Gå til hovedindhold
Planlægning, byggeri og boliger
Teknik og Miljø

Igangværende planer

Her kan du finde igangværende helhedsplaner og udviklingsplaner, og du kan følge med i udarbejdelse, borgerinddragelse og politisk behandling.

 • Læs op

Indhold

  Der kan komme til at ske store ting ved Tangkrogen de kommende år: Bedre adgangs- og parkeringsforhold, en udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn og et topmoderne rense- og ressourceanlæg.

  Helhedsplanen for Tangkrogen indeholder to forskellige scenarier for udviklingen af området, et hovedforslag og alternativ 2, der kommer med to forskellige placeringer af lystbådehavnen og det nye, højtavancerede rense- og ressourceanlæg.

  Læs mere om helhedsplanen for Tangkrogen

  Gellerup er under udvikling fra et udsat boligområde til en attraktiv, blandet bydel, der åbner sig mod resten af Aarhus. Læs mere om Helhedsplanen for Gellerup på www.helhedsplangellerup.dk

   

  For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

  Strategisk helhedsplanlægning for Harlev 

  Aarhus Kommune har med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 vedtaget, at der skal udarbejdes en helhedsplan for perspektivarealet ved Harlev. Helhedsplanlægningen for Harlev er påbegyndt i Aarhus Kommune i januar 2023.  

  Helhedsplanen skal levere en strategiske plan for, hvordan Harlev kan udvikles i fremtiden. Det vil være en planlægning, som kommer til at strække sig over en længere årrække.  

  Planlægningen tager sit afsæt i et stort perspektivområde øst for Harlev og i en eksisterende kommuneplanramme, der allerede nu er klar til den kommende byudvikling. Aarhus Kommune anser det som vigtigt at helhedsplanlægningen omfavner hele Harlev. 

  Borgerne kan forvente en proces der vil begynde foråret 2023. i starter med en forudgående offentlig høring, hvor Aarhus Kommune vil indkalde ideer og forslag til den kommende planlægning for området.  

  I den forbindelse bliver der afholdt borgermøde med workshop - samt et ”åbent bykontor” i Harlev, hvor man kan drøfte områdets muligheder og begrænsninger med Aarhus Kommune. Efterfølgende vil der blive mulighed for at tilmelde sig en eller flere arbejdsgrupper, der skal hjælpe med at danne den rigtige vision for området.  

  Det forventes at der skal arbejdes videre med følgende punkter: 

  • Merværdi - hvad kan byudviklingen bidrage med til Harlev by
  • Sammenhæng – sammenkobling af ny og eksisterende by
  • Stillingvej – barriere eller byvej
  • Kulturhistorie – områdets historiske udvikling
  • Stedsanalyse – eksisterende kvaliteter, potentialer og udfordringer
  • Grønne kvaliteter - landskab, terræn og natur skal sikres
  • Regnvand – håndtering, opstuvning, nedsivning og udledning
  • Klimatilpasning – hvad sker der når det regner meget
  • Mobilitet – vejstruktur, offentlig trafik, stiforbindelser, skolevej
  • Miljø – grundvandsressourcen, støj fra vejnettet, beskyttet natur

  Kort over området

  Hvor er vi i processen 

  Byrådet har i 2019 besluttet at igangsætte udviklingen af Aarhus Stadion og området omkring. Igangsætningen sker på baggrund af Vision Kongelunden, som beskriver en styrkelse af det bynære og rekreative område samt et nyt moderne fodboldstadion.

  Med forankring i Borgmesterens afdeling, har Aarhus Kommune oprettet Kongelundens Sekretariat, der frem mod 2025 skal indfri visionerne om Kongelunden.

  Du kan læse mere om projektet på Kongelundens Sekretariats egen hjemmeside. Kongelunden.aarhus.dk

  Som en del af aftalen om udsatte boligområder (2018) blev det besluttet, at der i risikoområder skal laves handleplaner med mulighed for fysisk udvikling. Langkærparken er ét af disse områder.

