Jordtippen for let forurenet jord lukker for modtagelse af jord den 31. marts 2019. Der kan herefter ikke bortskaffes jord til Havnen.

Alle jordflytninger skal anmeldes i FlytJord.dk, før det kan modtages på jordtippen. Vognmanden skal medbringe en godkendt anmeldelse samt lastbilens vognmandsID for at kunne aflevere jorden.

Aflevering af mere end fem læs pr. dag, skal aftales med pladsmanden dagen før, transporten finder sted på telefon: 20 60 52 40 eller via e-mail vagtmulti@portofaarhus.dk.

Tippen åbner kl. 7 og lukker kl. 14.45, dog fredag kl. 14.15. Det er ikke muligt at få adgang til tippen før kl. 7.

Adgang til tippen udenfor normal arbejdstid, skal ske efter aftale med Johnny Præst på telefon: 20 60 52 60.

Bemærk: Jordtippen kun er åben for jord med godkendte anmeldelser.

Pladsmanden anviser et areal, hvor tipning af jorden kan ske.

Modtagelse af jord i sættevogn med hænger eller kærre kan kun ske efter forudgående aftale med pladsmanden.

Al færdsel på tippen sker på eget ansvar.

Assistance ved fastkørsel ydes vederlagsfrit, men sker på eget ansvar. Fører skal selv anhugge.

I perioder med store nedbørsmængder kan det være problematisk at færdes og håndtere den våde jord på jordtippen. Der vil forekomme perioder, hvor der maksimalt kan køres med 4-akslede lastbiler.

Der kan forekomme perioder, hvor der ikke kan modtages våd jord. I ekstreme tilfælde kan modtagelse af store mængder våd jord medføre, at jordtippen må lukke.

Skiltning samt anvisninger fra pladsmanden eller tilsynet skal følges, ligesom gældende sikkerhedsregler skal overholdes.

Der føres løbende kontrol med modtaget jord. Kontrollen består af stikprøver, som udføres dels ved syns- og lugtvurderinger samt ved udtagning af jordprøver fra udvalgte læs.

Konstateres der et højere forureningsindhold i den modtagne jord end tilladt i miljøgodkendelsen for jordtippen, vil jorden efterfølgende blive afvist.

Bortskaffelse af afvist jord sker for leverandørens regning.

Jord med indhold af brokker, tegl, asfalt, slagge eller andet affald vil blive afvist.

Stof

Ren jord

Let forurenet jord

Bemærkning

Arsen 20 40  
Bly 40 400  
Cadmium 0,5 5  
Kobber 500 1000  
Krom, total 500 1000  
Krom (VI) 20 20  
Kviksølv 1 3  
Molybdæn 5 25  
Nikkel 30 30  
Zink 500 1000  
PAH, total 4* 40*  
Benz(a)pyren 0,3 3  
Naphthalen 1 5  
Kulbrinter, flygtige (C6 - C10) 25 50 Reflab 1**
Kulbrinter, lette (C10 - C15) 40 80 Reflab 1**
Kulbrinter, lette (C15 - C20) 55 110 Reflab 1**
Kulbrinter, tunge (C20 - C35) 100 300 Reflab 1**
Total Kulbrinter (C6 - C35) 100 500 Reflab 1**
Kulbrinter, flygtige (C6 - C10) 25 50 Reflab 1**
Kulbrinter, lette (C10 - C15) 40 80 Reflab 1**
Kulbrinter, lette (C15 - C20) 55 110 Reflab 1**
Kulbrinter, tunge (C20 - C40) 150 450 Reflab 1**
Total Kulbrinter (C6 - C40) 150 - Reflab 1**
BTEX, total 10 25  
Benzen 1,5 5  
MTBE 1 1  
Cyanid, total 500 500***  
Cyanid, syreflygtig 10 10***  
Trikloretylen 5 10  
Tetrakloretylen 5 10  
Tetrakloretylen 5 10  

 

* PAH, total bestemmes som summen af enkeltkomponenterne:
Flouranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren.

**Reflab 1 anbefales anvendt som analysemetode for kulbrinter i stedet for Reflab 4, gældende pr. 1. juli 2010.

***Grænsen for cyanid blev ændret pr. 15. december 2010.

Dokumentation for indhold af forurenende stoffer leveres i form af analyse foretaget med GC-analyse eller anden analyse, der er godkendt af Aarhus Kommune. Stammer jorden fra en forurenet eller kortlagt grund eller offentlig vej kræves analyse for de kritiske forureningsparametre. Aarhus Kommune kan eventuelt fastsætte andre analyseparametre og analysemetoder.

 Aarhus Oliehavn - jordtip (kr. pr. aksel, ekskl. moms) 

 Varenavn

 Pris     
 pr. 1. januar   2018

 Pris   
 pr. 1. januar   2019

 Let forurenet jord

       336

       339

 Ren jord

         -

         -

 Jordtippen på Aarhus Oliehavn modtager kun let forurenet jord.

Telefon: 2060 5240

Walkie talkie: Kanal 10

Mail: vagtmulti@portofaarhus.dk