Gå til hovedindhold

Anmeldelse af jordflytning

Jordflytninger skal som regel anmeldes til kommunen, før flytningen kan finde sted.

 • Læs op

Indhold

  Flytning af jord fra et sted til et andet skal i en række tilfælde anmeldes til Natur og Miljø, inden jordflytningen kan finde sted. Det gælder bl.a. forurenet jord og jord, hvor der er en begrundet mistanke om forurening.

  Anmeldelse af jordflytninger skal bl.a. sikre, at forurenet jord ikke spredes til i forvejen uforurenede arealer eller til ejendomme, der bruges til boligformål, børneinstitutioner eller andre følsomme formål.

  Anmeld jordflytning

  Hvis du vil flytte anmeldepligtig jord, skal du melde det til Natur og Miljø på FlytJord.dk eller sikre dig, at anmeldelse er sket. Det betyder, at henholdsvis grundejer, bruger, bygherre, entreprenør og vognmanden, som transporterer jorden, er ansvarlige for, at der er sket anmeldelse.

  Anmelder skal sikre:

  • At senest ajourførte anmeldelse udleveres til transportøren.
  • At anmeldelsen ajourføres, hvis der sker ændringer i forhold til kørselsperiode, jord-mængder, forureningsforhold, valg af transportør eller modtageanlæg.
  • At anmeldelsen opbevares i to år og  på forlangende vises til kommunen.
  Anmeld jordflytning

  Aarhus Kommune fastsætter og opkræver gebyrer hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret trådte i kraft den 1. februar 2022. 

  Gebyret dækker kommunens omkostninger til gennemgang og sagsbehandling af anmeldepligtig håndtering af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse.

  Følgende takster for jordflytning, som er erhvervsaffald, er gældende for 2024: 

  • Administrationsgebyr pr. jordflytningssag: 163 kr. til dækning af faste udgifter
  • Gebyr for konkret sagsbehandling, beregnet som medgået tid pr. påbegyndt halve time, med en timetakst på 680 kr.

  Gebyret for de enkelte jordflytningssager opkræves ved månedens udgang.

  Gebyrerne for 2024 kan ses sammen med gebyrerne fra 2023 og resten af Teknik og Miljøs generelle takster. Find de generelle takster her. 

  Læs mere om baggrunden for gebyret her.

  Følgende jordflytninger skal anmeldes:

  • forurenet jord
  • jord fra kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom
  • jord fra offentlig vej
  • jord fra jordrenseanlæg
  • jord fra områdeklassificerede områder. 

  Der skal udarbejdes særskilte anmeldelser for fyld og intakte aflejringer når jorden stammer fra kortlagte ejendomme eller fra områdeklassificerede områder med analysepligt samt jord fra offentlig vej. 

  Anmeldepligten gælder også ren jord fra kortlagte ejendomme, ren jord fra områdeklassificerede områder samt ren jord fra offentlig vej.

  Jord, som transporteres til et midlertidigt modtagested (jordhotel, karteringsplads eller lignende), skal også anmeldes.

  Anmeldelse af jordflytning skal ske, inden jordflytningen kan finde sted.

  Anmeld jordflytning

  Hvis man udfører flere små projekter inden for veje, fortov og lignende i løbet af året, kan det være nemmere at lave en generel anmeldelse. Her er det muligt at lave én samlet anmeldelse for flere små projekter. Samlede anmeldelser, også kaldet generelle anmeldelser, er defineret i jordflytningsbekendtgørelsen og har følgende krav:

  • Jordanmeldelsen kan højst gælde i en periode på et år.
  • Jord fra kortlagte arealer eller jord som er forurenet over kategori 2, kan ikke indgå i en generel anmeldelse.
  • En generel anmeldelse kan kun gælde for en forureningskategori og en jordmodtager.
  • Senest en måned efter anmeldelsen udløber skal anmelder indsende dokumentation for jordflytningerne til Natur og Miljø. Læs mere om dette nedenfor.

  Aarhus Kommune har desuden følgende krav:

  • Der må maksimalt bortskaffes 120 ton jord pr. lokalitet.
  • Jorden må ikke være opgravet på eller ud for kortlagte eller forurenede ejendomme og arealer. Dette gælder dog ikke ledningsarbejde i fortov, hvor der graves til max. 1 meters dybde. 

  Dokumentation efter afsluttet generel anmeldelse 

  Jævnfør jordflytningsbekendtgørelsens § 8 stk. 3, skal virksomheden, der laver en generel anmeldelse, senest en måned efter den periode, som anmeldelsen gælder for, eftersende nedenstående oplysninger til kommunen:

  1. Ejernavn, adresse og matrikelnummer for det areal, den eller de ejendomme eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet.
  2. Analyseresultater og kategorisering, jf. § 10 i jordflytningsbekendtgørelsen. Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden at jorden på forhånd er analyseret, oplyses om kendskab til forurenende aktiviteter (fx vejareal, områdeklassificeret område m.v.), der kan have forurenet jorden.

  Oplysningerne fremsendes via flytjord.dk ved at revidere den godkendte anmeldelse og uploade oplysningerne i en vedhæftet fil.

  Dette skema kan anvendes i forbindelse med indberetningen af dokumentation (download)

  Vi gør opmærksom på, at generelle anmeldelser, i lighed med øvrige anmeldelser af anmeldepligtig jord, er underlagt gebyr for jordflytninger.

  Der vil komme to regninger for en generel anmeldelse: én når anmeldelsen først godkendes, samt én når anmeldelsen revideres med dokumentation for behandlingen af de eftersendte oplysninger.

  Jordflytninger, der samlet udgør én kubikmeter jord eller mindre, kan afleveres uden forudgående anmeldelse på et hertil godkendt modtageanlæg.

  I visse situationer kan der opstå behov for, at bortskaffelse af anmeldepligtig jord ikke kan afvente myndighedernes behandling af anmeldelsen, eksempelvis ved ledningsbrud eller andre akutte situationer.

  Er jorden flyttet akut, skal anmeldelse ske senest tre hverdage efter den akutte jordflytning, og begrundelse for jordflytningen skal anføres i bemærkningsfeltet i FlytJord.dk. Natur og Miljø kan kræve dokumentation for, at det har været nødvendigt at flytte jorden akut.

  Jord fra følgende områder, kan flyttes til godkendt modtageanlæg straks efter anmeldelse, såfremt der foreligger en aftale med anlægget:

  • Forurenet jord fra ikke kortlagte arealer
  • Jord fra offentlig vej
  • Jord fra områdeklassificerede områder
  • Jord fra kortlagte arealer, der håndteres efter en godkendt jordhåndteringsplan. 

  Reglerne for anmeldelse af jordflytning har baggrund i Jordforureningsloven og er udmøntet i Miljøministeriets bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

  Læs om anmeldelse og dokumentation på retsinfo.dk

  Reglerne er desuden indskrevet i Aarhus Kommunes Regulativ for jordflytning.

  Læs regulativ for jordflytning

  Sidst opdateret: 5. januar 2024