Gå til hovedindhold

Serviceniveau for kørsel i Børn og Unge

Aarhus Byråd har i efteråret 2023 vedtaget et nyt serviceniveau for kørsel i Børn og Unge. De nye kørselsregler skal nedbringe udgifterne til kørsel og sikre en ensartet og tydelig praksis på området. Samtidig skal flere børn og unge lære med pædagogisk støtte at mestre kørsel selv eller sammen med andre

 • Læs op

Indhold

  Gennem de seneste år er udgifterne til kørsel vokset på grund af: 

  • At flere børn har brug for et specialundervisningstilbud og derfor også kørsel til og fra skole  
  • Stigende priser på kørsel* 
  • Dyrere kørsel, fordi flere børn køres alene i taxa 
  • Et udvidet serviceniveau i forhold til gældende lovgivning  
   – fx bevilling af kørsel til og fra specialdagtilbud, som ikke er et lovkrav 

  Aarhus Byråd har vedtaget et nyt serviceniveau for kørsel i Børn og Unge, der tager udgangspunkt i minimumsniveauet i lovgivningen. Det betyder, at serviceniveauet for kørsel reduceres på nogle områder, mens bevillinger til andre ydelser bortfalder. Ændringerne forventes at kunne reducere udgifterne til kørsel med minimum 10 mio. kr. om året i Børn og Unge.   

  Når et barn eller en ung får bevilget kørsel, vil bevillingen tage udgangspunkt i det mindst vidtgående kørselstilbud. Det betyder for eksempel bus før taxa, samkørsel før solokørsel i taxa og så videre. Samtidig sætter vi øget fokus på det pædagogiske perspektiv på kørselsopgaven for at styrke børnenes og de unges selvstændighed og livsmestring. Det betyder, at nogle elever, der kører alene i taxa, lærer at køre sammen med andre børn, og at flere elever skal lære at mestre kørsel og transportere sig selv, hvis de har ressourcer og potentiale til det. 

  *Stigende priser på kørsel ligger ud over prisfremskrivning i budgetterne, og som har været særligt udtalt fra 2021-2022 på grund af inflationen 
   

  Børn og Unge er forpligtet til at sørge for kørsel til og fra:  

  • Distriktsskolen 
  • Specialklasse/specialskole 
  • Modtagelsesklasse eller efter skolehenvisningspolitikken  
  • Et midlertidigt bydækkende tilbud fx Kompetencecenter for læsning 

  Hvis følgende kriterier opfyldt:  

  • Til og fra skole for elever, der enten har lang afstand til skole eller har en farlig skolevej 
   • længere end 2,5 kilometer i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin 
   • længere end 6 kilometer på 4.-6. klassetrin 
   • længere end 7 kilometer på 7.-9. klassetrin 
   • længere end 9 kilometer i 10. Klasse 
   • Kortere skolevej, hvis hensynet til sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet 
  • Som følge af sygdom eller handicap, hvis eleven kun er i stand til at følge undervisning i folkeskolen, hvis eleven køres til og fra skole.  

  Læs mere i Retningslinjer for bevilling af kørsel i Børn og Unge 

  Servicereglerne for kørsel i Børn og Unge vedrører kørsel af: 

  • Almenklasseelever 
  • Specialundervisningselever 
  • Modtagelsesklasseelever 
  • Skolehenviste elever med dansk som andetsprog  

  Servicereglerne omhandler alle børn og unge, der modtager et kommunalt kørselstilbud i form af:  

  • Kørsel med skolebus 
  • Offentlig transport med skolerejsekort 
  • Godtgørelse af forældres transport (egen befordring) 
  • Kørsel med taxa og minibus 
    

  Det nye serviceniveau for kørsel i Børn og Unge tager udgangspunkt i minimumsniveauet i lovgivning og den mindst indgribende kørselsform. Det betyder, at serviceniveauet på nogle områder reduceres, mens bevillinger til andre ydelser bortfalder.  

