Gå til hovedindhold

Spildevandskloakering

Sanitært spildevand skal tilsluttes Aarhus Vand A/S' kloaksystem.

 • Læs op

Indhold

  Spildevandskloakering betyder, at det eksisterende private renseanlæg på din ejendom sløjfes. I stedet tilsluttes dit sanitære spildevand til Aarhus Vand A/S' kloaksystem. Tilslutningen til spildevandskloakken er den mest hensigts- og miljømæssige løsning for miljøet, og betyder at:

  • Spildevandet bliver ledt til et renseanlæg, hvor det bliver betydeligt bedre renset
  • De lokale søer og vandløb ikke længere bliver påvirket af spildevandsudledningen
  • Ejendommen bliver sikret mod eventuelle fremtidige skærpelser af rensekrav

  Her kan du se, hvor der er spildevandskloakeret. Vælg temavælger til venstre i kortet og tænd for temaet ”Kloakoplande”. Herefter kan du fremsøge adressen.

  Søg adressen her

  Tilslutning af sanitært spildevand til Aarhus Vand A/S' kloaksystem skal udføres af en autoriseret kloakmester.

  På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du se, om den kloakmester, du ønsker at anvende, har autorisation. Læs mere her.

  Kloakarbejder omfatter nye anlæg og kloakledninger, reparation af eksisterende kloakledninger, samt tilslutning til Aarhus Vand A/S' kloaksystem.

  Færdigmelding og kloakplan skal udarbejdes af kloakmesteren. Det er også kloakmesteren, der sender færdigmeldingen via kommunens hjemmeside, når arbejdet er udført. Kloakarbejder kan færdigmeldes her.

  Det er grundejers ansvar at sikre færdigmelding og kloakplan bliver fremsendt af kloakmesteren til Aarhus Kommune, Natur og Miljø.

  Når færdigmeldingen er modtaget og registreret af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, kan den efterfølgende ses i ejendomsarkivet.

  Find papirerne i ejendomsarkivet her

  Du skal selv betale for omlægning af kloakledninger på din grund, tilslutning til Aarhus Vand A/S' kloaksystem, samt tømning og sløjfning af bundfældningstank og evt. tidligere private renseløsning (f.eks. nedsivnings-, minirenseanlæg).

  Derudover skal du betale tilslutningsbidrag til Aarhus Vand A/S. Læs mere om Aarhus Vand A/S' takster for tilslutningsbidrag her.

  Resultatet af spildevandstilslutningen bliver, at spildevand fra toilet, bad, køkken med mere udledes til Aarhus Vand A/S' kloaksystem.

  Regn-, overflade- og drænvand må ikke tilsluttes spildevandssystemet og skal håndteres på egen ejendom. Læs mere om håndteringen af regn-, overflade- og drænvand her.

  Det vil ofte være en god idé at tjekke hele dit kloaksystems tilstand med din kloakmester, således at det ikke er utæt.

  Når spildevandet er sluttet til Aarhus Vand A/S' kloaksystem, skal din autoriserede kloakmester færdigmelde arbejdet til Aarhus Kommune.

  Færdigmelding af kloakarbejde

  Regnvand skal forsat håndteres på egen grund, og må ikke tilsluttes spildevandssystemet.

  • Hvis tag- og overfladevandet på din ejendom på nuværende tidspunkt nedsives, eller bliver ledt ud på terræn, grøft, vandløb eller dræn, og det sker uden miljømæssige gener, kan det forsætte uden ændringer.
  • Hvis det ikke er tilfældet, og der skal etableres en ny udledning eller etableres et nyt nedsivningsanlæg fx regnvandsbed, faskine, m.v., skal du være opmærksom på, at du skal søge om tilladelse til dette.

  Drænvand fra omfangsdræn må ikke tilsluttes spildevandssystemet.

  Læs mere om regnvandshåndtering og om hvordan du ansøger her

  Der er i visse tilfælde mulighed for at søge om afdragsordninger og minimumsfrister i forbindelse med etablering af private spildevandsløsninger i det åbne land eller spildevandskloakering til Aarhus Vand A/S' kloaksystem.

  • Du kan kun søge om afdragsordning og minimumsfrist i sager, hvor der for din ejendom bliver varslet påbud om forbedret spildevandsrensning eller spildevandskloakering.
  • Du kan ikke søge om afdragsordning om minimumsfrist ved separatkloakering eller ved ejendomme, der udelukkende benyttes til erhverv.

  Du kan finde ansøgningsskema, vejledning og mere information på Energistyrelsens hjemmeside.

  Vælg punktet "Hjælp til grundejere ved afgørelse om forbedring af spildevandsrensning eller kloakering” i menuen.

  Det udfyldte ansøgningsskema om minimumsfrist og afdragsordning, samt nyeste årsopgørelse og andre relevante bilag, sendes til klimaogvand@mtm.aarhus.dk eller til ’Natur og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. ATT: Afd. Vand’.

   

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023