  Langkærparken har tidligere været på ghettolisten og var i 2018 tæt på at komme det igen. Langkærparken er kategoriseret som et udsat boligområde i kategoriseringsmodellen for 2020. Langkærparken er renoveret for ca. 850 mio.kr. frem mod 2016. I 2018 blev der opstartet en handleplan for Langkærparken med fokus på bl.a. beskæftigelsestiltag og udlejningsredskaber.

  Med dette afsæt har der været afholdt to workshops med deltagelse af en række lokale interessenter og borgere i Tilst/Langkær. På den baggrund er der udarbejdet en skitseplan for et mere sammenhængende Tilst ift. det fysiske spor. Skitseplanen er vedtaget af Aarhus Byråd den 26. august 2020. Byrådet har efterfølgende med den 10-årige anlægsplan afsat ca. 100 mio.kr. til at realisere skitseplanen for Tilst/Langkær. Indsatserne i fase 1 er implementeret, og omhandler beskæftigelse og udlejningsværktøjer.

  Fase 2 er i gang/igangsættes i nærmeste fremtid: 1) etablering af ny dagtilbudsafdeling ved Tilst skolevej, 2) trafikale tiltag, 3) beskæring og belysning, 4) udarbejdelse af en plan for Tilst skole og 5) styrkelse af social sammenhængskraft.

  Fase 3 initiativerne er langsigtede og drejer sig om opgradering af skolen, evt. flytning og udvikling af regnvandsbassin til rekreativt område, sammenhængende landskab og beplantning med nye mødesteder, udvikling af arealer og fortætning på begge sider af Tilst Skolevej, udvikling af sport og fritidsområdet m.m.

  For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

  Se også flere informationer på siden Et Samlet Tilst

  Arbejdet med helhedsplanlægning omkring Olof Palmes Allé tager udgangspunkt i Kommuneplan 2017 og byrådets fokus på en række prioriterede vækstakser med særlig betydning for byens profil som vækstdriver. I vækstakserne ser byrådet særlige potentialer for synergieffekter ved at samle funktioner, mennesker og arbejdspladser. Samtidig ses der mulighed for meget tættere bebyggelse i fremtiden. Byudvikling i området ved Olof Palmes Allé har et særligt potentiale i forhold til at udvikle langs letbanen og gøre letbanestoppestederne til urbane samlingspunkter for området.

  På baggrund af henvendelser fra grundejere/bygherrer med ønske om udvikling af grunde langs Olof Palmes Allé, ønsker Plan, i tæt samarbejde med interesserede grundejere/bygherrer fra området, at udarbejde en helhedsplan, der skal danne grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning.

  En række interesserede grundejere/bygherrer fra området er gået sammen om udarbejdelsen af et visionsoplæg for deres del af området ved Olof Palmes Allé, der omfatter ejendommene Olof Palmes Allé 35-49 og Brendstrupgårdsvej 21-29. Dette visionsoplæg er fremsendt som høringssvar i høringsperioden for ’Temaplan for erhvervsarealer’ i foråret 2020. Link til høringssvaret: Forslag om omdannelse og fortætning i Olof Palmes Allé-kvarteret

  Med afsæt i det fremsendte visionsoplæg for en del af området omkring Olof Palmes Allé, er der igangsat en planproces for udarbejdelse af en helhedsplan for området.

  Afgrænsningen for helhedsplanen består af en ydre afgrænsning, defineret ud fra letbanens stoppesteder ved Vandtårnet/Ringvejen, Nehrus Allé og Olof Palmes Allé (med en radius på 500 meter) og en indre afgrænsning defineret af Randersvej, Brendstrupsgårdsvej, Vestereng, Ringvejen og Randersvej. Den ydre afgrænsning er skåret til omkring letbanens stoppested ved Vandtårnet/Ringvejen, da denne helhedsplan ved Ringvejen støder op til helhedsplanen for Randersvej, der er defineret ud fra letbanens stoppesteder langs Randersvej. På den måde fungerer denne helhedsplan, som en slags forlængelse af helhedsplanen for Randersvej.

  Helhedsplanens hovedformål er at give mulighed for udvikling af området med byrådets prioritering af byudvikling i de udpegede vækstakser, så der skabes grundlag for en spændende og multifunktionel bydel med plads til flere nye beboere, flere arbejdspladser og ikke mindst de nødvendige servicetilbud og funktioner.

