Gå til hovedindhold

Pasningsgaranti

Alle børnefamilier i kommunen er garanteret pasning fra den 1. eller 16. i måneden efter dit barn er fyldt 26 uger og indtil 1. august det år, barnet begynder i 4. klasse.

 • Læs op

Indhold

  Ændring af pasningsgarantien i Aarhus Kommune

  Pr. 17. januar 2024 vedtog Aarhus Byråd at ændre pasningsgarantien i Aarhus Kommune på grund af rekrutteringsudfordringer.

  Ændringen betyder, at Aarhus kommune går fra 8 garantidistrikter til 3 garantidistrikter. Ændringen gælder fra 1. april 2024.

  Hvad skal jeg ellers vide?

  En garantiplads er et tilbud om alderssvarende pasning i Aarhus Kommune.

  Hvis dit barn har nået garantialderen på 26 uger til behovsdato og er opskrevet rettidigt, vil du modtage et tilbud om en alderssvarende plads i dagtilbud til den 1. eller 16. i en måned.

  Der kan være områder, hvor det i perioder er vanskeligt at opfylde pasningsgarantien inden for de enkelte lokalområder. Vi forsøger dog altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt eller på din vej til og fra arbejde.

  Som udgangspunkt skriver vi alle berettigede børn op til en garantiplads. Det sker automatisk og du kan ikke fravælge det.

  Garantien betyder, at du har krav på at få pasning til dit barn i Aarhus Kommune fra den 1. eller 16. i måneden efter dit barn er fyldt 26 uger, og indtil den 1. august det år, barnet begynder i 4. klasse.

  Eksempel: Hvis dit barn er født 24. december, har du krav på pasning fra den 1. eller 16. juli.

  Vi gør vores bedste for at opfylde ønsker til pasning. Det kan dog være svært at få til at ske, afhængig af hvor du bor. Vi forsøger altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt, eller på din vej til og fra arbejde.

   

  Aarhus er opdelt i 3 store garantidistrikter. Hvert garantidistrikt består af flere skoledistrikter.

  Se et kort over garantidistrikter og skoledistrikter.

  En alderssvarende plads er en plads, der passer til dit barns alder.

  Du er garanteret tilbud om en vuggestueplads, når dit barn er 26 uger til og med måneden dit barn fylder 3 år, en dagplejeplads fra dit barn er 26 uger til og med måneden dit barn fylder 4 år, og en børnehaveplads fra måneden efter dit barn er fyldt 3 år, og indtil dit barn starter i skole.

  Du er med andre ord ikke garanteret en børnehaveplads, før dit barn er fyldt 3 år, heller ikke selvom du har valgt en behovsdato for børnehave, før dit barn er fyldt 3 år.

  Når du skriver dit barn op til pasning, kan du skrive det op både til en vuggestue-/dagplejeplads og en børnehaveplads. Vi anbefaler at gøre begge dele, hvis dit barn er under 3 år. Hvis du kun skriver op til én aldersgruppe, er du kun garanteret et tilbud om plads i den aldersgruppe, du har valgt.

  Eksempler

  1) Aron er født d. 4. april 2020, og Aron er derfor et børnehavebarn d. 1. maj 2023. Arons forældre skriver Aron op til en børnehaveplads med behovsdato pr. 1. april 2023. Aron er ikke garanteret et tilbud om børnehaveplads før d. 1. maj 2023, og Aron indgår derfor ikke i ventelisterne til en børnehaveplads pr. 1. april 2023.

  2) Bertha er født d. 18. juli 2021 og skrevet op til en vuggestueplads med en behovsdato pr. 1. august 2025. Da Bertha er et børnehavebarn d. 1. august 2025, er hun ikke garanteret et tilbud om hverken vuggestue, dagpleje eller børnehave, da forældrene ikke har skrevet hende op til en alderssvarende plads.

  3) Cengiz er født d. 27. februar 2019 og skrevet op til vuggestueplads med behovsdato pr. 1. marts 2020. Cengiz er kun skrevet op til integrerede institutioner som vuggestueønsker. Cengiz får tilbudt og accepterer en plads i en ren vuggestue med start pr. 1. marts 2020. Cengiz er ikke skrevet op til børnehave, men beholder sin første prioritet med ønske om vuggestueplads i en integreret institution. Cengiz bliver i den tilbudte vuggestue til og med 28. februar 2022. Cengiz er ikke garanteret et tilbud om en børnehaveplads med start pr. 1. marts 2022, da Cengiz ikke er skrevet op til en børnehaveplads.