  De konkrete ændringer omhandler blandt andet:  

  • Reduceret kørsel til/fra SFO 
  • Ophør af kørsel til/fra fritidsaktiviteter, aflastning, behandling m.v.  
  • Ophør af kørsel på skolefrie dage/i skolernes ferier 
  • Ophør af kørsel til/fra specialdagtilbud 
  • Ophør af kørsel mellem flere adresser  
   – Der køres kun til barnets folkeregister-/bopælsadresse 
  • Reduceret mulighed for at ændre i kørslen fra dag-til-dag 
  • Præcisering af maksimale ventetider  
  • Præcisering af regler ved udeblevet/forsinket passager 
  • Præcisering af maksimal transporttid til/fra skole 
  • Præcisering af regler for kørsel, når barnet er optaget via det frie skolevalg 
  • Præcisering af regler for forældres kørsel af barnet (egen befordring) 
    

  Du modtager som forælder konkret besked via digital post, hvis der sker ændringer i dit barns kørselsbevilling som følge af det nye serviceniveau.  

  De konkrete serviceregler for kørsel i Børn og Unge og retningslinjer for bevilling af kørsel 

  Med de nye serviceregler for kørsel ophører kørselsbevillingen helt i Børn og Unge til fx:  

  • Kørsel af børn i specialdagtilbud 
  • Kørsel (til SFO) i skolernes ferier/skolefrie dage 
  • Kørsel til aflastning og fritidstilbud m.v.

  I nogle tilfælde kan dit barns kørsel i stedet bevilliges efter § 41 i serviceloven. Der skal være tale om nødvendige merudgifter som følge af et betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

  Hvordan søger du bevilling til dit barns kørsel? 

  Hvis du vurderer, at dit barn fortsat har behov for kørsel, og barnets behov lever op til ovennævnte beskrivelse i servicelovens § 41, vil der være mulighed for at ansøge om kørsel via Familiecentret, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.  

  Familiecentret vil tage stilling til, om der kan bevilliges kørsel efter en individuel og konkret vurdering i forhold til netop dit barn.  

  Få råd og vejledning om mulighederne for kørsel til dit barn efter Servicelovens § 41: 

  • Kontakt din rådgiver i Familiecentret 
  • Hvis du ikke har en rådgiver i Familiecentret, kontakt Familiecenteret på telefon 8940 4373 

  Bemærk at Familiecentret har en vejledende sagsbehandlingstid på 12 uger. 

  Hvis dit barns kørselsbevilling ophører, får du besked via digital post 

  Hvis der sker ændringer i dit barns kørselsbevilling som følge af det nye serviceniveau, vil du få direkte besked i god tid via digital post.  

  Det giver dig mulighed for at kontakte Familiecentret, ansøge og få vurderet din ansøgning om kørsel efter servicelovens § 41, inden de nye serviceregler for kørsel i Børn og Unge træder i kraft. 

  Aarhus Byråd vedtog et nyt serviceniveau for kørsel i Børn og Unge ved budgetforhandlingerne for 2024-2027.  

  De nye serviceregler for kørsel i Børn og Unge trådte i kraft i forbindelse med den politiske godkendelse den 11. oktober 2023.   

  • Alle nye kørselsbevillinger, der gives efter denne dato, behandles efter de nye regler 
  • Alle eksisterende bevillinger (efter de tidligere regler) følger den overordnede Tidsplan for ændringer i serviceniveau for kørsel i Børn og Unge nedenfor for ændring af bevilling, varsling og ikrafttrædelse af de nye serviceregler m.v. 

  Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen.  

