Gå til hovedindhold

Genanvendelse af let forurenet jord

Retningslinjer for genanvendelse af let forurenet jord indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune giver mulighed for, at let forurenet jord kan genanvendes i de dele af OSD, der ikke er sårbare. Mulighederne er beskrevet nedenfor.

  Det er hensigten, at der ikke skal ske en vilkårlig spredning af let forurenet jord rundt omkring i kommunen, ligesom det er hensigten, at der i videst muligt omfang skal tænkes cirkulært, så at jord transporteres mindst muligt. Derfor ønsker Aarhus Kommune, at let forurenet jord fortrinsvist bruges i større anlæg som støjvolde, rekreative landskaber eller lignende.

  Hvis jorden genindbygges lokalt indenfor opgravningslokaliteten, bør ren jord genanvendes, inden lettere forurenet jord indbygges. Det betyder, at der bør foreligge dokumentation for, at der i projektet er et jordunderskud, som ikke kan dækkes af den rene jord alene. Hvis der ikke er ren jord nok i projektet, kan lettere forurenet jord genanvendes, hvis retningslinjerne nedenfor i øvrigt er opfyldt.

  1. Arealet for nyttiggørelse er ikke udpeget som værende sårbart.

  2. A: Landzone

   Der er meddelt en landzonetilladelse til nyttiggørelsesprojektet og heri givet tilladelse til modtagelse af jord, og der er givet en §19 tilladelse eller eventuelt en §33 godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven til udlægning af let forurenenet jord.


   B: Byzone

   Nyttiggørelsen sker i overensstemmelse med den gældende lokalplan, og der er givet hhv. en §19 tilladelse eller eventuelt en §33 godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven til udlægning af let forurenenet jord.

  Herunder kan du finde en liste over forskellige typer af opgravningslokaliteter og hvilke krav, der stilles i forbindelse med nyttiggørelse af jord herfra:

  Lokaliteter, hvorfra der kan modtages jord uden yderligere analyser

  Områdeklassificeret kategori 2 analysefrit
  Områdeklassificeret kategori 1 analysefrit
  Udenfor områdeklassificeret område
  Vejarealer (indenfor vejmatriklen)

  Lokaliteter, hvorfra der som udgangspunkt ikke kan modtages jord

  Kortlagte ejendomme
  Forurenede ejendomme

  Lokaliteter, hvorfra jorden skal undersøges yderligere, før der kan modtages jord (OBS: jorden skal undersøges inden opgravning)

  Ikke kortlagte dele af kortlagte ejendomme.
  Lokaliteter, der er udgået af kortlægningen
  Nabo til kortlagte ejendomme
  Områdeklassificeret med analysepligt
  Virksomheder og erhvervsarealer

  Hvis der er mistanke om grundvandstruende forureninger i den jord, du skal bortskaffe, skal du udtage et repræsentativt antal grundvandsprøver/porevandsprøver. Disse prøver skal analyseres for relevante vandopløselige stoffer. Undersøgelsesdesign med hensyn til boreteknik og prøvetagningsteknik bør vælges ud fra, hvilken metode, der giver den største sandsynlighed for at træffe forureninger.

  Den valgte analysepakke til analyser af jord og vand skal altid afspejle de aktiviteter, der har været på opgravningslokaliteten.

  Prøvetæthed og analysekrav godkendes af Natur og Miljø, Aarhus Kommune, inden jorden opgraves. Der kan ikke gives tilladelse til jordflytningen, før forureningsundersøgelsen er afsluttet og vurderet af Natur og Miljø.

  Tilladelser

  1. I tilfælde, hvor et parti lettere forurenet jord opgraves og genindbygges på samme lokalitet, kræves en §19 tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven.
  2. Hvis der er tale om et kendt jordparti fra en anden lokalitet, kræves §19 tilladelse eller miljøgodkendelse (§33 i miljøbeskyttelsesloven) og herunder VVM screening.

  Ved tilførsel af jord fra flere forskellige opgravningslokaliteter kræves en miljøgodkendelse og herunder VVM screening.

  Flytjord.dk

  Alle jordflytninger af lettere forurenet jord skal anmeldes via FlytJord.dk. Modtagestedet oprettes i systemet.

  Tilsyn

  Som jordmodtager skal du føre tilsyn med, at den tilførte jord overholder vilkårene i den meddelte afgørelse (landzonetilladelse, § 19 tilladelse eller §33 godkendelse iht. miljøbeskyttelsesloven) samt tilsyn med, at jorden ikke indeholder affald i form af brokker, slagge eller tegn på påvirkning, som kan have givet anledning til indhold af grundvandstruende komponenter i jorden.

  Indberetning

  Som jordmodtager skal du indberette de jordpartier, du modtager. Dette kan gøres løbende i FlytJord.dk. Alternativt kan du lave en samlet indberetning 2 gange årligt. Indberetningen skal indeholde løbenummer fra Flytjord.dk, jordens opgravningslokalitet, modtagne jordmængder og evt. dokumentation (analyser).

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023