Gå til hovedindhold

Gebyr for anmeldelse af flytning af jord, der er erhvervsaffald

Læs mere om Gebyr for anmeldelse af flytning af jord, der er erhvervsaffald i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune skal fremover opkræve gebyr for anmeldelse af flytning af jord, der er erhvervsaffald. Gebyret opkræves hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald, i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldepligt. Gebyret træder i kraft i pr. 1. februar 2022. Gebyret opkræves iht. affaldsaktørbekendtgørelsen § 18 stk. 5.


  Jordflytningsbekendtgørelsens anmeldepligt omfatter:

  • flytning af jord, der er forurenet,
  • flytning af jord fra et kortlagt område eller fra et område der er klassificeret,
  • flytning af jord fra et areal, som anvendes til offentlig vej og
  • flytning af jord bort fra et godkendt modtageranlæg for jord.

  Jorden er ifølge affaldsbekendtgørelsen affald, når man skiller sig af med den, har til hensigt at skille sig af med den eller er forpligtiget til at skille sig af med den.

  Jorden anses for at være erhvervsaffald, når et af følgende punkter er opfyldt:

  • Jorden opgraves og/eller bortskaffes fra en ejendom, hvor grundejer er en virksomhed eller en offentlig institution.
  • Jorden opgraves i offentlig vej.
  • En virksomhed har dispositionsretten over jorden. Dvs. at det er en virksomhed, der skiller sig af med jorden.


  Gebyret beregnes efter forbrugt tid
  Gebyret beregnes efter tidsforbrug. Størrelsen af gebyret afspejler derfor, hvor lang tid Aarhus Kommune har brugt på at behandle den enkelte jordflytning. Det betyder, at gebyrets størrelse er højere for behandlingen af særligt komplekse eller tidskrævende sager.

  Følgende pålægges gebyr:

  • Forhåndsdialog og udtalelse om jordflytning i et konkret projekt
  • Screening af anmeldelse af jordflytning og anmodning om supplerende materiale
  • Besvarelse af spørgsmål pr. telefon, mail og ved møde om en konkret jordflytning
  • Løbende korrespondance med anmelder, rådgiver m.fl.
  • Gennemgang af anmeldelse og sagsbehandling
  • Gennemgang af analyseresultater
  • Tidsregistrering i forbindelse med sagens behandling og afslutning
  • Journalisering af sagen.

  Der opkræves ikke gebyr for generel vejledning om jordflytninger, besvarelse af generelle spørgsmål om gebyret eller for oplæring af nye medarbejdere.

  Tidsforbruget varierer fra sag til sag, hvor størrelsen, kompleksiteten, kvalitet af anmeldelsen og den vedlagte dokumentation er afgørende.

  Tidsforbruget til gennemgang og sagsbehandling af en anmeldelse af jordflytning vil, i de fleste sager, have et relativt begrænset tidsforbrug, svarende til omkring 30 minutter. Tidsforbruget på mere komplekse sager kan være flere timer.

  En sag med et stort tidsforbrug kan fx være anmeldelse af jord fra et større byggeprojekt eller fra en grund, der er kortlagt som forurenet, og hvor der er vedlagt mange analyser, eller hvor der er lavet en jordhåndteringsplan, der skal gennemgås. Megen korrespondance med anmelder, rådgiver m.fl. vil også øge tidsforbruget.

  Timepris
  Gebyret fremgår af Aarhus Kommunes takstblad.


  Gebyret afspejler de faktiske omkostninger til sagsbehandlingen, herunder tidsforbruget 
  i den enkelte sag. Gebyret opkræves på baggrund af tidsregistrering efter medgået tid.


  Timeprisen er fastlagt ud fra en beregning af kommunens omkostninger, der vedrører 
  sagsbehandlingen ved jordflytninger. Der er i beregningen alene medregnet de direkte, indirekte eller komplementære udgifter til sagsbehandlingen.


  Timeprisen reguleres hvert år pr. 1. januar på baggrund af tidligere års samlede 
  omkostninger til sagsbehandlingen af jordflytninger, idet indtægterne ved gebyret på jordflytninger ikke må overstige de faktiske udgifter til sagsbehandlingen.


  Opkrævning af gebyr
  Gebyret opkræves ved månedens slutning. I nogle sager vil gebyret blive opkrævet i flere rater, efter at jordflytningen er anvist. Det er tilfældet i sager, der kræver yderligere sagsbehandling, hvor anmeldelsen ønskes ændret, fx vedlæggelse af flere analyser og forhøjelse af jordmængden.

  Gebyret bliver opkrævet pr. jordflytningssag, men der kan blive udsendt flere fakturaer fra én adresse, hvis der anmeldes jordflytninger over flere måneder. Alle gebyrpligtige sager der anmeldes, vil blive faktureret med et grundgebyr og medgået tid. Også selvom, anmelder vælger ikke at benytte den aktuelle anmeldelse.

  Regningen for gebyret udstedes til anmelder, og kan ikke udstedes til andre af sagens parter.

  Forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdag er 30 dage fra modtagelse af fakturaen.

  Forfaldent gebyr kan ikke refunderes.

  Se i øvrigt Aarhus Kommunes betalingsbetingelser her: Betalingsbetingelser (aarhus.dk)

  Klage over gebyr for jordflytning
  En afgørelse truffet med hjemmel i affaldsaktørbekendtgørelsen kan ifølge bekendtgørelsens §36 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

  Klage over kommunens praksis og administration af bekendtgørelsens §18 stk. 5 kan indbringes for Ankestyrelsen.


  Ikrafttræden
  Gebyrreglerne træder i kraft den 1. februar 2022 og gælder for anmeldelser, som er modtaget fra denne dato.

  - Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. BEK nr. 1452 af 7. december
  2015

  - Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. BEK nr. 2097 af 14. december 2020

  - Bekendtgørelse om affald. BEK nr. 2159 af 9. december 2020

  Sidst opdateret: 9. april 2024