Gå til hovedindhold

Skal du rive ned?

Det er muligt, at du skal bruge en tilladelse, inden du river en bygning ned. Tjek altid reglerne først.

 • Læs op

Indhold

  Vil du rive en bygning ned, er det afhængigt af bygningens type, om du skal søge tilladelse til nedrivningsarbejdet. Der er visse bygninger, du kan rive ned uden tilladelse.

  Du skal dog altid anmelde byggeaffald til Aarhus Kommune, før du begynder på arbejdet.

  Læs mere om anmeldelse af byggeaffald

  Derudover kan du tjekke om, din grund er forurenet på flytjord.dk

  Når du vil rive bygninger ned, har vi brug for en række dokumenter i forbindelse med din ansøgning, som du sender via Byg og Miljø.

  • BBR-oplysninger om den bygning, du ønsker at rive ned.
  • Fuldmagt
  • Tegninger, herunder situationsplan, der tydeligt angiver, hvilken/hvilke bygninger, du vil rive ned.
  • Billeder, der viser bygningens/bygningernes udvendige forhold. Er bygningen bevaringsværdig, kan billeder af de indvendige forhold også være en god idé.

  De bygninger, du kan opføre uden byggetilladelse, kan du også rive ned uden tilladelse fra kommunen. Det vil sige garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamiliehuse, sommerhuse, række- og dobbelthuse.

  Selvom det ikke kræver en tilladelse, har du fortsat pligt til at melde nedrivningen til Bygnings- og BoligRegisteret (BBR).

  Hvis du vil rive bygninger delvist ned, skal tegningerne vise følgende:

  • Hvilke bygninger eller dele af bygninger, du vil rive ned.
  • Hvilke bygninger eller dele af bygninger, du vil bevare.
  • Bruttoarealer for hhv. den del, du vil bevare, og den del du vil rive ned.

  Når du river en del af en bygning ned, skal du sikre, at nedrivningen ikke medfører statiske forringelser for de omkringliggende, tilbageværende bygninger, både under og efter arbejdets udførelse.

  Du skal undersøge om et eller flere af nedenstående forhold er aktuelle for bygningen:

  • Er der forbud mod nedrivning i lokalplan eller byplanvedtægt. Det gør du på ois.dk
  • Er der en servitut mod nedrivning. Det ser du på tinglysning.dk 
  • Er bygningen bevaringsværdig eller fredet i kommuneplanen. Se det på kulturarv.dk

  Link til afklaring af en bygnings bevaringsværdi

  Læs mere om bevaringsværdige bygninger

  Hvis bygningen er fredet eller bevaringsværdig i kategori 1-4, eller der er forbud i lokalplan, byplanvedtægt eller offentligretlig servitut, skal du sende en begrundet dispensationsansøgning.

  Nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver tilladelse efter bygningsfredningslovens §11.

  Hvis ejendommen indeholder boliger, skal du søge tilladelse til nedlæggelse af boliger jf. Boligreguleringsloven. Det sker i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om nedrivningstilladelsen. Vi kan ikke give nedrivningstilladelse, før du har fået godkendelse efter Boligreguleringsloven.

  Selvom du ønsker at opføre en ny bolig i stedet for den, du river ned, skal den oprindelige bolig stadig nedlægges. I forbindelse med etableringen af en ny ejendom opretter du boligen på ny.

  Hvis du udlejer den bygning, du gerne vil nedrive, skal du overholde boligreguleringslovens kapitel 7, der siger at du ikke må nedlægge boliger i forbindelse med en nedrivning, før der er givet tilladelse til det fra Kommunens side. Hvis du vil læse mere, kan du finde boligreguleringsloven via www.retsinformation.dk

  Du skal være opmærksom på, at der kan være ændringer i loven, der ikke er opdateret.

  Hvis din ejendom ligger i landzone, kan der være særlige forhold at tage i betragtning i forhold til landbrugspligt eller muligheden for igen at bygge på matriklen.

  Alle ansøgninger, klarmeldinger osv. skal du sende via Byg og Miljø.

  Det er en selvbetjeningsløsning, som guider dig gennem hele forløbet og lader dig vide, hvilke oplysninger vi skal bruge for at behandle din sag.

  Læs mere om at søge tilladelser.

  Hvis nedrivningen kræver en byggetilladelse, opkræver vi gebyr for at ajourføre oplysningerne.

  Kræver din nedrivning ikke en tilladelse, skal du blot oplyse ændringerne til BBR. Her kræver vi ikke gebyr.

  Læs mere om byggesagsgebyrer

  Sidst opdateret: 10. oktober 2023