Gå til hovedindhold
Planlægning, byggeri og boliger
Teknik og Miljø

Vedtagne planer

De vedtagne planer danner et plangrundlag for kommende lokalplanlægning og byggesagsbehandling, samt byudvikling. Her kan du se de helhedsplaner og udviklingsplaner, som er endeligt vedtaget af Aarhus Byråd.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Byråd har vedtaget den strategiske helhedsplan for byudviklingen nær Nørreport på byrådsmødet den 13. september 2023. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

  Visions- og strategiarbejdet i helhedsplanen er udgangspunktet for områdets fremtid og der er på bedst mulig vis forsøgt at tage hånd om Nørreports mange unikke bymiljøer, særlige kultur og identitet.

  Helhedsplanen kan ses her

   

  Aarhus Byråd har vedtaget Helhedsplan 2.0 for Nye på byrådsmødet den 26. april 2023. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

  Nye ligger syd for Elev på en sydvendt skråning i den nordligste del af Aarhus Kommune. Byudviklingsområdet trafikforsynes af et letbanestop mellem Lisbjerg og Lystrup. Umiddelbart syd for byudviklingsområdet løber Egådalen og Djurslandmotorvejen. Aarhus Nord forventes kraftigt udbygget omkring letbanestrækningen. Den primære udvikling vil ske i Lisbjerg og Nye. Helhedsplan 2:0 udmønter for nuværende en udbygning på 13.500 borgere ud af kommuneplanens mulighed for 15.000 borgere.

  Samtidig med helhedsplanen er der udarbejdet en miljørapport. Den sammenfattende redegørelse er indsat i helhedsplanen.

  Helhedsplanen kan ses her

   

  Aarhus Byråd har den 28. september 2022 vedtaget "Fysisk helhedsplan for byudvikling i centerområdet langs Silkeborgvej". Samtidig er tillæg nr. 118 til Kommuneplan 2017 vedtaget.

  Helhedsplanen gælder for det område der er udpeget som fortætningspunkt langs Silkeborgvej. Baggrunden for helhedsplanen er blandt andet udpegningen af centerområdet og dets nærkvarterer som fortætningspunkt i Kommuneplan 2017. Derudover har der været et ønske fra Åbyhøj fællesråd om en revitalisering og styrkelse af centerområdet.

  Helhedsplanen er en såkaldt fysisk helhedsplan, der sætter retningen for fremtidig byudvikling i et allerede udbygget område. Målet med helhedsplanlægningen er også et kommuneplantillæg med mere retvisende bestemmelser for centerområdet. Det er målet, at de mere detaljerede bestemmelser i tillægget kan være medvirkende til at skabe en større klarhed over hvordan kvarteret gradvist kan udvikles.

  Helhedsplanen og Kommuneplantillægget kan ses her

   

  Aarhus Byråd har vedtaget "Udviklingsplan for naturbydelen Marienlyst" på byrådsmødet den 2. december 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag - Klik her

  Aarhus Kommune har i samarbejde med private udviklere, udarbejdet en strategisk udviklingsplan for området. Udviklingsplanen beskriver de kvaliteter der ønskes i det nye byområde og en overordnet dispositionsplan, der viser placeringen af boligområder, bymidte og erhvervsområder, skole, boldbaner/haller samt overordnede grønne områder og forbindelser, regnvandsbassiner, vej- og stistrukturer mv.

  Udviklingsplanen kan ses her

  Sideløbende med udarbejdelsen af udviklingsplanen, har Aarhus Kommune også udarbejdet Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2017. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre byudvikling ved Brendstrup. Tillægget fastlægger rammen og de overordnede forudsætninger for byudviklingen i området, herunder anvendelser, bebyggelsesomfang, veje og offentlig service.

