Vikærgården er en korttidsplads og opholdet foregår som en målrettet og tidsafgrænset indsats i samarbejde med dig, dine pårørende og fagfolk. Varigheden er afhængig af din tilstand og de mål, der opstilles for opholdet. Opholdet kan vare fra få dage op til maximalt 5 uger.

Under opholdet vil vi i samarbejde med dig, dine pårørende og en borgerkonsulent udarbejde en plan for, hvilken form for hjælp og støtte, du har behov for efter opholdet.

Et forløb på Vikærgårdens rehabiliteringsenhed er et alternativ til træning i eget hjem, hvis du har store begrænsninger i din fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, og du derfor gennem hele døgnet har brug for støtte, pleje, omsorg og træning.

På Vikærgårdens Akutenhed indeholder et forløb kompleks sygepleje og observation gennem døgnet, samt pleje i kombination med træning. Dette forløb er for dig, som er alvorligt svækket efter længere tids kompleks sygdom eller for nyligt har fået et betydeligt funktionsfald.

Målet for forløbet hos os er, at du kan flytte tilbage i din egen bolig eller komme videre i en ny bolig.

  • Du kan blive visiteret til et forløb på Vikærgården, hvis du bor i Aarhus Kommune, og efter et sygdomsforløb har mistet færdigheder, som kræver ekstra pleje og træning. Forudsætningen er altid, at du skal være lægeligt færdigbehandlet og sygdomsmæssigt udredt
  • Det er en borgerkonsulent, som afgør, om du er i målgruppen for et forløb hos os
  • Bliver du visiteret til et forløb på Vikærgården, skal du kunne deltage aktivt, evt. med støtte fra pårørende, i at sætte mål for din periode hos os