Gå til hovedindhold

Nyt boligområde i Harlev

Harlev skal have et nyt byområde med plads til 10.000 mennesker. Aarhus Kommune er ved at undersøge, hvordan det nye byområde bliver attraktivt med gode fysiske sammenhænge og fællesskabsfølelse.

 • Læs op

Indhold

  Der skal udvikles en ny helhedsplan for Harlev, og den skal danne grundlag for den kommende lokalplanlægning i området. Det blev besluttet med Kommuneplan 2017.
  Siden starten af 2023 har Aarhus Kommune arbejdet med kortlægning af både muligheder og udfordringer i Harlev og Harlev Øst.

  Den strategiske helhedsplan for Harlev er under udarbejdelse, og den omfatter et areal på cirka 430 ha. Helhedsplanen rummer både Harlev by og Harlev Øst, som er et perspektivareal på 226 ha, der er udlagt med Kommuneplan 2009. Området er stort og hvis man omsætter helhedsplanens samlede areal til fodboldbaner, er det cirka 215 baner.

  Aarhus Kommune anbefaler i et prioriteringsnotat til rådmanden, at:

  • helhedsplanen skal danne grundlaget for en bæredygtig byudvikling til mindst 10.000 nye borgere.
  • der skal dannes et stærkt bymiljø på tværs af Stillingvej, med gode fysiske sammenhænge, godt grundlag for en fællesskabsfølelse i byen.
  • der skal være et særligt fokus på grøn mobilitet, hvor byudvikling på sigt skal understøtte et stop på Silkeborgbanen til hele Harlev. 

  Status: Hvad er næste skridt?

  Aarhus Kommune undersøger derfor lige nu, hvad mulighederne er for at bebygge de arealer, der ligger nærmest Harlev som en tæt by med blandede boligformer. Det kan for eksempel være med etageboliger i 3-4 etager, rækkehuse i 2-3 etager og villaer på små grunde i 2 etager.

  Vi undersøger også, hvordan man kan aftrappe bebyggelserne mod det åbne land, og hvordan man afskærme med beplantning mod det bevaringsværdige landskab. 

  Indenfor perspektivarealet er der desuden mange udfordringer, som skal belyses i det videre arbejde. Disse udfordringer er blandt andet, hvordan man kan arbejde med støjen fra vejnettet, hvordan håndteres regnvandet både i hverdagen og i situationer, hvor det regner i ekstrem grad, hvordan beskyttes landskabet, naturen, drikkevandet og miljøet.

  Alle disse planer vil vi gerne høre din mening om. Klik på knappen herunder og skriv din spørgsmål, ønsker og idéer til os.

  Aarhus Kommune vil løbende være tilgængelige ved arrangementer, der allerede afholdes i Harlev. Hvis du kender et arrangement, hvor vi bør være til stede, er du velkommen til at kontakte os herunder.

  Her på siden kan du følge med i udviklingen af projektet.

  Skriv til os

  Få spørgsmål og svar

  Siden januar 2023 har der været løbende kontakt med Harlev Fællesråd, hvor Medborgerskab tog telefonisk kontakt for at informere om opstart af inddragelsesprocessen.

  I maj 2023 mødtes vi med forpersonen for at koordinere borgermødet, og i august deltog vi i fællesrådets møde for at skabe overblik over de mange indsatser, der foregår i Harlev og omegn fra forskellige afdelinger i Teknik og Miljø og drøfte den videre proces. I december mødte vi fællesrådet ifm. inddragelse til et nyt strategisk byrum ”Et mødested i Harlev”.

  Møderne er suppleret med orientering på fællesrådets hjemmeside og visionsplanen.

  Marts 2024

  Projektlederen fra Aarhus Kommune deltog til generalforsamling i Harlev Fællesråd og gav tilhørerne en status på. hvad der sker med helhedsplanen lige nu.

  Læs præsentationen af status på helhedsplanen

  Borgermøde maj 2023

  Der blev afholdt et borgermøde i maj 2023 under overskriften ”Opstartsmøde om helhedsplan i Harlev”. Der deltog 113 borgere fra Harlev og omegn. Mødet blev indledt med en fælles introduktion til forudgående arbejde med planerne, hvorefter der var mulighed for at drøfte mere specifikt ved syv dialogstande under hvert sit tema. 

  Formålet med mødet var dels at give borgerne en samlet status på indsatserne og dels at gøre den direkte dialog mulig mellem borgere og medarbejderne i Teknik og Miljø. Deltagerne havde desuden mulighed for at komme med input til forskellige spørgsmål ved hver stand.

  Læs præsentationen til opstartsmødet 

  Læs opsamlingen fra opstartsmødet

  Antropologisk stedslæsning

  I en periode på fire uger fra maj-juni 2023 er der foretaget en antropologisk stedslæsning af Harlev. Udgangspunktet er at se på, hvordan mennesker og det byggede miljø påvirker hinanden – og dermed se på de sociale og fysiske aspekter Harlev besidder. 

  Den antropologiske stedslæsning giver et indblik i, hvordan byen opleves for et udsnit af borgere holdt op mod observationer og deltagelse i byrummene, men er ikke dækkende for hele Harlev.

  Helhedsplanen omfatter et areal på i alt 430 ha. Området er stort, og hvis man omsætter helhedsplanens samlede areal til fodboldbaner, er det cirka 215 baner.

  Perspektivarealet udgør et areal på ca. 226 ha = 2.260.000 m2 = 113 fodboldbaner.

  Helhedsplanen har fokus på udvikling af et nyt byområde øst for Harlev, men den skal også rumme Harlev by. Der vil være særligt fokus på forbindelserne på tværs af Stillingvej, og på hvordan Harlev kan forbedres og fortættes, så det fortsat er en attraktiv by at bosætte sig i.

  Helhedsplanen har fokus på de arealer, der er indenfor afgræsningen, men det er vigtigt også at kigge på landsbyerne omkring Harlev, på til- og frakørsel, stiforbindelser og på alle de smukke, bevaringsværdige og beskyttede landskaber den omkranser Harlev.

  Lige efter helhedsplanen er vedtaget, kommer der en lokalplan ud som forslag for den første kommuneplanramme, der blev udlagt i 2023 med Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper”

  Kommuneplanrammen omfatter ca. 40 ha. Og forventes at kunne rumme cirka 340 boliger og cirka 7-800 nye borgere.

  Det er et spørgsmål, der er vanskeligt at besvare, men vi forventer at planlægningen vil forløbe over de næste 20-30 år.

  Når planlægningen skal foregå over lang tid, så er det vigtigt, at der er mulighed for at udvikle på planen, i takt med at vi bliver klogere og samfundet udvikler sig. Samtidigt er det vigtigt, at de helt overordnede ting er nogenlunde på plads. Det kan for eksempel være de overordnede veje, hvordan støjvolde kan placeres, hvordan regnvand håndteres, hvor skole og daginstitutioner skal ligge, placering af butiksliv, stiforbindelser, forbindelser mellem bydele – overordnet set hvilken bytypologi vi ønsker.

  Tidligere aktiviteter

  Sidst opdateret: 20. juni 2024