Gå til hovedindhold

Seneste nyt

Her kan du holde dig opdateret om myndighedsarbejdet vedr. den ansøgte udvidelse af Aarhus Havn frem mod den politiske behandling.

 • Læs op

Indhold

  Forlig om havneudvidelsen - siden opdateres ikke

  Et flertal i byrådet indgik d. 8. februar 2023 et forlig om udvidelsen af Aarhus Havn. Derfor opdateres denne side som udgangspunkt ikke.

  Se forligstekst, baggrundsmateriale og reaktioner på forliget

  Senest nyt pr. 12. april 2024

  Trafikstyrelsen har sendt den supplerende miljøkonsekvensvurdering for udvidelsen af Aarhus Havn i høring. Der er høringsfrist d. 31. maj.

  Find Trafikstyrelsens høring her

  Senest nyt pr. 10. august 2023

  Den endeligt vedtagne lokalplan 1163 om udvidelsen af Aarhus Havn er offentligt bekendtgjort. Det samme er tillæg nr. 110 til Kommuneplan 2017. Alle, der har sendt høringssvar i sagen, har fået direkte i besked i e-Boks om byrådets endelige beslutning.

  Det er muligt at klage over såvel lokalplanen som kommuneplantillægget. Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune inden 4 uger efter, at afgørelsen blev offentligt bekendtgjort.

  Se Lokalplan 1163

  Senest nyt pr. 22. juni 2023

  Den 26. april sendte Aarhus Byråd 'Lokalplan 1163, Udvidelse af Aarhus Havn - Endelig' og 'Miljøvurdering for udvidelse af Aarhus Havn' i Teknisk Udvalg. Udvalget behandlede sagerne på et møde den 14. juni.

  Se udvalgets beslutninger i mødereferatet.

  Onsdag d. 21. juni vedtog Aarhus Byråd 'Lokalplan 1163, Udvidelse af Aarhus Havn – Endelig'. Politikerne har dermed givet Aarhus Havn grønt lys til den kommunale del af udvidelsen, der skal imødekomme en stigende efterspørgsel på arealer til alle typer af havneaktiviteter.

  Byrådet vedtog ligeledes den såkaldte §25-tilladelse, der blandt andet fastsætter vilkår for den kommunale del af anlægsfasen og efterfølgende drift af de nye havnearealer.

  Før Aarhus Havn kan igangsætte anlægsarbejdet, skal de have en tilladelse fra Trafikstyrelsen. Desuden skal Havnen have tilladelse af Miljøstyrelsen til at flytte blød havbund (klapning) og indvinde råstoffer til nye havneanlæg.

  Miljøkonsekvensrapporten (for vanddelen) skal justeres og sendes i supplerende offentlig høring, før Trafikstyrelsen træffer deres afgørelse om havneudvidelse. Der er ikke en konkret tidsplan for denne proces endnu.

  Seneste nyt pr. 24. april 2023

  Onsdag d. 26. april skal Aarhus Byråd behandle 'Lokalplan 1163, Udvidelse af Aarhus Havn - Endelig'.

  Orienter dig i sagen på byrådets dagsorden, hvor du også kan blive klogere på 'Miljøvurdering for udvidelse af Aarhus Havn'. 

  Seneste nyt pr. 3. marts 2023

  Et flertal i byrådet indgik den 8. februar forlig om udvidelsen af Aarhus Havn.

  Se forligstekst, baggrundsmateriale og reaktioner på forliget

  At der er indgået forlig, er det ikke det samme som, at der er truffet endelig afgørelse om havneudvidelsen. Forliget betyder, at der forud for byrådets behandling af sagen er tilkendegivet et politisk flertal for det, der bliver indstillet, men byrådet skal stadig træffe endelig afgørelse om den ansøgte udvidelse med udgangspunkt i indstillingen.

  Teknik og Miljø skriver fortsat på indstillingsmaterialet til byrådet behandling af sagen.

  Det er endnu uvist, hvornår byrådet skal behandle den ansøgte udvidelse af Aarhus Havn.

  Seneste nyt d. 6. februar 2023

  Onsdag d. 25. januar fik Aarhus Byråd overleveret de supplerende undersøgelser og analyser til brug som baggrund for de kommende politiske drøftelser om den ansøgte udvidelse af Aarhus Havn.

  Se de supplerende materialer til byrådet her

  Forløbet med borgerpanelet blev afsluttet, da medlemmerne i panelet drøftede den ansøgte havneudvidelse med byrådet torsdag d. 26. januar. Medlemmerne i borgerpanelet afleverede i samme ombæring deres anbefalinger om den ansøgte havneudvidelse til byrådet.

  Læs borgerpanelets breve til byrådet nederst på siden her 

  Teknik og Miljø arbejder fortsat med indstillingsmaterialet til byrådets behandling af sagen. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår byrådet træffer afgørelse om den ansøgte havneudvidelse.

  Seneste nyt d. 3. januar 2023 

  Politikerne i Aarhus Byråd skal efter planen begynde behandlingen af lokalplanen og afslutte af VVM-sagen for det nye havneområde i løbet af første kvartal 2023. Byrådspolitikerne skal tage stilling til, om den ansøgte lokalplan kan godkendes, som den er, med ændringer eller slet ikke. Det er den ansøgte lokalplan, der ligger til grund for, at havnen kan blive udvidet.  

  Hvis byrådspolitikerne vedtager lokalplanen, som den er, er de grundlæggende forudsætninger for en udvidelse af Aarhus Havn på plads. Udvidelsen kræver dog, at Trafikstyrelsen giver tilladelse, da de har myndighedsansvaret på søterritoriet.  

  Hvis politikerne i byrådet ønsker at vedtage ændringer i lokalplanen og/eller VVM-tilladelsen, er det ændringernes omfang, der afgør, om sagen skal i fornyet offentlig høring, eller om den kan vedtages med de ønskede ændringer. 

  I øjeblikket arbejder Teknik og Miljø med indstillingen til byrådspolitikerne. Indstillingen er grundlaget for den politiske behandling. Indstillingen summer arbejdet med den ansøgte havneudvidelse op. Den indeholder skriftlige gennemgange af høringssvar, temamøder, borgerkonferencer, dialoger i borgerpanelet og meget andet, der er blevet til i det årelange arbejde med ansøgningen om udvidelsen af Aarhus Havn.  

  Sidst opdateret: 12. april 2024