Gå til hovedindhold

Tilsyn med virksomheder

Kommunen er tilsynsmyndighed for alle virksomheder indenfor kommunegrænsen. Kun for enkelte større virksomheder er det Miljøstyrelsen, der fører tilsynet.

 • Læs op

Indhold

  Teknik og Miljø fører tilsyn med følgende typer erhvervs- og industrivirksomheder: 

  • Miljøgodkendte virksomheder (også kaldet listevirksomheder, da de er omfattet af listen over godkendelsespligtige virksomheder). Dette omfatter typisk større produktionsvirksomheder.

  • Maskinværksteder med produktionsareal større end 1.000 m2 omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller (Maskinværkstedsbekendtgørelsen).

  • Mindre forurenende virksomheder opført på bilag 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. Dette omfatter typisk virksomheder med en mere begrænset forurening. Fx. mindre maskinfabrikker, offset trykkerier, renserier og en lang række flere.

  • Autoværksteder, omfattet af autobranchebekendtgørelsen.

  • Anmeldepligtige, midlertidige aktiviteter (fx. facaderensning mv.)

  • Øvrige erhvervsvirksomheder og aktiviteter (§42-virksomheder), der ikke er omfattet af særskilte regler om godkendelse eller anmeldeordninger.

  Det er Teknik og Miljø, der fører tilsyn med al afledning af spildevand til offentlig kloak. Det er desuden Teknik og Miljø, der fører tilsyn med virksomheder, der har direkte udledning af spildevand til vandløb, søer og have.

  Det er dog ikke Teknik og Miljø, der fører tilsyn med listevirksomheder, hvor Staten er tilsynsmyndighed samt direkte udledning fra kommunalt drevne anlæg, herunder kommunale renseanlæg.

  Kommunen skal opkræve brugerbetaling for visse ydelser i forbindelse med miljøgodkendelser og tilsyn.

  Du finder information om brugerbetaling og timesatserne her

  Tilsyn omfatter såvel fysiske besøg på virksomhederne som gennemgang af rapporter, analyseresultater og anden dokumentation, der indsendes af virksomheden. Ved tilsynet kontrolleres, at virksomhederne overholder gældende miljøbestemmelser og overholder vilkår i godkendelser og tilladelser m.v.

  Hvis der findes forhold, som giver - eller kan give - anledning til væsentlig forurening og/eller vilkår og lovbestemte miljøkrav er overtrådt, har tilsynsmyndigheden en række sanktionsmuligheder. Dette kan være indgåelse af aftaler om at bringe forholdet i orden inden en given frist, skriftlige henstillinger, påbud, forbud eller indskærpelse. Endeligt er der mulighed for at indgive politianmeldelse, hvis dette skønnes nødvendigt eller påkrævet. 

  Ved tilsyn opfordres virksomheder desuden til at benytte den bedst tilgængelige og reneste teknologi for at reducere det generelle ressourceforbrug.

  Hvis du er interesseret i tilsynsstatistik og reaktioner m.v. kan det findes i Aarhus Kommunes tilsynsberetning, som udarbejdes en gang årligt.

  Aarhus Kommune udfører årligt to tilsynskampagner ved virksomheder og landbrug. Du kan læse mere om de enkelte tilsynskampagner på den digitale miljøadministration, som du finder her

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023