Gå til hovedindhold

Farligt affald

Producerer jeres virksomhed farligt affald, skal I håndtere det ansvarligt.

Indhold

  Farligt affald kan selv i små mængder skade miljøet eller sundheden. Om et materiale er farligt affald, afgøres ud fra fastlagte kriterier. Farligt affald opdeles i følgende:

  • Brandfarligt
  • Sundhedsskadeligt
  • Miljøfarligt
  • Giftigt
  • Ætsende

  I kan læse mere om, hvad der gør affald farligt i Affaldsbekendtgørelsen her

  Læs om grænseværdier for farlige stoffer i byggeaffald her

  Farligt affald skal bortskaffes til specialbehandling. Det kan I gøre ved at:

  • Aflevere affaldet på genbrugsstationerne - under 200 kg/år
  • Aflevere affaldet på Kredsløb Energipark Lisbjerg, Farligt affald
  • Få hentet jeres farlige affald af Kredsløb
  • Få hentet jeres farlige affald af en indsamler – I skal selv indgå en aftale

  Aarhus Kommune har etableret indsamlingsordninger for farligt ikke-genanvendeligt affald, indsamling af klinisk risiko samt tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere. Disse ordninger bliver driftet af Kredsløb Energipark Lisbjerg, Farligt Affald.

  I kan læse mere ordningerne og hvordan I tilmelder jer på Kredsløbs hjemmeside her

  Transport af farligt affald skal foregå efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR) og må kun foretages af indsamlere eller transportører, der er registreret i Affaldsregistret, og som er godkendte til transport af farligt affald. Har I brug for oplysninger om selve transporten af farligt affald, kan I kontakte Kredsløb Energipark Lisbjerg, Farligt Affald.

  I skal opbevare dokumentation for aflevering af farligt affald på virksomheden i mindst tre år. Aarhus Kommune kan bede om at se oplysningerne.

  Læs regulativet for erhvervsaffald her

  Ønsker I at blive fritaget for en af de kommunale ordninger for farligt affald, herunder indsamling af klinisk risikoaffald eller tømning af olie- og benzinudskillere, skal I kunne dokumentere

  • at affaldet bliver afleveret til behandling på et godkendt anlæg, der kan behandle affaldet miljømæssigt forsvarligt

  og/eller

  • at det bliver afhentet af en registreret affaldstransportør/indsamler 

  Fritagelsen er gældende så længe affaldsproducentens aftale med behandlingsanlægget/affaldstransportøren/-indsamleren er gældende. Herefter kan virksomheden søge om en ny fritagelse.

  Drejer ansøgningen om fritagelse for benyttelsespligten sig om ordning for klinisk risikoaffald eller ordning for olie- og benzinudskiller skal I skrive til erhvervsaffald@aarhus.dk og vedlægge kopi af aftale med den transportør/indsamler, I ønsker at benytte.

  Drejer ansøgningen om fritagelse for benyttelsespligten sig om andet ikke-genanvendeligt farligt affald, skal I udfylde ansøgningen nedenfor og sende den til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø på erhvervsaffald@aarhus.dk.

  Husk at vedhæfte de relevante dokumenter, som er angivet i skemaet.

  Ansøg om fritagelse for benyttelsespligt af farligt affald her

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023