Gå til hovedindhold

Pasningsgaranti

Alle børnefamilier i kommunen er garanteret pasning fra den 1. eller 16. i måneden efter dit barn er fyldt 26 uger og indtil 1. august det år, barnet begynder i 4. klasse.

 • Læs op

Indhold

  Ændring af pasningsgarantien i Aarhus Kommune

  Pr. 1. februar 2023 vedtog Aarhus Byråd at ændre pasningsgarantien i Aarhus kommune på grund af rekrutteringsudfordringer.

  Ændringen betyder, at man ikke længere er garanteret plads i eget garantidistrikt men alene i Aarhus Kommune. Anvisning sker dog fortsat efter de gældende regler, hvor man har forrang til plads i eget anvisningsdistrikt og eget garantidistrikt. Ændringen gælder til 1.april 2024.

  Hvad skal jeg ellers vide?

  En garantiplads er et tilbud om alderssvarende pasning i Aarhus Kommune.

  Hvis dit barn har nået garantialderen på 26 uger til behovsdato og er opskrevet rettidigt, vil du modtage et tilbud om en alderssvarende plads i dagtilbud til den 1. eller 16. i en måned.

  Der kan være områder, hvor det i perioder er vanskeligt at opfylde pasningsgarantien inden for de enkelte lokalområder. Vi forsøger dog altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt eller på din vej til og fra arbejde.

  Som udgangspunkt skriver vi alle berettigede børn op til en garantiplads. Det sker automatisk og du kan ikke fravælge det.

  Garantien betyder, at du har krav på at få pasning til dit barn i Aarhus Kommune fra den 1. eller 16. i måneden efter dit barn er fyldt 26 uger, og indtil den 1. august det år, barnet begynder i 4. klasse.

  Eksempel: Hvis dit barn er født 24. december, har du krav på pasning fra den 1. eller 16. juli.

  Vi gør vores bedste for at opfylde ønsker til pasning. Det kan dog være svært at få til at ske, afhængig af hvor du bor. Vi forsøger altid at finde en plads så tæt på det ønskede som muligt, eller på din vej til og fra arbejde.

  Vi bestræber os på at  pladsen for det meste vil ligge inden for en afstand af en halv times ekstra transport hver vej til og fra arbejde, men du er ikke garanteret dette, da du alene er garanteret en alderssvarende plads i Aarhus Kommune.

  Aarhus er opdelt i 8 store garantidistrikter langs med indfaldsvejene. Hvert garantidistrikt består af ét eller flere anvisningsdistrikter.

  Se et kort over garantidistrikter og anvisningsdistrikter.

  En alderssvarende plads er en plads, der passer til dit barns alder.

  Du er garanteret tilbud om en vuggestueplads, når dit barn er 26 uger til og med måneden dit barn fylder 3 år, en dagplejeplads fra dit barn er 26 uger til og med måneden dit barn fylder 4 år, og en børnehaveplads fra måneden efter dit barn er fyldt 3 år, og indtil dit barn starter i skole.

  Du er med andre ord ikke garanteret en børnehaveplads, før dit barn er fyldt 3 år, heller ikke selvom du har valgt en behovsdato for børnehave, før dit barn er fyldt 3 år.

  Når du skriver dit barn op til pasning, kan du skrive det op både til en vuggestue-/dagplejeplads og en børnehaveplads. Vi anbefaler at gøre begge dele, hvis dit barn er under 3 år. Hvis du kun skriver op til én aldersgruppe, er du kun garanteret et tilbud om plads i den aldersgruppe, du har valgt.

  Eksempler

  1) Aron er født d. 4. april 2020, og Aron er derfor et børnehavebarn d. 1. maj 2023. Arons forældre skriver Aron op til en børnehaveplads med behovsdato pr. 1. april 2023. Aron er ikke garanteret et tilbud om børnehaveplads før d. 1. maj 2023, og Aron indgår derfor ikke i ventelisterne til en børnehaveplads pr. 1. april 2023.

  2) Bertha er født d. 18. juli 2021 og skrevet op til en vuggestueplads med en behovsdato pr. 1. august 2025. Da Bertha er et børnehavebarn d. 1. august 2025, er hun ikke garanteret et tilbud om hverken vuggestue, dagpleje eller børnehave, da forældrene ikke har skrevet hende op til en alderssvarende plads.