  Formålet er at lave strategisk helhedsplanlægning og finde løsninger for hele området, som de efterfølgende lokalplaner ikke kan løse alene. Helhedsplanen skal så at sige definere ’spillepladen’ for den samlede omdannelse og udvikling af området som grundlag for de efterfølgende lokalplanprocesser.

  Helhedsplanen for Randersvej har oplevet stor opmærksomhed fra borgerne på Christiansbjerg, Risvangen og Trøjborg. Helhedsplanen blev første gang offentliggjort i foråret 2022, hvor der blev afgivet over 600 høringsbidrag i den offentlige høring af helhedsplanen. Høringsbidragene var overvejende kritiske overfor udviklingsmulighederne i villakvartererne på begge sider af Randersvej.

  På den baggrund er helhedsplanen nu tilrettet, og mulighederne for at bygge ud og bygge til i villakvartererne bag Randersvej er taget ud af helhedsplanen. Byudviklingen fokuseres nu primært omkring Randersvej og særligt omkring de fire letbanestop på strækningen fra Ringgaden til Ringvejen.

  Alle høringsbidrag fra den offentlige høring i 2022 vil blive besvaret og fremlagt for byrådet sammen med høringsbidragene fra denne høring af den tilrettede helhedsplan.

  Helhedsplanen kan ses her

  Helhedsplanen er i høring fra den 2. juni til den 11. august 2023.

  --------

  Orienterende borgermøde

  Aarhus Kommune inviterer til et orienterende borgermøde om helhedsplanen for Randersvej.

  Tirsdag den 13. juni 2023 kl. 17:00 – 18:30 i Blixens, Brabrand

  Formålet med mødet er, at du kan blive orienteret om den tilrettede helhedsplan for Randersvej, og du vil blive klædt på til at kunne indsende et skriftligt høringssvar.

  Tilmelding og yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under Begivenheder

   

   

  Aarhus Kommune har igangsat udviklingen af arealerne omkring Skæring Planteskole. På baggrund heraf er der igangsat dels arbejde med en helhedsplan for nærområdet omkring Skæring Planteskole (også kaldet Skæring Nord), og dels arbejde med en udviklingsplan for det kommunalt ejede område omkring Skæring Planteskole.

  Det er Aarhus Kommunes ønske at lave en planlægning der tager afsæt i områdets eksisterende kvaliteter, historie og rekreative værdier, og tilstræber at videreføre disse i områdets fremtidige udvikling. Området forventes altovervejende bebygget med boliger i kombination med offentlige funktioner.

  Det kommunale udviklingsområde udgør et areal på ca. 123.000 m2, og strækker sig fra Skæring Planteskole i nord til arealerne omkring Føtex ved Skæring Hedevej i syd.

  Undervejs i processen har der været afholdt borgermøde og en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanens rammer for området. Debatoplægget kan ses her.

  Forslag til helhedsplan og udviklingsplan er under udarbejdelse.

  Helhedsplanen for Viby Syd arbejder med en bred og styrket indsats i området. Det indebærer blandt andet en social helhedsplan støttet af Landsbyggefonden, nye udlejningsregler og en række fysiske forandringer.

  For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

  Strategisk helhedsplanlægning for Årslev

  Aarhus Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af Aarhus Kommuneplan 2017 besluttet, at der skal udarbejdes en strategisk helhedsplan for Årslev. Formålet med helhedsplanlægningen er at sikre den overordnede sammenhæng i hele området, før det bliver muligt at lave nye lokalplaner og kommuneplantillæg, der skal fungere som grundlag for den kommende byudvikling. 

  Helhedsplanen er nu udarbejdet og arbejdet går ind i den afsluttende fase, hvor helhedsplanen skal vedtages i byrådet som forslag, inden den forventeligt dette forår bliver sendt i offentlig høring. I høringsfasen er det muligt at fremsende bemærkninger og indsigelser til planen og der bliver afholdes et offentligt borgermøde.