  Kommuneplantillægget kan ses her

  Aarhus Byråd har vedtaget helhedsplanen for byudvikling langs Viborgvej på Byrådsmødet den 15. september 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag - Klik her

  Helhedsplanen skal sætte overordnede rammer for flot arkitektur og interessante byrum med et levedygtigt mix af aktiviteter, boligtyper og butiksudbud. Hasle centrum skal være dér, hvor beboerne fra hele bydelen mødes, fordi det er nemt, hyggeligt og med et godt udbud af varer og aktivitetstilbud.

  Helhedsplanen kan ses her - Klik her

  Aarhus Byråd har endeligt vedtaget helhedsplanen for Banegårdskvarteret. Helhedsplanen for Banegårdskvarteret er en strategisk plan, der med rammer og principper danner grundlaget for aktuelle og kommende byudviklings- og anlægsprojekter i området.

  På baggrund af en række borgermøder, workshops, byvandringer mv. har Aarhus Kommune formuleret en overordnet vision og forslag til helhedsplan for området omkring Aarhus H. Visionen indeholder en række overordnede principper, der skal hjælpe med at prioritere pladsen og sikre, at vi i fællesskab udvikler en levende og attraktiv by i helhedsplanlægningen for området.

  Forslaget til helhedsplanen for banegårdskvarteret blev behandlet 1. gang af Aarhus byråd den 12. maj 2021 og var herefter i offentlig høring indtil den 26. august 2021.

  Helhedsplanen for banegårdskvarteret blev endeligt vedtaget den 15. december 2021. 

  Helhedsplanen og Miljørapporten kan ses her

  Byrådet i Aarhus Kommune har endeligt vedtaget den strategiske helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej – Bedre by i Viby. Den sætter rammerne for, hvordan områdets bygninger, trafikale systemer og miljømæssige forhold kan udvikles og indrettes på en klog og bæredygtig måde i fremtiden.


  Helhedsplanen kan ses her

  Tillæg nr. 84 kan ses her

  Teknik og Miljø har gennemført en omfattende, tværgående proces som er mundet ud i en helhedsplan, der ledsages af et detaljeret kommuneplantillæg. Formålet med helhedsplan og kommuneplantillæg er et mere præcist plangrundlag for lokalplanlægning og byggesagsbehandling, samt at gøre det tydeligere for både borgere og udviklere hvilke retningslinjer og muligheder, der er gældende fremover.

  Dele af Ø-gadekvarteret er optaget i Kommuneplan 2017 som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Det betyder ikke, at man ikke kan ændre eller bygge nyt i området, men at der er skærpede omstændigheder og særlige hensyn, der skal tages. Kommuneplantillægget omfatter også områder af Ø-gadekvarteret, der ikke er beliggende indenfor kulturmiljøafgræsningen. Målet og ambitionen med kommuneplantillægget er at skabe et administrationsgrundlag, hvor man kan behandle enkeltsager ud fra en nuanceret helhedsbetragtning.

  Aarhus kommune har i perioden november 2017 til november 2018 samarbejdet med en række beboere i Ø-gaderne med henblik på at producere en borgerdrevet visionsplan for Ø-gadekvarteret. Kommunens ønske har været at skabe en borgerinddragelsesproces, hvor de borgere og interessenter som bor i og bruger området, har haft mulighed for gennem et dialogorienteret samarbejde med kommunen at blive hørt og give deres mening til kende.

  Resultatet af samarbejdet kan ses her:

  https://www.aarhus.dk/media/40199/erfaringsopsamling-for-oegaderne.pdf

  Temaer fra samarbejdet herfra er så vidt muligt og på forskelligvis bragt videre i helhedsplanen og kommuneplantillægget.

  Planen består af to dele; en redegørende del, der indeholder hensigtserklæringer og en beskrivelse af sammenhæng med anden planlægning. Den redegørende del indeholder også både en historisk beskrivelse af kvarteret samt en gennemgang af kvarterets egenart. Den redegørende del danner baggrund for planens anden del; tillægget med ændringer af de konkrete bygningsregulerende bestemmelser samt reguleringer af størrelsen og afgrænsningen på rammeområder herunder tilføjelse af nye. Derudover indeholder tillægget en fornyet SAVE registrering af alle bygninger området.

