Gå til hovedindhold

Offentliggørelse om påtænkt tildeling af vejrettigheder

I medfør af lov om private fællesveje § 33, stk. 1, nr. 1 offentliggør Aarhus Kommune herved projekt om tildeling af vejrettigheder.

Aarhus kommune påtænker at tildele ejendommen matrikelnummer 99k, 99q, 99l, 99a og 152, alle Aarhus Markjorder, vejret og stiret til den private fællesvej, Bøgegade, beliggende på matr.nr. 99l, 99az, 99cr, 99ad, 99ae, 99bæ og 99k, alle Aarhus Markjorder.

 • Læs op

Indhold

  Vejretten skal gælde for nævnte ejendom, matr.nr. 99k, 99q m.fl. og alle parceller, der efter den 14. marts 2024 udstykkes fra ejendommen. 

  Der fastsættes en frist på mindst 6 uger til at komme med indsigelser eller ændringsforslag, dvs. fristen for modtagelse af indsigelser eller ændringsforslag skal være modtaget af Aarhus Kommune senest den 9. maj 2024.

  Indsigelser eller ændringsforslag indsendes til:

  Aarhus Kommune
  Teknik og Miljø
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand

  mobilitet@mtm.aarhus.dk

  Begrundelse 

  I forbindelse med lokalplanlægningen (forslag til lokalplan 1207) for et nyt boligområde på matrikelnummer 99k, 99q, 99l, 99a og 152, alle Aarhus Markjorder, har det ikke været muligt for grundejeren at indgå en frivillig aftale om vejret og stiret til den private fællesvej Bøgegade for den nye bebyggelse i grundejerens projekt.

  I forbindelse med planerne for udvikling af området har Teknik og Miljø vurderet, hvordan trafikbetjeningen af området sker mest hensigtsmæssigt.

  Området ligger inden for zone 1 i kommunens parkeringsretningslinjer. Det vil sige, dels at der er tale om en maksimal parkeringsnorm (retningslinjerne fastsætter et maksimalt antal parkeringspladser for den nye bebyggelse), dels at parkering bør etableres i bygningskonstruktionen. Området ligger med meget kort afstand til letbanen, der er ca. 120 m til nærmeste letbanestop ved Stjernepladsen.

  I projektet er parkering planlagt at ske i kælder for at kunne frigive overfladearealer til ophold. Da der er tale om en maksimal parkeringsnorm, er bygherre blevet bedt om at tilkendegive, hvor mange parkeringspladser, han minimum planlægger at etablere på grunden. Det har ført til, at der i udkast til lokalplan 1207 er indskrevet, at der minimum skal reserveres areal til 21 parkeringspladser i parkeringskælderen, samt at anlæg af pladserne er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelsen.

  Teknik og Miljø har vurderet, at biltrafikken til og fra byggeriet vil være 60-100 bilture pr. døgn Vurderingen er sket på baggrund af Vejdirektoratets turrater og kommunens egne erfaringer.

  Lokalplanområdet skråner nedad fra nordvest mod sydøst, hvilket betyder, at en adgang til en parkeringskælder fra nord vil modarbejde terrænforholdene på grunden og give anledning til meget omfattende rampeanlæg. Samtidig vil adgang fra nord have dårlig trafiksikkerhed ved tilslutningen til Skovvangsvejen, hvor der er dårlige oversigtsforhold. Det er ikke muligt at tilvejebringe/forbedrede oversigtsforhold på grund af de fysiske forhold. Samtidig er adgangsarealet så smalt, at to biler ikke kan passere hinanden. De snævre fysiske forhold fører til, at det vil være nødvendigt at en af bilerne skal bakke, hvis de mødes på strækningen. Trafikken på Skovvangsvej er talt til 1.300 køretøjer i døgnet og bakning ud på Skovvangsvej er ikke en ønskelig situation, da vejen samtidig fører frem til den niveaufrie underføring for lette trafikanter under Randersvej, og der derfor er tale om en prioriteret strækning for fodgængere og cyklister.

  Da den trafikmængde, det nye byggeri generer, er af begrænset størrelse, vurderes den at kunne afvikles via Bøgegade uden at give anledning til trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, selv om Bøgegade lige som adgangen fra Skovvangsvej er en smal vej med begrænset fremkommelighed. På Bøgegade er der dog flere muligheder for at to biler kan passere hinanden uden, at der skal ske uhensigtsmæssig bakning.

  Ud fra en samlet vurdering af forholdene i forbindelse med lokalplanområdet og de eksisterende forhold er det Teknik og Miljøs vurdering, at det trafikfagligt set er bedst, at området vejbetjenes fra en tilslutning til Bøgegade.

  For at sikre en tilfredsstillende trafiksikkerhedsmæssig adgang skal der ske en ombygning af Bøgegade i form af ny belægning og - under forudsætning at, parkering langs Bøgegade begrænses - at der skabes en privat zone (kantzone med en bredde på 0,6 meter) langs rækkehusene og at hastighedsbegrænsningen sættes til 30 km/t., jf. privatvejslovens § 26, stk. 3.

  Sidst opdateret: 22. april 2024