  Den strategiske helhedsplanlægning i Årslev handler om at skabe grundlaget for en moderne bydel, hvor der er fokus på:

  • at regnvand håndteres på terræn
  • at natur og by smelter sammen
  • at der er arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed i byggeriet
  • at byggeriets fodaftryk minimeres, så der er rum og plads til aktive grønne fællesskaber

  Aarhus Kommune har i efteråret 2020 samarbejdet med borgere, ejere og projektudviklere for at få klarlagt deres ønsker og drømme for Årslev. Sideløbende er der arbejdet med at afdække områdets tekniske udfordringer. Senest er det besluttet, at afgrænsningen af udviklingsområdet skal ændres, så der er mere afstand til naturområdet ved Årslev Engsø. Det er desuden besluttet at byggeriernes højder syd for Skibbyvej skal begrænses til maks. 1-2 etager. 

  Helhedsplanen er i høring fra den 28. juni til den 20. september 2023, og kan ses på deltag.aarhus.dk

  18.09.2023: Helhedsplan for Hjortshøj

  Den strategiske helhedsplan for Hjortshøj er nu på vej igennem den administrative godkendelsesproces forud for Byrådets behandling og den efterfølgende offentlige høring. Efter flere stop i arbejdet med planen, hvor Covid 19, temaplan om arealer til alle boligtyper og senest afklaring af forhold til drikkevandsboringer satte arbejdet på pause, blev der den 30. august 2023 afholdt et dialogmøde, hvor borgere, som tidligere har bidraget ved workshops, var inviteret til en ”trykprøvning” af planens strategier og tilgange.

  Slides fra dialogmødet den 30. august 2023

  Det blev et rigtigt fint møde med supplerende indspark, nye vinkler og en positiv dialog, hvor deltagerne heldigvis kunne genkende mange af egne udsagn i de nu foreslåede strategier. At alle ikke var helt enige i de eksempler på projekter, som blev drøftet, er kun naturligt, da en sådan plan altid vil være en balanceakt mellem en række hensyn. Vi ser fra Aarhus Kommunes side frem til en god høringsproces efter Byrådets behandling af forslaget.

  ----------------

  I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 besluttede Aarhus Byråd, at der skulle udarbejdes en helhedsplanlægning for Hjortshøj.

  I 2020 har Aarhus Kommune således i samarbejde med lokale borgere, foreninger og erhvervsdrivende i Hjortshøj gjort det indledende arbejde til en helhedsplan for Hjortshøj. Helhedsplanen skal samle byens eksisterende kvaliteter, historie og identitet som fundament for byens fremtidige udvikling.

  Vores researcharbejde startede med et åbent bykontor i februar 2020. Her var mere end 120 engagerede borgere forbi til en snak om byens kvaliteter og ønskerne til fremtidens Hjortshøj. Kort tid efter satte Covid19 og forsamlingsforbuddet en stopper for den brede borgerinddragelse, og vi har derfor måtte fortsætte arbejdet med en mindre gruppe repræsentanter fra fællesråd og foreninger.

  Kommuneplanrammerne giver mulighed for, at der over de næste 12 år kan bygges mellem 5-700 boliger. Helhedsplanen har særligt fokus på de ubebyggede kommuneplanlagte områder for på den måde at sikre fremtidige boligområder af høj kvalitet i godt samspil med den eksisterende by.

  Herunder kan du finde materiale fra de afholdte borgermøder og følge med i processen for helhedsplanarbejdet:

  Referat fra workshop afholdt maj 2021

  Opsamling på åbent bykontor i februar 2020 finder du her.

  Stadsarkitektens præsentation fra borgermødet d. 28. september 2020 finder du her.

  Projektlederens præsentation fra borgermødet d. 28. september 2020 finder du her.

  Referat fra borgermøde og workshop d. 28. september 2020 finder du her.

  Procespil for arbejdet med Helhedsplan Hjortshøj.

  Udviklingsplanen indebærer en fysisk omdannelse af Bispehaven og de omkringliggende områder, og er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjysk Bolig. Læs udviklingsplanen nedenfor.

  For yderligere informationer kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk 

  Sidst opdateret: 23. januar 2024