  Helhedsplanen og kommuneplantillægget kan ses her:
  Kommuneplantillæg 60 (plandata.dk)

  Den 24. juni 2020 vedtog Aarhus Byråd Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø.

  I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen er der foretaget en miljøvurdering af planen, herunder udarbejdet miljørapport og en sammenfattende redegørelse.

  Materialet kan ligeledes ses på www.aarhus.dk/aarhusø  

  Bydelsplanen for Sydhavnskvarteret er en helt ny måde at tænke byudvikling på. Planen er blevet til i tæt samarbejde med de kommende bygherrer i området, som sammen med kommunen - i et ikke tidligere set omfang - har løftet vigtige erhvervs-, social- og ikke mindst kulturpolitiske dagsordner. Bydelsplanen skal danne grundlag for den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning.

  Læs bydelsplanen for Sydhavnskvarteret - Nord for Jægergårdsgade her

  Aarhus Kommunes Byråd har den 13. september 2018 endeligt godkendt Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og Kvalitetskatalog samt Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering.

  Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende etape i den mangeårige omdannelse af de bynære havnearealer. Det er visionen for området at skabe en tæt og mangfoldig bydel med en variation af store virksomheder og små iværksættere, hvor bylivet er førsteprioriteten, og alle byrum udformes, så de kan tiltrække besøgende hele døgnet rundt gennem kunst, oplevelsesmuligheder og urbane bevægelsesformer.

  Læs udviklingsplanerne  for Sydhavnskvarteret her

  Aarhus Kommunes Byråd har den 22. august 2018 endeligt godkendt Udviklingsplan for Lisbjerg med tilhørende Etapeplan for etape 1 samt Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering.

  Fremtidens Lisbjerg er en levende by, der kombinerer det bedste fra landsbyens fællesskaber med det bedste fra storbyen. En by fyldt med byliv og intime byrum, tætte boligbebyggelser, detailhandel og spændende specialbutikker, en levende bymidte, attraktive erhvervsområder, kultur- og fritidsaktiviteter og ikke mindst aktive og engagerede borgere. Lisbjerg skal udvikles etapevis over de næste 65 år, og udviklingen er allerede i gang med de første byområder under etablering.

  Læs mere om udviklingsplanerne for Lisbjerg her.

  Godsbanearealerne bliver et mangfoldigt knudepunkt i Aarhus, hvor nye boliger og erhvervsvirksomheder vil ligge  side om side med butikker og uddannelses- og kulturinstitutioner – og hvor kreativiteten og det skabende byliv fortsat vil blomstre.

  Læs udviklingsplanen for Godsbanearealerne

  Læs Kvalitetskatalog for Godsbanearealerne

  Gå til Godsbanearealernes hjemmeside

  Aarhus Ø skal være en bydel, som resten af Aarhus besøger, og der skal være liv døgnet rundt, hele året rundt. Lejligheder, butikker, indkøbsfaciliteter og bylivsaktiviteter skal derfor ligge side om side ved vandetog skabe en livlig bydel for både beboerne og resten af aarhusianerne. Når bydelen er færdigudviklet, vil den være hjemsted for 10-12.000 beboere og ca. 10.000 arbejdspladser, og det placerer den blandt Europas største havnefrontsprojekter.

  Læs Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

  Den 1. december 2021 vedtog Aarhus Byråd Udviklingsplan for Amtssygehuset.

  I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen er der foretaget en miljøvurdering af planen, herunder udarbejdet miljørapport og en sammenfattende redegørelse.

  Du kan læse mere om planerne for området her: www.amtssygehuset.dk

  Sidst opdateret: 8. januar 2024