  Ændring i serviceregel/bevilling  Hvornår bliver ændringen varslet?  Hvornår træder ændringen i kraft? 
  Bevilling af kørsel til elever bosat i Aarhus Kommune, der går i 10. klasses tilbud i en anden kommune, ophører.   Ingen varsling, da eksisterende bevillinger fortsætter skoleåret ud.  
  Alle nabokommuner modtager orienteringsbrev om de nye serviceregler i Aarhus Kommune.   
  Er trådt i kraft – der gives ikke nye bevillinger.  
  Kørsel til specialdagtilbud i Børn og Unge ophører.  Medio november 2023. 
  Alle forældre til børn med bevilling til kørsel til specialdagtilbud orienteres direkte om ophør af bevilling via digital post. 
  1. marts 2024 
  Skolebussernes kørsel på skolefrie dage/skolernes ferier ophører.  Medio november 2023. 
  Der udsendes generel orientering via Aula på de skoler, der har skolebus, om at kørsel (til SFO) på skolefrie dage og i skolernes ferier ophører.
  1. marts 2024  
  Bevillinger vedrørende forældres egen kørsel af eleven (egen befordring) revurderes efter de nye regler.  Medio november 2023 påbegyndes revurderinger. 
  Alle forældre, der modtager godtgørelse for egen befordring, vil blive partshørt, før der træffes konkret afgørelse. 
  Revurdering og partshøring vedr. eksisterende bevillinger vil ske fra december 2023 og frem.  
  Bevilling af kørsel til elever i taxa/minibus, revurderes efter de nye regler.   Primo januar 2024 påbegyndes revurderinger. 
  Alle forældre til elever, der har bevilling af kørsel til modtagelsesklasser og specialundervisningstilbud, vil blive partshørt, før der træffes konkret afgørelse. 

  Revurdering af eksisterende bevillinger sker løbende i 1. halvår 2024.* 

   

  * En mere detaljeret implementeringsplan for eksisterende bevillinger til elever i specialtilbud, der køres i taxa/minibus, følger senere. Den konkrete implementering vil ske under hensyntagen til målgruppen, geografi, befordringstypen, kørsels tilrettelæggelse, varslingsfrister mv. 

  I kørselsopgaven er der et fokus på at gøre eleverne selvhjulpne, livsduelige og klar til voksenlivet. En forudsætning for at børn og unge kan opnå deltagelsesmuligheder og selvstændighed er blandt andet, at de kan transportere sig selv. Derfor arbejder Børn og Unge også på at styrke det pædagogiske perspektiv på kørselsopgaven på skolerne.  

  Helt konkret vil en række initiativer og indsatser, som skal støtte børn til selv at mestre kørslen til og fra skolen, blive afprøvet. Det sker i tæt dialog med forældre og pædagogiske medarbejdere, så det bliver de voksne, som er tættest på barnet, der øver med barnet. Fokus vil naturligt være på de børn og unge, som har ressourcerne og kompetencerne til at lære at mestre kørslen til og fra skole. 

  I praksis lærer nogle børn og unge selv at tage offentlig transport efter at have øvet få gange med deres forældre, mens andre skal træne i længere tid sammen med en pædagogisk medarbejder eller eventuelt i en gruppe med andre børn. Målet er således at skabe nogle gode rammer for børn og de unges livsmestring og selvstændighed. 

  Se konkrete eksempler på pædagogisk arbejde med kørsel i Børn og Unge Nyt:  

  1:1 bustræning - BU_Nyt_nr.10_juni_2023 (aarhus.dk) 

  Lær at køre bus dag – BU Nyt nr. 11 august 2023 (aarhus.dk) 

  Med afsæt i de stigende udgifter til kørsel har Aarhus Byråd ved budgetforhandlingerne for 2024-2027 vedtaget et nyt serviceniveau for kørsel i Børn og Unge. De konkrete ændringer i serviceniveauet samt nye retningslinjer for bevilling af kørsel blev vedtaget af Aarhus Byråd i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024, den 11. oktober 2023. 

  Se den politiske beslutning om at ændre i serviceniveauet (side 11) i den endelige budgetaftale (aarhus.dk) 

  Se byrådets dagsorden (punkt 4) ifm. 2. behandling af budgettet (aarhus.dk) 

  Med det nye serviceniveau er det besluttet, at der fremadrettet tages udgangspunkt i lovgivningens beskrevne minimumsniveau. Konsekvensen heraf vil være, at serviceniveauet på nogle områder reduceres, og at visse ydelser, der tidligere er bevilliget af Børn og Unge, nu bortfalder. 

  Lovgivningen vedr. kørsel af elever i folkeskolen er beskrevet i hhv. § 26 i Folkeskoleloven og i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Du kan læse om den konkrete lovgivning på området her: 

  Skolekørsel (borger.dk) 

  Folkeskoleloven (retsinformation.dk) 

  Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (retsinformation.dk) 

  Sidst opdateret: 6. marts 2024