Gå til hovedindhold

Info om parkeringskontrol

Parkeringskontrollen er en servicefunktion i Aarhus Kommune, der har til opgave at opretholde de givne regler for parkering. Kontrollen bidrager til parkeringsforholdene i byen og til at skabe orden, så parkering ikke hæmmer fremkommeligheden i Aarhus.

 • Læs op

Indhold

  Parkeringsafgift

  Ulovlig parkering sanktioneres med parkeringsafgifter, som udstedes af kommunens cityassistenter. Parkeringsafgiften er ikke en bøde, men en kontrolafgift som personer, der ikke overholder de givne regler for parkering, bliver pålagt. 

  Parkeringsafgifterne tjener blandt andet sit formål:

  • I beboelsesområder, så uvedkommende ikke kan foretage langtidsparkering
  • I forretningsområder, så kunder kan få adgang til butikkerne,
  • På standsningsforbudsområder, så trafikken kan glide uden gener
  • Foran ind- og udkørsler, så grundejeren til hver en tid kan komme til sin indkørsel

   

  Parkering i tal

  Parkeringsafgiften er på 510 kr. og er fritaget for moms. Kommunens overskud på parkeringskontrol er begrænset. Det er budgetteret til cirka 2,5 mio. kr. om året, og Byrådet har besluttet, at pengene skal gå til den kollektive trafik. 

  Klager over parkeringsafgifter foregår via Aarhus Kommunes klagesystem. Du er desuden altid velkommen til at kontakte Parkering, hvis du har spørgsmål til parkeringskontrollen eller en p-afgift.

  I medfør af Færdselslovens §92, stk. 1, nr. 1, Lov om offentlige veje §90, stk. 2, og Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap §11, stk. 1, nr. 3,
  litra b, bestemmes med samtykke af Østjyllands Politi følgende:

  §1. Der må ikke parkeres særligt indrettede køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

  §2. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne med videre) må ikke parkeres i mere end 12 timer.

  Stk. 2. Campingvogne må herudover ikke parkeres på havneområdet i Aarhus.

  Stk. 3. Påhængskøretøjer, herunder sættevogne, med tilladt totalvægt over 750 kilo må ikke parkeres inden for tættere bebygget område i de byområder, der er afgrænset af en E 55 tavle i hele Aarhus Kommune. Forbuddet gælder alle hverdage i tidsrummet klokken 18.00 til 06.00, samt hele døgnet lørdage, søndage og helligdage, medmindre andet er bestemt ved afmærkning.

  Stk. 4. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kilo (lastbiler, varebiler, busser med videre) må ikke parkeres inden for tættere bebygget område i de byområder, der er afgrænset af en E 55 tavle i hele Aarhus Kommune, Forbuddet gælder alle hverdage i tidsrummet klokken 18.00 til 06.00, samt hele døgnet lørdage, søndage og helligdage, medmindre andet er bestemt ved afmærkning.

  §3. I områder, hvor der ved skiltning er angivet betalingsparkering, skal der betales for parkering i overensstemmelse med, hvad der er gældende inden for det pågældende område. Parkeringsperioden kan forlænges, hvis der betales herfor.

  Stk. 2. Den købte betalingstid kan kun benyttes inden for samme takstområde og kun af det indregistrerede køretøj.

  §4. Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer med parkeringskort for personer med handicap.

  §5. Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 31.12 2018. 

  Aarhus Byråd har den 2. april 1986 vedtaget følgende Regulativ for brug af motoren i holdende motorkøretøjer :

  I medfør af reglement om miljøbeskyttelse (Miljøministeriets bekendtgørelse anr. 664 af 15. december 1982, kap. 12 nr. 7) fastsætter Aarhus Byråd følgende:

  § 1. Motoren i et holdende motorkøretøj  - herunder knallerter - må ikke være i gang i mere end 3 minutter.

  § 2. Bestemmelsen gælder ikke for de tilfælde, hvor brug af motoren er nødvendig for køretøjets arbejdsfunktion samt ved nødvendig reparation og justering af motoren.

  § 3. Undtaget fra bestemmelsen er endvidere motorkøretøjer, som befordrer personer, for hvem konstant varme er påkrævet som følge af varige lidelser, som eksempelvis omfatter lunge-, nye- og kredsløbsfunktioner.

  § 4. Overtrædelse af regulativet straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023