Gå til hovedindhold

Kørsel i Midtbyen

Der er særlige regler for tung transport i Midtbyen. Her kan du bl.a. søge om stelerkort og søge om engangstilladelse til at standse og parkere i de gader, hvor der er vægtbegrænsning. Kører du på el eller brint, er det nu også muligt på forsøgsbasis at få en særlig tilladelse til at standse og parkere, hvis dit køretøj ikke overstiger 9 ton, ligesom du kan deltage i et pilotforsøg om levering i ydertimerne.

 • Læs op

Indhold

  Kortet viser, hvilke gågader i Aarhus Midtby der har vægtbegrænsninger, hvor der er steler og lastepladser, og hvilke ruter du skal følge, hvis du kører øltankbil. 

  Du kan søge om engangsdispensation, hvis du skal have lov til at standse og parkere i et tidsrum, hvor der er begrænset adgang. Som et fireårigt forsøg har nulemissionskøretøjer nu også mulighed for at få en særlig tilladelse. På gader med vægtbegrænsning er grænsen for nulemissionskøretøjer nu hævet til 9 ton i stedet for 7,5 ton. Læs mere nedenfor.

  Selvbetjening

  Som et led i den grønne omstilling har Teknik og Miljø igangsat et fireårigt pilotforsøg, der øger vægtbegrænsningen for nulemissionskøretøjer, fordi de ofte vejer mere end de fossile. Vi har hævet begrænsningen fra 7,5 tons til 9 tons, som gælder, når du har en særlig tilladelse. Forsøget sker på baggrund af anbefalinger fra logistikbranchen.

  Pilotforsøget løber i perioden 1/1 2024-31/12 2027, hvorefter der tages stilling til, om pilotforsøget skal implementeres permanent.

  Søg tilladelse ved at sende en mail til Teknik og Miljø her

  Et etårigt pilotforsøg gør det muligt for virksomheder at levere varer med nulemissionskøretøjer mellem kl. 02 og 05.

  Formålet med projektet er at mindske trængsel, forbedre trafiksikkerheden for cyklister og gående samt reducere CO2-udledningen gennem omstilling og øget effektivitet.

  Forsøget afvikles i perioden 15. april 2024 til 15. april 2025, hvorefter det skal vurderes om tiltaget skal gøres permanent.

  Hvis din virksomhed ønsker at deltage i pilotforsøget, skal du udfylde og indsende det skema, som du finder i nedenstående link.

  Ved deltagelse forpligter virksomheden sig til at bidrage til evalueringen af forsøget i slutningen i 2024 og at opgøre den reelle CO2-besparelse i forbindelse med forsøget.

  Pilotforsøget fokuserer primært på detailvarebutikker, men alle virksomheder er velkomne til at rette henvendelse, hvis man ønsker at deltage.

  I tilfælde af støjklager

  Hvis din virksomhed deltager i pilotforsøget, leverer varer med nulemissionskøretøjer samt har indført støjreducerende tiltag, vil Aarhus Kommune som udgangspunkt henvise til pilotforsøget og undlade at håndhæve støjgrænser i tilfælde af klager.

  Hvis din virksomhed ikke har angivet, at I ønsker at deltage i pilotforsøget, vil Aarhus Kommune foretage sagsbehandlingen af klagen på sædvanlig vis.

  Det gælder også, hvis din virksomhed deltager i pilotforsøget, men ikke leverer varer med nulemissionskøretøjer eller ikke har indført støjreducerende tiltag.

   

  Deltag i pilotforsøget her

  Vi hjælper dig også, hvis du har tabt dit stelerkort.

  Klik her og udfyld formularen om mistet stelerkort

  Spørgsmål og svar

  I den centrale del af Aarhus er der restriktioner for varetransport. Det betyder, at der er standsningsforbud for lastbiler med en totalvægt større end 7,5 tons i gågaderne. 

  Standsningsforbuddet er angivet med en zoneskiltning ved indkørsel til gågaderne, så følg altid skiltene lokalt.

  Der gælder følgende undtagelser

  • Nulemissionskøretøjer: Vægtbegrænsningen for nulemissionskøretøjer med særlig tilladelse er 9 ton. Se mere i afsnit om nulemissionskøretøjer.

  • Særlige tilladelser: Lastbiler over 7,5 ton tilladt totalvægt kan efter ansøgning om enkeltkørsler på visse betingelser opnå særlig tilladelse til at standse eller parkere. Det gælder fx entreprenørkørsel, flyttebiler mv. Se afsnit om særlige tilladelser.

  • Øltankbiler: Der gælder særlige dispensationsregler for leverancer af øl med tankbil. Se mere i afsnit om øltankbiler.

  • Specialkøretøjer såsom udrykningskøretøjer og lastbiler til brug i forbindelse med ledningsbrud mv. er undtaget forbuddet og skal ikke søge dispensation.

  For at understøtte vareleveringen i Midtbyen er der etableret en række lastepladser, hvorfra lastbiler kan distribuere varer mv. til gågaderne. Lastepladser er afmærkede holdepladser, som er placeret tæt på gågaderne. I forskellige tidsrum mellem kl. 4-13 er det forbudt at standse eller parkere på disse pladser for alle andre køretøjer end lastbiler. 

  Lastbiler over 7,5 ton tilladt totalvægt, som i meget begrænset omfang har specielle ærinder i gågaderne i Aarhus Midtby, kan efter ansøgning og på visse betingelser opnå særlig tilladelse til at standse eller parkere. Det gælder fx entreprenørkørsel i tilknytning til byggeri, flyttekøretøjer, mobilkraner eller specialindrettede køretøjer i form af f.eks. lastbiler med lift og lignende.

  I Søndergade (mellem Sønder Allé og Østergade) og på Store Torv er kørsel i forbindelse med af- og pålæsninger tilladt mellem kl. 4 og 11 uden særlig tilladelse. Der skal som hidtil søges om tilladelse til lejlighedsvis færdsel i forbindelse med specielle ærinder uden for det nævnte tidsrum.

  Der er særlige ruter for øltankbiler, der dispenserer fra de øvrige regler om vægtbegrænsning. Dispensationen er givet, fordi der bruges højtspecialiserede køretøjer, hvor sundhedsmæssige krav gør det nødvendigt at komme relativt tæt på leveringsstedet.

  I samarbejde med leverandørerne er det fastsat, at der kun må leveres øl med tankbil i tidsrummet kl. 6 - 11 på hverdage, og at det kun må foregå på de angivne ruter. Endvidere er dispensationen betinget af, at der køres og parkeres hensynsfuldt både i forhold til belægninger, gadeinventar og de øvrige trafikanter. Du skal således ikke selv søge dispensation, hvis du kører øltankbil i Midtbyen. 

  Fakta: Hvorfor er der adgangs- og vægtbegrænsninger i Midtbyen?

  De fleste gågader i Aarhus Midtby har kørsels- og parkeringsrestriktioner samt vægtbegrænsning. Formålet er at forbedre forholdene for beboere og gæster i Midtbyen og at begrænse skader på belægninger og gadeinventar. I gågaderne færdes mange fodgængere, og de fysiske forhold kan være trange, ligesom belægninger og gadeinventar er sårbare. Løse og revnede fliser udgør en sikkerhedsrisiko for fodgængerne, giver et dårligt helhedsindtryk og forøger vores vedligehold betragteligt.

  For at lette forholdene for chauffører, der leverer varer i Midtbyen, er der etableret særlige lastepladser til den tunge trafik.

  Sidst opdateret: 28. juni 2024