  4) Dagmar er født d. 11. oktober 2022 og skrevet op til en vuggestue-/dagplejeplads med start pr. 1. september 2023 og til en børnehaveplads med start pr. 1. november 2025. Dagmar tilbydes og accepterer en vuggestueplads i en integreret institution. Dagmar har en alderssvarende plads frem til skolestart, og hun er ikke længere garanteret et nyt tilbud om børnehave d. 1. november 2025, da hun automatisk fortsætter i den integrerede institution.

  Ændres anvisningsreglerne?

  Pasningsgarantien ændres, men selve rækkefølgen (anvisningsreglerne), som pladserne fordeles efter, ændres ikke. Dog erstattes begrebet "anvisningsdistrikter" af skoledistrikter, således man nu har en forrang, men ikke en garanti til en plads i sit eget skoledistrikt.

  Hvad betyder det, at pasningsgarantien ændres?

  Når pasningsgarantien ændres fra 8 garantidistrikter til 3 garantidistrikter, betyder det, at man kan blive tilbudt plads i et større område end tidligere. Pladsanvisningen vil altid forsøge at finde en så lokal plads som muligt.

  Gælder ændringen for hele kommunen?

  Ændringen af pasningsgarantien gælder for hele kommunen, jf. princippet om ligebehandling, dog vil langt de fleste fortsat opleve at blive tilbudt plads inden for eget garantidistrikt.

  Bliver chancen for at få en ønskeplads mindre?

  Chancen for at få en ønskeplads bliver ikke mindre. Man har samme chance for at få et af sine 5 ønsker som førhen, men hvis det ikke er muligt at opfylde et ønske, betyder det at man kan blive tilbudt en plads længere væk. Man er ikke og har aldrig været garanteret et tilbud om en ønskeplads.

  Kan forældre nu risikere at skulle køre langt for pasning?

  Pladsanvisningen vil altid forsøge at finde den nærmeste ledige lokale plads eller i dialog med forældrene en plads i nærheden af forældrenes arbejde.

  Pladsanvisningen vil som altid forsøge at imødekomme forældrenes ønske mest muligt, men en anvisning vil altid – både før og nu – være afhængig af, hvor der er ledige pladser samt anvisningsreglerne. 

  Tages der hensyn til forældres transportmiddel eller arbejdstider?

  Det er ikke muligt ved anvisningen lovligt – jf. dagtilbudsloven §27c – at tage hensyn til arbejdstider, transportmiddel eller lignende ved anvisningen af en plads. Dette har ikke ændret sig som følge af, at pasningsgarantien ændres.

  Øges muligheden for at få en ønskeplads eller en plads i garantidistriktet, hvis man ringer til Pladsanvisningen?

  Pladsanvisningen er altid i god dialog med forældre om anvisning af plads. Pladsanvisningen kan dog ikke tilsidesætte gældende lovgivning og anvisningsregler, så et opkald ændrer ikke på muligheden for at få sine prioriteter opfyldt, da det ikke medføre et forspring i køen.

  Hvorfor ændres garantidistrikterne?

  Aarhus Kommune har som mange andre kommuner desværre store rekrutteringsudfordringer for tiden. Det betyder, at vi nogle steder oplever, at vi ikke kan optage flere børn i daginstitutionerne, selvom de fysiske rammer er til det, da vi mangler personale til at tage imod børnene. Vi ønsker ikke at gå på kompromis med de pædagogiske normeringer i institutionerne, og derfor kan vi blive nødt til at anvise en plads på tværs af de hidtidige otte garantidistrikter.

  Sagt på en anden måde betyder rekrutteringsudfordringerne, at vi er nødt til at reducere antallet af garantidistrikter fra otte til tre for, at vi fortsat kan garantere en plads inden for et nærmere geografisk afgrænset område end blot garantere en plads indenfor hele kommunen.

  Vil vil dog altid forsøge at imødekomme dit ønske mest muligt, men en anvisning vil også altid - både før og nu - være afhængig af, hvor der er ledige pladser samt anvisningsreglerne.

  Sidst opdateret: 4. april 2024