Vores Nest uddannede lærer, pædagoger, konsulenter og ledere udbyder:

  • Inspirationsoplæg om Nest.
  • Undervisning i Nest pædagogik i projekt: ”Skolestart for alle”.
  • Undervisningsforløb i Nest pædagogik på dagtilbudsområdet.
  • Undervisningsforløbet: Co-læring med Nest elementer i almenundervisningen.

Flere dagtilbud i Aarhus har udtrykt ønske om at få Nest programmet oversat til 0-6 års området. Derfor igangsætter PPR i samarbejde med børnehaven Thorshavnsgade og Katrinebjergskolen et pilotprojekt, hvor pædagoger og ledelse får undervisning i Nest pædagogik.

Formål:                            
Formålet med projektet er at afprøve Nest inspireret pædagogik i 0-6 årsområdet med henblik på at udvikle et selvstændigt program til dagtilbud, der understøtter inklusion. Programmet skal bidrage til, at dagtilbuddet skaber pædagogiske rammer, så alle børn uanset kulturel og social baggrund samt kognitive forudsætninger er en del af fællesskaberne.

Pilotprojektet påbegyndes april 2018 og løber frem til oktober 2018.

I skoleåret 2017-2018 gennemfører Børn og Unge, Aarhus Kommune, og Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet i samarbejde et forskningsprojekt om at skabe bedre læring og trivsel hos alle elever.

I projektet vil alle medvirkende lærere modtage kompetenceudvikling i udvalgte Nest elementer og samtidig vil en del af lærerne (udvalgt ved lodtrækning) derudover få en co-lærer tilknyttet 2,5 timer pr. uge igennem hele skoleåret. Dette for dels at afprøve effekten af den ekstra ressource i klassen og dels effekten af kompetenceudviklingen. 

Lærere og co-lærere, der indgår i projektet, bliver indført i de Nest tilgange, der vurderes at være de mest virksomme for alle elever i almenundervisning. Der arbejdes f.eks. med specialpædagogiske strategier, klasserumsledelse og relationelle tilgange, som understøtter lærerne i at varetage deres undervisningsopgave. Ligeledes vil co-lærerne og de lærere, der får tilknyttet en co-lærer, få ekstra indføring i co-læring og det at være to i klasserummet.

Alle folkeskoler i Aarhus Kommune har haft mulighed for at tilmelde klasser fra mellemtrinnet til projektet. I alt 152 lærere fra 20 forskellige skoler deltager.

Sparringsredskab i forbindelse med co-læringsforløbet

Link til sparringsredskabet, der skal udfyldes før og efter hver kompetenceudviklingsdag af de lærere, der har tilknyttet en co-lærer.

Sparringsredskabet udfyldes af læreren i et samarbejde med co-læreren.

Undervisningsmateriale i NEST elementerne

 

Sparringsredskabet udfyldes af læreren i et samarbejde med co-læreren.

I skoleåret 17-18 har folkeskoler i Aarhus kommune mulighed for at blive en del af et nyt tiltag fra PPR: ”Skolestart for alle”, hvor PPR konsulenter underviser lærere og pædagoger i Nest pædagogik, besøger 0. klasserne og vejleder ind i praksis.

Formålet er at opkvalificere de professionelle, så de sættes i stand til at etablere et mere inkluderende undervisningsmiljø, der kommer alle elever til gode.