Gå til hovedindhold

Adskillelse af regn- og spildevand

Regn- og spildevand skal i to forskellige ledningssystemer. Det skal blandt andet reducere risikoen for oversvømmelser.

 • Læs op

Indhold

  Det er et stort og tidskrævende projekt at adskille regn- og spildevand fra hinanden i hele Aarhus Kommune, men det er et nødvendigt led i planerne for at tilpasse Aarhus Vand A/S´ kloaksystem til bedre drift og rensning af spildevand, samt mindske risiko for oversvømmelser. I dag løber regn- og spildevand mange steder i samme systemer (fælleskloakering), og alt vandet ledes til renseanlæg. Fremover er det kun spildevandet, der skal til renseanlægget, mens regnvandet skal ledes ud i søer, vandløb og havet.

  Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S er i fuld gang med at adskille regn- og spildevand (separatkloakering) i de fælleskloakerede områder af kommunen – et arbejde der forventes at løbe frem til år 2085. 

  I Aarhus Kommunes digitale spildevandsplan oplyser vi, hvordan kloakforholdene er i dit område. Dette kalder vi et kloakopland.

  De områder der i dag er 'fælleskloakeret' - altså hvor regn- og spildevand løber i samme retning i offentlig vej - skal i fremtiden adskilles, så kun spildevandet føres til renseanlægget. Regnvandet vil i stedet ledes ud i søer, vandløb og havet.

  Du kan se status for dit kloakopland og evt. plan for adskillelse af fællessystem i dit område i den digitale spildevandsplan.

  Se den digitale spildevandsplan her.

  Søg på din adresse i øverste venstre hjørne under "søg" eller brug zoom-knappen.

  Når Aarhus Vand har adskilt regn- og spildevand i offentlig vej og forsynet ejendommene med regn- og spildevandsstik til matrikelskel, er det herfra grundejerens ansvar at adskille regn- og spildevand på egen matrikel og tilslutte de respektive stik. Kloakarbejderne på egen matrikel skal udføres af en autoriseret kloakmester.

  Herfra fremsender Aarhus Kommune, Teknik og Miljø et varsel af påbud om adskillelse af regn- og spildevand til grundejerne i området. Varslet har oftest en frist på 3 uger, hvor grundejer har mulighed for at komme med bemærkninger i sagen.

  Efter varselsfristens udløb vil Teknik og Miljø fremsende påbud om adskillelse af regn- og spildevand. Påbuddet vil oftest have en frist på 6 måneder, medmindre der er kommet bemærkninger i sagen, som vurderes at give anledning til en længere påbudsfrist.

  Når påbudsfristen er udløbet, skal regn- og spildevand være adskilt og kloakadskillelsen være færdigmeldt til Aarhus Kommune af den udførende autoriserede kloakmester.

  På Aarhus Vands hjemmeside kan du se, hvornår adskillelsen af regn- og spildevand planlægges for dit område.

  Besøg Aarhus Vands hjemmeside her.

  Det giver en række fordele at separere spildevand og regnvand.

  Separeringen betyder, at vi:

  • Reducerer risikoen for oversvømmelse i boligområder
  • Reducerer risikoen for oversvømmede kældre ved kraftige regnskyl
  • Reducerer risikoen for overløb af opspædet spildevand til recipienter (søer, vandløb og kystområder)
  • Sikrer bedre rensning og drift af renseanlæggene, da regnvandet ikke længere belaster disse, men i stedet ledes til vandløb, søer og havet
  • Mindsker mængden af vand, der skal pumpes til renseanlæggene
  • Reducerer forurening og højner vandkvaliteten i recipienter fra overløb på fællessystemet

  Hvis du bor i et fælleskloakeret område, skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund.

  Dette sker når dit område er udpeget i spildevandsplanen til at skulle adskilles, og når Aarhus Vand A/S’ del af kloaknettet ude i vejen lægges om. Arbejdet på din egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Du kan sikre dig at din kloakmester er autoriseret på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. 

  Tjek om kloakmesteren er autoriseret her

  Med den langsigtede separeringsstrategi, der er lagt frem i Aarhus Kommunes Spildevandsplan, har du mulighed for at forberede dig i god tid og for eksempel få udført kloakarbejder i forbindelse med anden ombygning af din ejendom. Læs mere i menuen, under ”Det sker der i dit område”.

  Aarhus Vand A/S afholder udgifter til etablering af ny kloak i vejen, og de opkræver ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet. Det du skal betale, er kloakken på din egen grund, hvor regnvandet skal adskilles fra spildevandet, og ledningernes tilslutning til det nye stik, som Aarhus Vand A/S fører frem til skel.