  3) Cengiz er født d. 27. februar 2019 og skrevet op til vuggestueplads med behovsdato pr. 1. marts 2020. Cengiz er kun skrevet op til integrerede institutioner som vuggestueønsker. Cengiz får tilbudt og accepterer en plads i en ren vuggestue med start pr. 1. marts 2020. Cengiz er ikke skrevet op til børnehave, men beholder sin første prioritet med ønske om vuggestueplads i en integreret institution. Cengiz bliver i den tilbudte vuggestue til og med 28. februar 2022. Cengiz er ikke garanteret et tilbud om en børnehaveplads med start pr. 1. marts 2022, da Cengiz ikke er skrevet op til en børnehaveplads.

  4) Dagmar er født d. 11. oktober 2022 og skrevet op til en vuggestue-/dagplejeplads med start pr. 1. september 2023 og til en børnehaveplads med start pr. 1. november 2025. Dagmar tilbydes og accepterer en vuggestueplads i en integreret institution. Dagmar har en alderssvarende plads frem til skolestart, og hun er ikke længere garanteret et nyt tilbud om børnehave d. 1. november 2025, da hun automatisk fortsætter i den integrerede institution.

  Ændres anvisningsreglerne?

  Anvisningsreglerne ændres ikke, det er alene pasningsgarantien, der ændres. Pladserne anvises efter samme rækkefølge som altid, og det betyder, at man har samme chance for at få en af sin ønskeinstitutioner som førhen.

  Hvad betyder det, at pasningsgarantien ændres?

  Når pasningsgarantien ændres fra garantidistriktsniveau til kommuneniveau, betyder det, at man kan blive tilbudt plads i et andet garantidistrikt, hvis pladsanvisningen ikke kan finde plads i barnets eget garantidistrikt. Pladsanvisningen vil altid forsøge at finde en så lokal plads som muligt.

  Gælder ændringen for hele kommunen?

  Ændringen af pasningsgarantien gælder for hele kommunen, jf. princippet om ligebehandling, dog vil langt de fleste fortsat opleve at blive tilbudt plads inden for eget garantidistrikt.

  Bliver chancen for at få en ønskeplads mindre?

  Chancen for at få en ønskeplads bliver ikke mindre. Man har samme chance for at få et af sine 5 ønsker som førhen, da det ikke er anvisningsreglerne, og dermed den rækkefølge pladserne anvises i, der bliver ændret.

  Hvad sker der, hvis man takker nej til en plads i et andet garantidistrikt?

  Pasningsgarantien anses for opfyldt, selvom man takker nej til et tilbud i et andet distrikt, og barnet tilbydes derfor først en ny plads med startdato løbende måned + 2 måneder fra den dag, hvor forældrene svarede på tilbuddet.

  Her kan du læse mere om konsekvenserne ved at takke nej til en tilbudt plads.

  Kan forældre nu risikere at skulle køre langt for pasning?

  Pladsanvisningen vil altid forsøge at finde den nærmeste ledige lokale plads eller i dialog med forældrene en plads i nærheden af forældrenes arbejde.

  Pladsanvisningen vil som altid forsøge at imødekomme forældrenes ønske mest muligt, men en anvisning vil altid – både før og nu – være afhængig af, hvor der er ledige pladser samt anvisningsreglerne. 

  Tages der hensyn til forældres transportmiddel eller arbejdstider?

  Det er ikke muligt ved anvisningen lovligt – jf. dagtilbudsloven §27c – at tage hensyn til arbejdstider, transportmiddel eller lignende ved anvisningen af en plads. Dette har ikke ændret sig som følge af, at pasningsgarantien ændres til kommuneniveau.

  Øges muligheden for at få en ønskeplads eller en plads i garantidistriktet, hvis man ringer til Pladsanvisningen?

  Pladsanvisningen er altid i god dialog med forældre om anvisning af plads. Pladsanvisningen kan dog ikke tilsidesætte gældende lovgivning og anvisningsregler, så et opkald ændrer ikke på muligheden for at få sine prioriteter opfyldt, da det ikke medføre et forspring i køen.