Sådan styres Aarhus

Magistratsstyre betyder, at kommunen i det daglige arbejde ledes af Magistraten, som består af borgmesteren og fem rådmænd, der har ansvaret for hvert sit område. Herudover er der tre magistratsmedlemmer, som ikke har ansvar for en forvaltning.  Borgmester og rådmænd er fuldtidslønnede i modsætning til de øvrige Magistrats- og byrådsmedlemmer.

 Rammerne for, hvordan Aarhus Kommune styres, findes i Styrelsesvedtægten. Heri kan du bl.a. finde oplysninger om kommunens opdeling, om hvordan sager kommer på byrådets dagsorden, og hvad udvalgenes opgaver er.

Byrådet

Populært sagt er byrådet kommunens ”Folketing”, mens Magistraten er ”regeringen”. Byrådet er kommunens øverste besluttende og bevilgende myndighed, der træffer afgørelse i sager - de såkaldte indstillinger - fra Magistraten. På årsbasis behandles rundt regnet 600 indstillinger. Byrådet består af 31 medlemmer.

Magistraten

Magistraten består af borgmesteren, de fem rådmænd og tre magistratsmedlemmer. Magistraten forbereder byrådets møder og har dermed ansvaret for indstillinger til byrådet. Det er den enkelte rådmand – i praksis, magistratsafdeling – der har ansvaret for at udføre byrådets beslutninger.

Borgmesteren

Borgmesteren er formand for både byrådet og Magistraten. Samtidig er borgmesteren øverste politiske chef for Borgmesterens Afdeling, der blandt andet varetager økonomiske anliggender og koordinerende opgaver på tværs af magistratsafdelingerne. 

Rådmændene

De fem rådmænd har det øverste politiske og administrative ansvar for hver deres magistratsafdeling. Magistratsafdelingerne indstiller sager til byrådet og udfører byrådets beslutninger. Rådmændene vælges – som borgmesteren - for hele valgperioden, dvs. for fire år ad gangen. 

Faste udvalg

Der er i alt seks faste udvalg i Aarhus Kommune. Deres opgave er blandt andet at rådgive byrådet i forbindelse med byrådshenviste sager. De faste udvalg består udelukkende af byrådsmedlemmer.

Læs Styrelsesvedtægten for Aarhus Kommune. 

Fortællingen om Aarhus” er Aarhus Byråds fortælling om, hvad der kendetegner byen, og hvor byen skal bevæge sig hen. Den er vedtaget i Byrådet d. 12. september 2018.

Fortællingen indeholder fem konkrete mål som Aarhus Byråd arbejder ud fra. De fem mål er formuleret som overordnede effektmål og er samlet under overskriften ”en god by for alle”.  Målene er: ”En by med brug for alle”; ”En by i vækst og med et stærkt erhvervsliv”, ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, ”En by med fællesskab og medborgerskab” og ”En by, hvor alle er sunde og trives” og der følges op på målene via 2-3 indikatorer.

Der bliver løbende lavet målinger af, hvordan Aarhus lever op til de fem mål. De to mål om ”Aarhus en god by for alle” og indikatoren om ”Medborgerskab” bliver fulgt op på med en temperaturmåling i blandt den aarhusianske befolkning. Den seneste måling er fra 2018. Læs rapporterne.  

På siden "Aarhus i Tal" kan du finde statistik om Aarhus og følge udviklingen i Aarhusmålene. Siden er ved at blive opdateret med de nye Aarhusmål.