Gå til hovedindhold

Den kommunale sundhedstjeneste – forebyggende sundhedsydelser til børn fra fødslen

Oplysninger om Børn og Unges behandling af dit barns og dine personoplysninger ved kontakt med den kommunale sundhedstjeneste i forbindelse med forebyggende sundhedsydelser til børn fra fødslen

Indhold

  Den kommunale sundhedstjeneste udføres af Sundhedsplejens sundhedsplejersker, Børn og Unge-læger, psykologer, pædagogiske konsulenter og administrativt personale.

  I den kommunale sundhedstjeneste behandler vi dit barns og dine personoplysninger for at kunne give den bedste sundhedsfaglige vejledning og forebyggende sundhedsydelser i forhold til barnet. Den kommunale sundhedstjeneste tilbyder forebyggende sundhedsydelser til børn og unge i form af bl.a. konsultation ved sundhedsplejerske, åben forældrerådgivning, tværfaglig udredning og vejledning i forhold til børn i mistrivsel og ved mistanke om psykiatriske problemstillinger, samt vejledning til Børn og Unges institutioner.

  Derudover anvendes oplysningerne også til at støtte op om udarbejdelse af statistikker og videnskabelige undersøgelser til understøttelse af arbejdet med: aktindsigter, byrådsforespørgsler, budgetmodeller og økonomianalyser, udvikling af kommunes tilbud, ressourceplanlægninger, evaluering og forbedring af vores indsatsstrategier, og til bidrag ind i vores myndighedsopgaver og faktiske forvaltningsvirksomhed. Der offentliggøres ikke resultater, hvor det enkelte barn kan identificeres, og kun yderst få medarbejdere har adgang til oplysningerne ved udarbejdelsen af statistikkerne.

  Reglerne for vores behandling af dit barns og dine personoplysninger følger af nedenstående lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger til disse:

  • Sundhedsloven kapital 36 om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge
  • Dagtilbudsloven
  • Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1. litra e) og artikel 9 stk. 2 litra b), samt
  • Databeskyttelsesloven §11.

  Børn og Unge behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barn og dig:

  • Almindelige personoplysninger, som navn, adresse, kontaktinformationer, nationalitet, sprog, familiære forhold, forældremyndighed, forældre-barn samspillet, om barnet er udsat for passiv rygning i hjemmet, og barnets trivsel generelt.
  • Følsømme personoplysninger, i form af oplysninger om barnets, og eventuelt forældrenes, fysiske og psykiske helbredstilstand og eventuel vanskeligheder, syn, hørelse, højde, vægt ,oplysninger om graviditet og fødselsforløbet, barnets udvikling, sygdomme og allergier hos forældre og eventuelt søskende.
  • Fortrolige oplysninger, som bl.a. CPR-nummer.

  Børn og Unge videregiver eller overlader dit barns og dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Børn og Unges databehandlere, der opbevarer personoplysninger i sikre systemer på vegne af Børn og Unge på baggrund af en lovpligtig databehandleraftale. Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.
  • Statens Institut for Folkesundhed til anvendelse i databasen ”Børns sundhed” til videnskabelige og statistiske formål
  • Sundhedsdatastyrelsen til anvendelse i databasen ”Den nationale Børnedatabase” til videnskabelige og statistiske formål
  • Selvstændigt dataansvarlige forskere der udfører væsentligt samfundsmæssig interessant forskning og statistik, og hvor dette er godkendt jf. sundhedslovens krav til sådan forskning
  • Hvis du ønsker at deltage i en forældergruppe, videregiver vi dine oplysninger (navn og tlf. nr.) til gruppens øvrige deltagere

  Hvis Børn og Unge efter en konkret vurdering videregiver oplysninger til en anden selvstændig dataansvarlig, har denne ansvaret for, at du får besked om, at der er indsamlet personoplysninger ved Børn og Unge. En sådan videregivelse vil kun finde sted i overensstemmelse med lovgivningen, og vil altid kun omfatte nødvendige relevante data. For videregivelser til forskere gælder altid at en eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultat ikke må ske på en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.

  Intern udveksling af oplysninger i kommunen
  For at sikre den bedste understøttelse af arbejdet med børn og unge arbejder Børn og Unge ud fra et 0-18 års perspektiv, som giver Børn og Unge det bedste grundlag for samarbejde, videndeling og inddragelse af forældre.

  I Børn og Unge udveksler vi derfor personoplysninger, når udveksling af personoplysninger er nødvendig for de opgaver, som Børn og Unge er pålagt at varetage som myndighed. Tilsvarende udveksling af kan finde sted til andre relevante afdelinger i Aarhus Kommune f.eks. Sociale Forhold og Beskæftigelse, når det er nødvendigt i forbindelse med Børn og Unges opgaver. Udvekslingen af oplysninger intern i kommunen vil ske i overensstemmelse med sundhedslovens regler om videregivelse til andre sundhedspersoner eller til andre formål.

  Vi modtager automatisk en fødselsanmeldelse fra Region Midtjylland, stamdata fra CPR-registeret, og derudover kommer oplysningerne fra forældre og fra den sundhedsfaglige person ved journalføring. Det er frivilligt hvilke personoplysninger du fortæller os. Uden dine svar kan vi dog have sværere ved at give dig og barnet den bedste vejledning.

  Vi kan også modtage oplysninger fra din egen læge, eller fra sygehus, hvis der er særlige sygdomsforhold der har betydning for barnet, familien og sundhedstjenestens indsats og vejledning.

  I situationer, hvor det er nødvendigt for at Børn og Unge kan løse sine opgaver, kan vi også få personoplysninger fra andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, f.eks. fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

  Vi opbevarer dit barns og dine personoplysninger i Børn og Unges elektroniske sundhedsjournalsystem.

  Vi opbevarer dit barns og dine personoplysninger i 10 år efter sundhedstjenestens seneste optegnelse i dit barns eller din journal. De oplysninger, som Aarhus kommune indsamler og behandler til brug for sundhedstjenesten arbejde er omfattet af sundhedslovens journaliseringspligt.

  For udvalgte oplysninger gælder dog at oplysningerne gemmes længere end det faglige formål kræver. Oplysninger gemmes i denne længere opbevaring kun til statistiske formål som beskrevet i første afsnit, og oplysninger gemmes i op til 10 år efter barnet har haft sidste indskrivning i et at Børn og Unges tilbud.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dit barn og dig. 

  Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

  Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Børn og Unge på sikker mail her.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

  Hvis du har spørgsmål – sådan kontakter du Børn og Unge

  Hvis du har spørgsmål til Børn og Unges behandling af dine personoplysninger kan du kontakte Sundhedsplejen på sikker mail her.

  Sidst opdateret: 23. august 2023