Gå til hovedindhold

Jord fra områdeklassificeret ejendom

Områdeklassificeringen i Aarhus Kommune er inddelt i områder med analysepligt og områder uden analysepligt.

Indhold

  Ejendomme i ældre byområder i Aarhus Kommune er blevet områdeklassificerede, fordi sådanne arealer erfaringsmæssigt kan være let forurenede med tjærestoffer og bly. Der er tale om diffus jordforurening, der ikke er knyttet til bestemte områder på de enkelte ejendomme. Forureningen er som regel kun knyttet til overfladejorden og fyldjord, mens de dybereliggende, uberørte (intakte) jordlag ofte ikke er forurenede.

  Områdeklassificeringen i Aarhus Kommune er inddelt i områder med analysepligt og områder uden analysepligt (analysefrie områder), når der skal fjernes overskudsjord fra de områdeklassificerede arealer. Områdeklassificeringen omfatter ikke vejarealer.

  Forklassificering af jord

  Ved forklassificering af fyldjord uden for punktkildeforureninger skal fyldjordsprøverne altid udtages som blandeprøver.

  Området, hvorfra der skal bortskaffes jord, inddeles i felter. Fra hvert felt udtages blandeprøver bestående af 5 nedstik, der er jævnt fordelt i prøvetagningsfeltet. Størrelsen af felterne defineres ud fra eventuelle fastsatte krav om analysefrekvens.

  Hvis der skal graves dybere end 1,0 meter under terræn, accepteres en overgang til blandeprøver bestående af 2 delstik jævnt fordelt i prøvetagningsfeltet.

  Der skal udtages minimum én blandeprøve for hver halve meter jordsøjle, samt for hvert individuelle fyld-/jordlag. Jordprøverne skal analyseres for jordpakken og eventuelle andre relevante stoffer, der fastlægges på baggrund af ejendommens historik. Fyld- og intaktjordsprøver må ikke blandes sammen. Der skal foreligge en jordartsbedømmelse af alle jordprøver herunder oplysninger om indhold af affald i form af f.eks. slagger, tegl, plastik m.m.

  Der er ikke krav om analyser af intaktjorden, hvis fyldjorden i feltet umiddelbart over er ren.

  Afgrænsning af lettere og kraftigt forurenede felter

  Blandeprøver bestående af 5 delstik

  Hvor blandeprøverne består af 5 delstik er lettere forurenede felter som udgangspunkt afgrænset. Ved afgrænsning af felter med kraftigt forurenet jord, skal der udtages dokumentationsprøver af udgravningens sider og bund. Alternativt kan kraftigt forurenede felter afgrænses, hvis der graves til nærmeste punkt i rene eller lettere forurenede nabofelter. Se figur herunder.

  Jordpakken omfatter total kulbrinter, PAH’er samt metallerne bly, cadmium, krom, kobber, nikkel og zink

  Blandeprøver bestående af 2 delstik

  Hvis der graves dybere end 1,0 meter under terræn, accepteres en overgang til blandeprøver bestående af 2 delstik jævnt fordelt i prøvetagningsfeltet. Ved afgrænsning af felter med lettere og kraftigt forurenet jord, SKAL der udtages dokumentationsprøver af udgravningens sider og bund.

  Til undersøgelse og afgrænsning af punktkilder skal der altid udføres boringer, der placeres på baggrund af kendskab til potentielle forureningskilder.

  Der udtages minimum én prøve for hver halve meter jordsøjle, og for hvert individuelle fyld- / jordlag. Jordprøverne skal analyseres for relevante analyseparametre, der fastlægges på baggrund af ejendommens historik. Fyld- og intaktjordsprøver må ikke blandes sammen. Der skal foreligge en jordartsbedømmelse af alle jordprøver herunder oplysninger om indhold af affald i form af f.eks. slagger, tegl, plastik m.m.

  Oprensning af punktkildeforurening

  Ved oprensning af punktkildeforureninger skal der udtages dokumentationsprøver fra udgravningens sider og bund. Dokumentationsprøverne skal udtages som blandeprøver bestående af minimum 5 delstik, og analyseres for alle relevante parametre. Ved flygtige punktkildeforureninger skal dokumentationsprøver udtages som enkeltprøver.

  Når resultaterne af prøvetagningen foreligger, skal den projektansvarlige miljørådgiver udfærdige en klassifikationsrapport eller -notat om undersøgelsen. På nedenstående link kan du se hvad klassifikationsrapporten/-notatet som minimum skal indeholde:

  Læs om klassifikationsrapport/-notat her.

  Ved mindre klassifikationsundersøgelser kan rapporteringen vedlægges direkte i FlytJord.dk i forbindelse med anmeldelse af jordflytningen. Rapporteringen i FlytJord.dk skal som minimum indeholde situationsplan med prøvetagningspunkter, analyseresultater og prøvebeskrivelser.

  De analysefrie områdeklassificeredearealer er inddelt i zoner, hvor jorden som udgangspunkt bliver betragtet som henholdsvis kategori 1-jord (ren jord) eller som kategori 2-jord (let forurenet jord). Der er ikke krav om analyser, når jord fra disse områder skal bortskaffes.

  Bemærk, at du som udgangspunkt skal håndtere fyldjord fra veje som kategori 2-jord (let forurenet jord), med mindre analyserede jordprøver viser, at jorden er ren.

  Hvis du ønsker at nedklassificere kategori 2-jord fra analysefri arealer til kategori 1-jord, skal du sikre, at der udtages og analyseres et repræsentativt prøver, svarende til én prøve pr. 120 tons jord, der ønskes nedklassificeret. Prøvetagningen foregår på samme måde som ved analysepligtige områder.


  GIS Kort

  www.Flytjord.dk

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023