Gå til hovedindhold

Aarhus Kommunes Tilgængelighedsråd

Tilgængelighedsrådet består af 7 medlemmer, der sidder i en 4-årig periode, som svarer til byrådets valgperiode.

Indhold

  Tilgængelighedsrådet skal bidrage til at sikre god tilgængelighed i Aarhus Kommune ved at sikre, at der i udviklings- og anlægsprojekter allerede fra starten indtænkes god tilgængelighed og ligeværdig adgang for byens borgere.

  Tilgængelighedsrådets formål er at bidrage til at sikre god tilgængelighed i Aarhus Kommune. I denne sammenhæng forstås god tilgængelighed ved, at der skabes en ligeværdig adgang til offentlige aktiviteter og events, informationer og kommunikationskanaler, bygninger, byrum og toiletter, rekreative områder, herunder skov og strand, og transportmidler.

  Tilgængelighedsrådet inddrages i projekter, som vurderes relevante og som er udpeget af en tværmagistratslig koordineringsgruppe.

  Det forventes, at jo tidligere et projekt bliver vurderet i relation til tilgængelighedsproblematikker, desto bedre og antagelig tillige billigere løsninger vil der kunne realiseres.

  Tilgængelighedsrådets opgaver:

  • Inddragelse i relevante projekter, som er udpeget af en tværmagistratslig koordineringsgruppe.
  • Give råd og anbefalinger til hvordan god tilgængelighed indtænkes i de forskellige projekter samt kvalificere løsninger for tilgængelighed ud fra et brugerperspektiv.
  • Handicaporganisationerne udarbejder og opdaterer en liste med repræsentanter for forskellige funktionsnedsættelser/ handicaps, som Tilgængelighedsrådet kan inddrage, når der skal rådgives om god tilgængelighed i forskellige projekter.
  • Løbende udvikling af princip-modeller for, hvordan tilgængelighed indtænkes i forskellige projekter. Hvis Tilgængelighedsrådet allerede har rådgivet i, hvordan man indtænker god tilgængelighed ved etableringen af – eksempelvis - en ny legeplads, så er det ikke nødvendigt at inddrage Tilgængelighedsrådet i nye lignende projekter.
  • Indtænke i projekterne at Aarhus Kommune vil være foregangskommune på handicapområdet og vil søge om at blive Europæisk Tilgængeligheds By (Access City Award) inden år 2023.
  • Mulighed for, at Tilgængelighedsrådet via egne midler kan uddele midler til forskellige projekter i Aarhus Kommune med et særligt fokus på tilgængelighed.
  • Årlig afrapportering af projekter, som Tilgængelighedsrådet har været involveret i. Sendes til Byrådet, Handicaprådet med flere til orientering. Afrapporteringsformen aftales i Tilgængelighedsrådet.

  Der er nedsat en tværmagistratslig koordineringsgruppe på forvaltningsniveau. De relevante magistratsafdelinger stiller med én medarbejder, som kan sikre koblingen til de strategisk vigtige projekter på tilgængelighedsområdet. Koordineringsgruppen indstiller projekter til Tilgængelighedsrådet. Koordineringsgruppen mødes to-tre gange årligt.

  Tilgængelighedsrådet består af 7 medlemmer, heraf fire repræsentanter for handicaporganisationerne, tre repræsentanter fra relevante magistratsafdelinger, tilgængelighedskonsulent fra Borgmesterens Afdeling og virker for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode.

  Medlemmerne er fordelt mellem handicaporganisationerne og kommunen og udpeget af henholdsvis Aarhus Byråd og Danske Handicaporganisationer.

  Medlemmer

  Formand: Polly Dutschke, Socialdemokratiet
  Næstformand: Mogens Toustrup, LEV Aarhus
  Dorthe Laustsen, Polio- og Ulykkespatientforeningen
  Jørgen Bak, Dansk Blindesamfund
  Jeppe Lynggaard Iversen, Voksne, Job og Handicap (MSB)
  Morten Pedersen, Sport og fritid (MKB)
  Trine Buus Karlsen, Teknik og Miljø (MTM)

  Sekretariat

  Rie Ollendorff, Tilgængelighedskonsulent, Borgmesterens Afdeling

  Sidst opdateret: 13. oktober 2023