Gå til hovedindhold

Refusion af sygedagpenge

Normalt skal du som arbejdsgiver udbetale løn eller sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af lønmodtagerens sygeperiode.

 • Læs op

Indhold

  Herefter kan du få udbetalt refusion, hvis du udbetaler løn under sygefraværet, og hvis medarbejderens opfylder betingelserne for dagpenge fra kommunen.

  Du skal være opmærksom på, at du både skal anmelde sygefravær og søge refusion.

  Søg refusion af sygedagpenge via NemRefusion

  Når du har anmeldt sygefraværet inden for tidsfristen, skal du anmode om refusion senest tre måneder efter første fraværsdag. Du kan først få refusion efter, at lønnen til medarbejderen er udbetalt. Har du en medarbejder, der fortsat er syg, er fristen for at anmode om refusion tre måneder bagud. Det vil sige, at du skal anmode om refusion mindst hver tredje måned. Husk at signere anmodningen efter du har lavet din indberetning i NemRefusion. Ellers bliver din anmodning ikke godkendt.

  Reglerne for anmeldelse og for anmodning om refusion er de samme, hvis du er forsikret i arbejdsgiverperioden.

  Refusionen svarer til de dagpenge, som din ansatte ville få, hvis du ikke udbetalte løn under fraværet. For at kunne få dagpengerefusion, skal lønmodtageren opfylde betingelserne om udbetaling af dagpenge.

  Refusion af barseldagpenge

  Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler barselsdagpenge og refusion til arbejdsgiver.

  Se Udbetaling Danmarks hjemmeside for mere information om barselsdagpenge

  Lønmodtageren skal opfylde mindst et af nedenstående krav:

  Lønmodtageren skal være i aktuel beskæftigelse og skal have 240 timers beskæftigelse indberettet i indkomstregistret inden for de seneste seks afsluttede måneder. Beskæftigelsen skal være fordelt sådan, at der i mindst fem af de seks måneder er mindst 40 timers beskæftigelse i hver.

  • Lønmodtageren ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, hvis lønmodtageren ikke var syg.
  • Lønmodtageren ville have været berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis lønmodtageren ikke var syg.
  • Har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned.
  • Er elev i lønnet praktik i en uddannelse der er reguleret ved eller i henhold til lov.
  • Er ansat i fleksjob.

  Uarbejdsdygtighed

  Sygedagpenge udbetales ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed pga. sygdom eller tilskadekomst. Sygedagpengene ophører den dag, medarbejderen igen er arbejdsdygtig, Dette gælder også, selvom medarbejderen ikke har meldt sig rask til sin arbejdsgiver.

  Overgang til jobafklaringsforløb

  I kan anmode om refusion af udbetalt løn/sygedagpenge, hvis medarbejderen er overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb med ret til ressourceforløbsydelse. I dette tilfælde kan I ikke anmode om refusion ved hjælp af NemRefusion, men skal i stedet bruge blanket dp 202H, som sendes til Ydelsescenter Aarhus.

  Hvis lønmodtageren anmelder sygdommen for sent til dig som arbejdsgiver, eller hvis dokumentationen, i form af lægeerklæring eller tro og love-erklæring, afleveres for sent, har lønmodtageren først ret til dagpenge fra dig fra dagen efter sygemeldingen eller afleveringen af dokumentationen.

  Det er en betingelse for, at du som arbejdsgiver kan blive fritaget for at udbetale sygedagpenge, at du hurtigst muligt gør indsigelse over for lønmodtageren mod den sene sygemelding eller dokumentation.

  Lønmodtageren kan ikke få udbetalt de mistede sygedagpenge fra kommunen i stedet.

  Se video om, hvordan du bruger Mit Sygefravær, når medarbejderen skal søge sygedagpenge eller sende oplysningsskema til kommunen

  Mindre private arbejdsgivere kan tegne en forsikring for mindre private arbejdsgivere, når de samlede lønudgifter ikke overstiger 1750 gange det højeste sygedagpengebeløb pr. uge, og når du som arbejdsgiver har et aktivt CVR/SE-nummer.

  Det er Udbetaling Danmark, der administrerer sygedagpengeforsikring for selvstændigt erhvervsdrivende og forsikrede private arbejdsgivere. 

  Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du vil vide mere om en sådan ordning.

  Har du spørgsmål til NemID medarbejdersignatur eller brug for hjælp, kan du ringe til Virk Support (NemRefusion) på telefon 7220 0030.

  Når du har modtaget din NemID medarbejdersignatur, skal du have rettigheder til at anmode om refusionen. Det er din virksomheds Nem-Login-Administrator, som tildeler denne rettighed.

  Bestil NemID medarbejdersignatur vis Nets' hjemmeside
  Sidst opdateret: 12. november 2023