Gå til hovedindhold

Tættere på Familien

Tættere på Familien (TPF) er en investeringsmodel på myndighedsområdet for børnehandicap. TPF indebærer, at rådgiveren skal arbejde tættere på den enkelte familie med afsæt i en særlig tilgang med tre overordnede principper: 1) et tilpasset sagstal, 2) et kontinuerligt fokus på faglig sparring og 3) egenpraksis for rådgiverne.

 • Læs op

Indhold

  Tættere på Familien har et intensiveret relationsarbejde med familierne, hvor rådgiverne tager afsæt i, hvad børnene og deres familie selv kan. Rådgiverne er nysgerrige ift. børnene og deres familiers egne ønsker og forståelser af deres udfordringer og bud på egne løsninger. Et dybere kendskab til familiernes behov og en stærkere relation til familien skal være med til at muliggøre, at rådgiverne bedre kan være på forkant i barnets sag og sætte ind med den rette indsats. Dette udgangspunkt for rådgivernes praksis betyder, at de i højere grad skal agere faciliterende og inddragende, samt have en aktiv koordinerende rolle for familierne, når det er relevant.

  Målet med Tættere på Familien er:

  • at opnå en øget selvhjulpenhed
  • at børn og unges mulighed for at være livsduelige og aktive medborgere fremmes og sikringen af en god overgang til voksentilværelsen understøtte
  • at understøtte meningsfulde fællesskaber
  • at børn med handicap skal blive så dygtige, som de kan, og indgå i relevante læringsfællesskaber.


  TPF 2

  TPF startede som et treårigt projekt fra 2016-2019 og blev afsluttet med en evaluering foretaget af Metodecentret i foråret 2020. Resultaterne pegede entydigt på, at projektet lykkedes med at øge kvaliteten af sagsbehandlingen og forbedre samarbejdsrelationen mellem familien og rådgiver, dertil realiserede projektet en økonomisk besparelse på cirka 6,3 millioner kr. over den treårige projektperiode.

  På baggrund af de positive resultater besluttede Byrådet, at TPF skulle fortsætte i 2020 og 2021 og opskaleres fra at omfatte cirka 10% af sagerne på børnehandikapområdet til at omfatte cirka 50% af sagerne. Udvidelsen i 2020 og 2021 betegnes fremadrettet som TPF2.

  Læs mere om TPF2 på Metodecentrets hjemmeside

  Sidst opdateret: 12. februar 2024