Gå til hovedindhold

Anlægspuljen til idræts-, fritids- og outdoorfaciliteter

Anlægspuljen yder anlægstilskud til idræts-, fritids- og outdoorfaciliteter i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Anlægspuljen yder anlægstilskud til faciliteter, der anvendes til idræts-, fritids- eller outdooraktiviteter, til aktører på sport- og fritidsområdet hjemmehørende i Aarhus Kommune.

  Der ydes tilskud til anlægsprojekter samt udgifter, der knytter sig direkte til anlægsprojektet fx

  • Nyanlæg
  • Ombygning
  • Renovering
  • Modernisering
  • Energioptimering
  • Projektudvikling

  Både aktører, der holder til i selvejende faciliteter og i kommunale bygninger, kan søge tilskud.

  Ansøgningsfrist

  Der er ansøgningsfrist til Anlægspuljen den 1. september 2024 kl. 23.59.

  Der kan ydes tilskud til aktører eller faciliteter med aktiviteter, som Aarhus Kommune selv ville kunne varetage. Det betyder eksempelvis, at der ikke kan ydes tilskud til kommercielt drevne faciliteter.

  Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter, hvor der er indgået forpligtende aftaler, eller hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt, inden der fra Sport & Fritid er givet tilsagn eller afslag på anlægstilskud.

  Der ydes som udgangspunkt et tilskud på op til 50 procent af anlægsudgiften.

  Til investeringer i energibesparende tiltag ydes efter konkret vurdering et tilskud på op til 70 procent af anlægsudgiften.

  Der kan ud fra en konkret vurdering ydes tilskud til faciliteter i udsatte bydele, mindre specialfaciliteter eller faciliteter i byudviklingsområder i form af fx en højere tilskudsprocent eller et krav om en mindre egenfinansiering, såfremt ansøgeren kan dokumentere, at det ikke er muligt at leve op til tildelingskriterierne.

  Der stilles normalt krav om, at ansøger har en egenfinansiering på minimum 15 procent af den samlede anlægssum. Der sondres ikke mellem, om egenfinansieringen er fremskaffet ved egne midler eller ved eksterne donationer fra fx sponsorer, fonde o.l.

  Der kan ydes støtte til nødvendig indledende projektudvikling i form af tilskud til fx rådgiver i forbindelse med skitseforslag, støjmåling, landmåling, brugerinddragelse eller lignende.

  Støtte til projektudvikling er tiltænkt større projekter, og omfanget af støtten skal modsvare det samlede projektomfang.

  Til indledende projektudvikling ydes som udgangspunkt et tilskud på op til 50 procent, dog maksimalt 300.000 kr.

  Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af de nødvendige myndighedstilladelser, herunder byggetilladelse.

  Vær opmærksom på udbudsreglerne

  Foreninger, selvejende institutioner m.fl., som modtager offentlige anlægstilskud, er omfattet af Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

  Som en forudsætning for bevillingen kan Aarhus Kommune ved projekter med et samlet anlægsbudget på 1.000.000 kr. eller derover stille krav om, at der tilknyttes byggerådgiver med rådgiveransvar til hele projektet. Rådgiver skal være finansieret af projektet.

  Der kan året rundt sendes ansøgninger til sport-fritid@aarhus.dk om et akut anlægstilskud fra anlægspuljen fx i forbindelse med situationer, hvor der opstår uoprettelige eller omfattende skader på bygninger og faciliteter eller hvor defekt på faciliteterne hindrer foreningens aktiviteter fuldt ud eller i meget væsentligt omfang.

  Der ydes som udgangspunkt et akuttilskud på op til 50 procent af udgiften.

  Det er dog muligt at få op til 70 procent i akuttilskud, hvis man i samme ombæring laver energibesparende tiltag.

  Tildeling af et akut tilskud baseres på en konkret vurdering af den indsendte akutansøgning.

  Projektet må ikke være igangsat på tidspunktet for indsendelse af ansøgningen til Sport & Fritid.

  Ansøgning sker ved at udfylde formular nederst på denne side. Ansøgningsfrist d. 1. september 2024.

  Til ansøgningen vedlægges et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget. Ansøgningen kan suppleres med uddybende projektbeskrivelse, skitser eller lignende.

  Ansøgningen kan først betragtes som modtaget, når ansøger har modtaget et kvitteringssvar fra Sport & Fritid. Modtager du ikke et kvitteringssvar, kontakt da venligst Sport & Fritid.

  Sport & Fritid kan efter ansøgningsfristens udløb indhente supplerende oplysninger fra ansøger.

  Har du spørgsmål i relation til din ansøgning til anlægspuljen, finder du kontaktoplysningerne til de relevante medarbejdere i Sport & Fritid i boksen "Kontakt os" på denne side.

  Der kan også hentes hjælp og sparring til ansøgningen ved enten Idrætssamvirket eller Århus Ungdommens Fællesråd.

  Gå til ansøgningsskema for anlægstilskud
  Gå til ansøgningsskema for projektudvikling