Gå til hovedindhold

35x2. Fortov, cykelsti, rabat mv.

Læs mere om parkering på fortov, cykelsti, rabat mv. for køretøjer over 3500 kg i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Det er ulovligt at standse eller parkere et køretøj over 3500 kg på en cykelsti, gangsti eller et fortov. Parkeringen er ulovlig, fordi det er til fare for cyklister og gående at bevæge sig ud på trafikeret vej for at komme forbi køretøjer parkeret på cykelstier, gangstier og fortove. Endvidere er cykelstier, gangstier og fortove ikke konstruerede til at bære tunge køretøjer, hvorfor de ødelægges, når køretøjer parkeres på dem.

  Uden for tættere bebygget område er det dog tilladt at parkere delvist på fortovet med maksimalt halvdelen af køretøjet, og højst to hjul i køretøjets længderetning, hvis ikke det er til fare eller gene for den øvrige færdsel.

  Nedenstående tegninger illustrerer ulovlige parkeringer på cykelsti, fortov og gangsti.

  Relevant retspraksis

  Fogedretten i Horsens d. 29. november 2019

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, da det areal, han havde parkeret på, var græsbelagt og dermed ikke et fortov. Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt. Det skyldtes, at arealet grænsede op til to fliserækker uden indhegning, niveauforskel eller anden markering, og at arealet stødte op til asfalterede parkeringslommer, som var afgrænset med kantsten. Græsarealet måtte derfor anses som en del af fortovet, hvorfor parkeringen var ulovlig.

  Vestre Landsret d. 18. februar 2022

  En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet der var tale om et privat areal, og at arealet havde en anden belægning end fortovet ved siden af. Vestre Landsret fandt, at arealet var en del af fortovet, da det grænsede op til to fliserækker uden indhegning, niveauforskel eller anden markering. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at der var tale om et privatejet areal og at der var opsat private skilte som angav, at der var tale om en privat parkeringsplads. Afgiften var derfor pålagt med rette.

  Se billeder af forseelsen her.

  Fogedretten i Glostrup d. 21. maj 2014

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for delvist at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet han havde parkeret på fortovet for at tage hensyn til andre trafikanters fremkommelighed. Fogedretten vurderede, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt. Hans forklaring kunne ikke ændre bedømmelsen, da forbud mod parkering på fortov er nødvendigt for at sikre fodgængeres trafiksikkerhed, samt fordi fortovsfliser ikke er konstruerede til at kunne bære motordrevne køretøjer.

  Vestre Landsret d. 3. oktober 2003

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på et fortov. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, fordi det areal, han havde parkeret på, var grusbelagt og dermed ikke et fortov. Fogedretten fandt, at afgiften var korrekt pålagt. Det skyldtes, at arealet grænsede op til de to fliserækker uden indhegning, niveauforskel eller anden markering, hvorfor arealet måtte anses som en del af fortovet.

  Fogedretten i Aarhus d. 9. april 2018

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret på en cykelsti. Bilisten mente ikke, at afgiften var korrekt pålagt, idet der lå byggematerialer på cykelstien, hvorfor den alligevel ikke kunne benyttes af cyklister.

  Fogedretten udtalte, at der ganske vist ikke kan pålægges en parkeringsafgift for parkering på en cykelsti, der er spærret af byggematerialer, men eftersom byggematerialerne i dette tilfælde udelukkende var placeret i den ene ende af cykelstien, kunne den resterende del af cykelstien sagtens benyttes af cyklister. På den baggrund konkluderede retten, at parkeringsafgiften var pålagt korrekt.

  Se billeder af forseelsen her.

  Fogedretten i Brøndbyerne d. 20. juni 2016

  En bilist var blevet pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret med to hjul på en cykelsti. Bilisten mente, at det var lovligt at parkere delvist på cykelstien. Fogedretten gav ikke bilisten medhold heri, og parkeringsafgiften blev fastholdt.

  Fogedretten i København d. 11. september 2012

  En bilist blev pålagt en parkeringsafgift for at have parkeret delvist på cykelstien. Bilisten forklarede, at køretøjet var forsøgt parkeret på den mest hensigtsmæssige måde, eftersom køretøjet ellers ville have holdt parkeret længere ude på kørebanen. Bilisten gjorde endvidere gældende, at de tilstødende parkeringsbåse gav indtryk af, at parkering på cykelstien var tilladt.

  Fogedretten fastholdt, at parkeringsafgiften var korrekt pålagt, idet skiltning eller afmærkning ikke tilkendegav, at parkering på cykelstien var tilladt. Fogedretten anførte desuden, at det forhold, at der på begge sider af den parkerede bil, var afmærkede parkeringsbåse, ikke betød, at der uden for disse kunne parkeres lovligt med en del af bilen på cykelstien.

  Sidst opdateret: 18. december 2023