  Bekostningen af adskillelsen af regn- og spildevand er dermed meget individuel for den enkelte ejendom, og afhænger af det eksisterende kloaksystems opbygning og tilstand. Du bør derfor rådføre dig ved en eller flere autoriseret kloakmestre.

  Resultatet af en omlægning fra fælles- til separatkloak bliver, at:

  • Spildevand fra toilet, bad, køkken med mere udledes til offentlig spildevandsledning
  • Regn-, overflade- og drænvand fra din grund udledes til offentlig regnvandsledning.

  Det vil ofte være en god idé at få tjekket hele rørsystemets stand på din egen grund.

  Find kloakplanerne her

  Når regn- og spildevand er adskilt på din grund, og dit system er sluttet til Aarhus Vand A/S´ ledningssystem, skal den autoriserede kloakmester færdigmelde arbejdet til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.

  Læs mere om færdigmeldinger her

  I nogle tilfælde deles flere grundejere om et fælles privat spildevandsanlæg, hvor grundejerne i fællesskab har etableret, og driver spildevandsanlægget (som alternativ til Aarhus Vand A/S` kloakering). Afgrænsning af det private spildevandsanlæg ligger ved områdets matrikulære grænse, hvor Aarhus Vand A/S har afsat spildevandsstik til området.

  Grundejerne skal være med i et spildevandslav, eller en grundejerforening (via vedtægter), der varetager anlæggets udgifter til etablering, drift og vedligehold. Det betyder, at de ejendomme der er tilkoblet anlægget, selv skal betale en separatkloakering af egen kloak og veje mv. inden for området frem til Aarhus Vand A/S´ stik. Det kan være en god idé at indgå dialog med Aarhus Vand A/S om en eventuel overtagelse af det fælles private spildevandsanlæg.

  Du kan læse mere om fælles private spildevandsanlæg her.

   

  Når der gennemføres en separatkloakering, skal regnvand som udgangspunkt ledes til regnvandsledningen.

  Der kan dog være tilfælde, hvor det er vanskeligt at få afkoblet regnvandet fra den eksisterende fællesledning. Det kan f.eks. gælde kælderskakter, lyskasser og bagsiden af huset samt indvendige tagnedløb, der oprindeligt er koblet til spildevandssystemet inde under huset.

  I disse tilfælde kan det være en mulighed at arbejde med lokal afledning af regnvand ved eksempelvis nedsivning.

  Læs mere om nedsivning af regnvand her 

  Dispensationer for adskilles af regn- og spildevand opdeles i to typer; afløb i udvendige kælderskakte samt lyskasser, og kompliceret byggeri.

  For udvendige kælderskakte og lyskassers afløb, der er tilsluttet spildevandssystemet, kan du søge om tilladelse til fortsat at lede regnvandet fra afløbet til spildevandsledningen. Tilladelsen vil kunne gives, hvis der er tale om en meget lille regnvandsafledning, og der er store omkostninger forbundet med tilkobling til regnvandssystemet. 

  En tilladelse vil stille krav om, at der er etableret en kant på 5 cm hele vejen rundt om kælderskakt/lyskasse, eller at der skal være minimum 15 ‰ fald væk fra kælderskakten eller lyskassen, så overfladevand fra de omgivende arealer ikke kan strømme derned. Alternativt kan en aquarende etableres.

  Send ansøgning om dispensation for adskillelse af afløb i kælderskakt eller lyskasse

  Du skal være opmærksom på, at du skal bruge dit NemID/MitID for at logge ind.

  I enkelte tilfælde kan det være meget teknisk svært (og dyrt) at gennemføre en separatkloakering – dette betegner vi som kompliceret byggeri. I så fald kan du søge om tilladelse til at bevare dele af regnvandet på spildevandsledningen. Tilladelsen vil være tidsbegrænset og indebære krav om, at fuld separatkloakering skal gennemføres i forbindelse med fremtidig renovering af ejendommen og kloaksystemet.

  En ansøgning om dispensation for kompliceret byggeri skal ledsages af en skriftlig redegørelse for mulige løsninger for udførelse af delvis separering på ejendommen, prisoverslag fra din autoriseret kloakmester, kloaktegning over nuværende forhold, kloaktegning over det ønskede projekt, fotos og dybdegående forklaring til problemstillingen.

  Ansøgningen med oplysningerne skal du sende på mail til Klimaogvand@mtm.aarhus.dk.

  Sidst opdateret: 29. april 2024