og træning af rengøring, madlavning, indkøb, oprydning, tøjvask og daglig økonomi.

  Det kan ikke handle om:

  • Ferieledsagelse eller anden ledsagelse uden konkret pædagogisk formål.
  • Personlig og praktisk hjælp uden pædagogisk formål om læring.
  • Behandling - fx samtaleforløb hos psykolog.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Du skal søge om tilbuddet hos Ungecenter Rådgivning og Visitation, hvis du er 29 år eller under, hos Rådgivning og Visitation Voksne, hvis du er 30 år eller over og hos Sundhed og Omsorg, hvis du er 67 år eller over.

  Søg om socialpædagogisk støtte, hvis du er 18 - 66 år
  Ansøgning om bostøtte til borgere over 67 år

  Lovgrundlag

  Rådgivning, vejledning og støtte gives efter servicelovens § 82b. Bostøtte mestringsvejledning gives efter servicelovens § 85.

  Vi tilbyder pædagogisk støtte i eget hjem og samværstilbud mandag til torsdag i aftentimerne. Vi støtter dig i at deltage aktivt i samfundet.

  Vores kerneydelse omfatter følgende:

  • Individuelt tilrettelagt støtte, som tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats
  • Støtte til at deltage aktivt i samfundet, på arbejdsmarkedet og i fritidstilbud
  • Rådgivning og støtte til at realisere mål og ønsker for livet.

  Vores pædagogiske metoder er TEACCH og KRAP. TEACCH står for Treatment and Education of Autistic and related Communiation handicapped Children. KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

  Vi tilpasser vores pladsantal efter behov. Personalet er pædagogisk uddannet.

  Lovgrundlag

  Bostøtten gives efter servicelovens § 85 og samværstilbud efter servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud for voksne med handicap.

  Se film om autisme

  Der kan også være tale om misbrug og en eller flere psykiatriske diagnoser. Ofte ønsker målgruppen i at bo i botilbud, men har brug for massiv støtte for at kunne mestre livet i egen bolig.

  Vi har særligt fokus på relationen og rummelighed i forhold til borgernes adfærd, og vi tilstræber størst mulig fleksibilitet. 

  • Vores kerneopgave omfatter:
  • Individuel støtte i eget hjem med udgangspunkt i borgerens behov
  • Understøttelse af borgerens sociale relationer og kompetencer
  • Koordinering af tværfaglig indsats mellem forskellige samarbejdspartnere
  • Understøttelse af borgerens aktive deltagelse og inklusion i samfundet.

  Vi tager udgangspunkt i den handleplan, som borgeren har udarbejdet sammen med sin rådgiver, og som typisk beskriver borgerens ønsker, drømme og håb.

  Du skal henvises til bostøtten

  Støtten gives i borgerens eget hjem og kræver henvisning.

  Personalet

  Personalet består af pædagoger, socialrådgivere eller ergoterapeuter.

  Lovgivning

  Støtten gives efter servicelovens § 85.

  Vi støtter dig i at få færdigheder, så du kan leve et ligeværdigt liv sammen med andre.

  I din handleplan sætter vi mål for den pædagogiske indsats.

  Vi hjælper dig med det, du har fået svært ved som følge af hjerneskade, både det fysiske, det psykiske, sociale og praktiske. Sammen med dig finder vi nye måder at løse hverdagens, arbejdslivets og fritidslivets opgaver og aktiviteter.

  Vores hjælp omfatter hjælp til at:

  • udvikle og vedligeholde færdigheder
  • opnå livskvalitet og en selvstændig tilværelse
  • deltage i samfundets almindelige tilbud.

  Bostøtten bevilliges ud fra en helhedsvurdering af borgerens samlede situation. Støtten tilrettelægges med udgangspunkt i en helhedsplan og sammen med borgeren. I en delhandleplan beskrives målene for den pædagogiske indsats.

  Vi tilpasser antallet af pladser til behovet for bostøtte. Personalet er pædagogisk uddannet.

  Støtten gives efter servicelovens § 85, handleplanen udarbejdes efter servicelovens § 141.

  Bostøtte til voksne med handicap gives som et planlagt pædagogisk forløb i form af personlig støtte, optræning og hjælp til udvikling af dine færdigheder. Bostøtten gives sammen med andre tilbud som fx hjemmepleje, mentorordning eller ledsageordning.

  Vi inddrager dig i udredningen og i tilrettelæggelsen.

  Vi bestræber os på at holde sagsbehandlingstiden under fire måneder i mindst 90 procent af sagerne fra ansøgning til beslutning.

  Sidst opdateret: 28. februar 2024